*
Борба с вредителите

ПАЗАРЪТ НА ТРУДА В РАЙОНА НА „БЮРОПО ТРУДА” – ВРАЦА ЗА АПРИЛ

|
ПАЗАРЪТ НА ТРУДА В РАЙОНА НА „БЮРОПО ТРУДА” – ВРАЦА ЗА АПРИЛ

През м. Април броят на регистрираните безработни лица в Д”БТ” - Враца е 4875, което е с 81 лица повече в сравнение с предходния месец Март и със 123 лица повече в сравнение със същия месец на миналата година. Равнището на безработица е 13,58 % за ДБТ – Враца - Община Враца - 11,82% - Община Криводол - 38,72% Равнище на безработица  към 30.04.2012 год. за страната  -  11,45 % Равнище на безработица  към 31.03.2012 год. за страната  -  11,47 % Равнище на безработица за Областта  към 30.04.2012 год -  20,00 % Равнище на безработица за Областта  към 31.03.2012 год -  19,28 %   - Безработни жени  - 2 485 бр. - Безработни мъже – 2 390 бр.   Безработни младежи до 29 год. - 921 бр. Общ. Враца – 731 бр. Общ. Криводол - 190 бр.   Безработни  над 50-годищна възраст – 1 760 бр. Общ. Враца – 1 413 бр. Общ. Криводол - 347 бр. Безработни лица с трайни увреждания – 381 бр. -   Общ. Враца – 332 бр. Общ. Криводол - 49 бр. Образователен признак: Висше образование -   533 Средно образование - 2684 Основно и по-ниско - 1658 Равнище на безработица, за Област Враца към 30.04.2012г.   Брой безработни Равнище  Бюро по труда   на (Район/Община) към 30.04.2012 безработица      /  %  / 1 2 3 БТ-Бяла Слатина 3536 38.23 Бяла Слатина 2655 33.97 Борован 881 61.44 БТ-Враца 4875 13.58 Враца 3965 11.82 Криводол 910 38.72 БТ-Козлодуй 2195 19.18 Козлодуй 1457 14.36 Хайредин 738 56.73 БТ-Мездра 2555 21.63 Мездра 1789 18.88 Роман 766 32.74 БТ-Оряхово 1825 28.09 Оряхово 1060 28.56 Мизия 765 27.45   В зависимост от икономическите дейности, броят на новорегистрираните безработни лица през месеца е най-висок при освободените от сферата на “Услугите”- 381 лица, от които с по-голям брой са: “Държавно управление” – 254 лица, “Търговия“ - 64 лица, “Операции с недвижими имоти” и «Хотелиерство и ресторантьорство» - по 12 лица; следвани от сферата на “Индустрията” – 105 лица, където с по-голям брой са: «Преработваща промишленост» - 66 лица и «Строителство» - 38 лица. Изходящият поток през м. Април 2012 г. обхваща 569 лица, от които 279 лица започнали работа и 290 лица отпаднали от регистрация в ДБТ . През месец Април работодателите са обявили на първичния трудов пазар и по мерки за заетост по ЗНЗ 188 работни места и 42 работни места по програми за заетост. Заети са общо 192 работни места, от тях 106 са на първичен пазар, а 69– по програми за заетост. Свободните работни места в края на месеца са 113 броя.   През месец Април 61 лица са работили по НП “От социални помощи към осигуряване на заетост”.   През отчетния месец по НП “Асистенти на хора с увреждания”, дейност “личен асистент” са работили 77 лица. През м. Април в  Дирекция “Бюро по труда” – Враца по Национална програма “Помощ за пенсиониране” е работило 1 лице.               През м. Април по Програма “Старт на  кариерата” са работили 14 лица.   Национална програма за заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания Обект на програмата са безработни с трайни увреждания в трудоспособна възраст, регистрирани в ДБТ, като приоритетно се включват лица с и над 71% намалена работоспособност, военноинвалиди с и над 50% намалена работоспособност, хора със сензорни или ментални увреждания. През отчетния период в Д”БТ” – Враца по Програмата са работили 30 лица.               През м. Април по Програма “Мелпомена”  е работило 1 лице.   Национална програма “Нова възможност за заетост” Основна цел на програмата е ограничаване на безработицата и осигуряване на нова заетост на освободени лица, регистрирани в дирекция „Бюро по труда”, останали без работа в резултат от икономическата криза и преструктуриране на производството. През отчетния период 10 лица са работили по условията на програмата.    Регионални програми за заетост През м. Април 40 лица са работили по Регионална програма на Областна администрация Враца, 15 лица - по Регионална програма на Община Враца и 7 лица - по Регионална програма на Община Криводол.   През отчетния месец 12 лица са включени в дейностите по Проект „Шанс за работа”.       По схемите на ОПРЧР се отчита следния напредък: През м. Април при реализацията на схеми по ОП "РЧР", при които конкретен бенефициент е ГД "УЗ" на Агенцията по заетостта, за региона на ДБТ – Враца 287 лица са получили ваучери за включване в обучение, от тях  266 лица схема “Развитие" и 21 лица по схема „Подкрепа на предприемчивите българи”.  В отчетния месец по условията на схема „Развитие", Проект Нов избор - развитие и реализация"  266 нови безработни лица са включени в обучение, както следва: по заявка на Община Враца – 26 лица по специалност „основни и довършителни дейности”, 104 лица – „градинар”, 14 лица – „еколог” и 98 лица – „помощник пътен строител”; по заявка на Община Криводол – 24 лица по специалност „еколог”.  През отчетния месец по схема „Отново на работа” са  работили 19 лица. През месец Април 2012 г. по схема „Адаптивност” 89 заети лица са завършили обучение по условията на Проекта. Посъпила е нова заявка от 1 работодател и 8 заети лица за включване в обучение по специалност „Сладкар”. През месеца 22  лица са работили по схема “Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж".  Подадени са 4 нови заявки за 4 работни места. През отчетния период 4 лица са включени в заетост по условията на Проекта. През отчетния месец по схема “Подкрепа на предприемчивите българи -  Компонент І"  21 нови безработни лица са включени в обучение по специалност „Бизнес услуги”, а 23 лица са завършили обучение по специалност „Малък и среден бизнес”. През отчетния месец по схема “По-близо до работа" 11 лица са ползвали посреднически услуги, мотивиране и консултиране за включване в проекта.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар