*
Борба с вредителите

ОТХВЪРЛИХА ДОКЛАДНАТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПАВИЛИОНИ

|
ОТХВЪРЛИХА ДОКЛАДНАТА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПАВИЛИОНИ

Постоянната комисия по устройство на територията и общинска собственост към Общински съвет – Враца отхвърли докладната за провеждане  на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 100 кв.м общинска площ, представляваща 25 терена за поставяне на павилиони за търговска дейност /всеки с площ 4,00    кв.м/. Комисията приема становището на юристите, че конкурсната процедура е порочна и незаконосъобразна. Препоръчва се на кмета да оттегли докладната, да я приведе в съответствие с Наредбата на Общински съвет - Враца за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти, да промени условията на конкурса, след което да я внесе за ново разглеждане. Сериозни недостатъци съветниците отбелязаха и по докладната за рехабилитация и реконструкция на пътя Монтана-Криводол-Девен-Борован. Необходима е корекция на участъка от пътя, посочен в решението, преминаващ през територията на община Враца, а именно от км.31 до км.36. По-сериозният проблем обаче е в липсата на информация за вземане на мотивирано решение и официални документи от собствениците на подземни комуникации като ВиК, ЧЕЗ и БТК и други, с които да се гарантира, че елементите на подземната техническа инфраструктура под обекта на инвестиция са напълно изградени и/или реконструирани към момента на кандидатстване и не се предвижда планово изграждане или реконструкция на подземна инфраструктура за период от 5/пет/години след приключване на дейностите по проекта. Комисията препоръчва на общинска администрация да осигури необходимите документи, за да може на редовното заседание на Общински съвет - Враца – 29 януари, да се вземе мотивирано решение. Положително становище бе дадено по докладните за изменение на началните тръжни цени за отдаване под наем и аренда на земеделски земи от общинския поземлен фонд, в съответствие със заповедта на министъра на земеделието. Одобрение получиха и докладните за продажба на земя и прекратяване на съсобственост. 73 330 лева без ДДС е експертната оценка на терен в ж.к. „Дъбника”, към който има заявен интерес за закупуване от ЕТ „Гуновски и синове-Васил Гуновски”. Жана Ганчева Петрова е кандидат-купувач на земя, частна общинска собственост, по плана на с. Горно Пещене. Оценката на експертите е 2.57 лв/м2. 7.75 лв./м2 е експертната оценка за общинската част от недвижим имот в  с. Баница. Интерес към сделката е проявен от ЕТ „Лачко Петър Петров”. Фирма „Екопродукт Мегия” ЕООД е заявила желание за прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижими имоти. Оценката е 120.00 лв./кв.м. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот в района на хранително-вкусовата зона е поискана от ЕТ „Йолковица-Валери Вълков”. Експертната оценка е 29.63 лв./кв.м. Без забележки бе приет отчета за изпълнение на решенията на ОбС за периода 1 юли-31 декември 2012 г., приемането на отчет за дейността на местния парламент за второто полугодие на 2012 г. и приемането на тематичен план за заседанията за първите три месеца на 2013 година.    


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар