*
Борба с вредителите

ОТХВЪРЛИХА ДОКЛАДНАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

|
ОТХВЪРЛИХА ДОКЛАДНАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

Докладната за избор на форма за управление на горските територии, собственост на Община Враца, бе отхвърлена от Постоянната комисия по екология, земеделие и гори към Общински съвет – Враца. Според комисията, направеното от вносителя предложение не е обосновано. В докладната липсват мотиви за избор на предложената форма на управление на общинските гори, от които да стане ясно защо се отхвърлят останалите начини за управление предвидени в закона. Не е представена информация как и по какви критерии е определено предложеното лице, проведен ли е подбор, имало ли е и други кандидати за позицията. От внесената докладна не става ясно какви правоотношения ще има предложения кандидат – трудови или граждански, възможно ли е само едно лице да поеме управлениетона горските територии. Становището на комисията е, че общинска администрация следва да предложи наредба, която определя начина и формата на управление на горите. След което да се внесе докладна с достатъчно изложени мотиви за избор на формата на управление и лицата, отговарящи за управлението на горските територии. Становището на комисията бе потвърдено с 6 гласа „За”, 0 – „Против” и 1 „Въздържал се”. По т. 3 от дневния ред на заседанието на общинския съвет, която касае изменение на началните тръжни цени за отдаване под наем и аренда на земеделски земи от общинския поземлен фонд, комисията прие докладната да бъде подкрепена и да бъдат приети начални тръжни цени, съответстващи на цените на държавните земи, утвърдени със заповед на министъра на земеделието. Положително становище от комисията получиха и докладните за отдаване под наем на земеделска земя с начин на трайно ползване – пасища, мери, ливади и ниви в землищата на населените места в Община Враца, отчета за изпълнение на решенията на ОбС за периода 1 юли-31 декември 2012 г., приемането на отчет за дейността на местния парламент за второто полугодие на 2012 г. и приемането на тематичен план за заседанията за първите три месеца на 2013 година.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар