*

ОТГОВОР ДО МЕДИИТЕ ОТ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА ПЕПА ВЛАДИМИРОВА

|
ОТГОВОР ДО МЕДИИТЕ ОТ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА ПЕПА ВЛАДИМИРОВА

По повод пресконференция на 05.07.2012 г. дадена от управителя на Център за социална рехабилитация и интеграция Враца Зоя Пехльова и информациите публикувани и излъчени във Врачанските медии уронващи престижа на Областна администрация Враца отговарям с факти, неподлежащи на свободен коментар и отговарящи на обективната истина.  На 12.01.2010 г. в Областна администрация – Враца е постъпила молба от Сдружение с нестопанска цел „ОПОРА-БГ“, представлявано от Зоя Пехльова с искане за откриване на процедура за предоставяне под наем на недвижим имот – държавна собственост, находяща се в гр. Враца, ул. „Христо Ботев“ № 140. В искането е посочено, че имотът ще се използва за Център за социални услуги. Въз основа на така направеното искане е сключен Договор за наем от 27.01.2010 г., с който е предоставен посочения имот на основание чл. 19, ал. 3 от Закона за държавната собственост - имоти или части от тях - частна държавна собственост, могат да се отдават под наем на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, без търг. Определната наемна цена е 159.12 лв. с ДДС, като същата е изчислена на база ползвани 65 кв.м. полезна площ от общо 145 кв.м. застроена площ. В Договора е предвидено, че същият се сключва за срок от седем години, считано от датата на подписване на договора за финансиране на проект към Агенцията за социално подпомагане „Социални услуги и социално включване“ от УО на ОП „ЧР“. Предаването на имота ще се извърши след влизане на договора в сила. В договора е посочено също така, че всички основни ремонтни дейности, както и извършване реконструкции, преустройства и подобрения могат да бъдат извършени от страна на наемателя, само след предварително писмено разрешение от страна на наемодателя. От страна на СНЦ „ОПОРА-БГ“ не е правено искане за извършване на посочения вид ремонтни дейности. За извършване на текущи поправки и ремонти вследствие на обикновеното употребление на веща не е необходимо съгласие на наемодателя, но те са за сметка на наемателя и не се приспадат от наемните вноски. Едно от основанията за прекратяване на договора е неплащане на дължимите наемни вноски за повече от три месеца.    На 25.10.2010 г. в Областна администрация – Враца е получено писмо от страна на СНЦ „ОПОРА-БГ“, в което е посочено, че проектното предложение „Социален терапевтичен център“, по което СНЦ и Областна администрация – Враца са партньори е одобрен, поради което няма пречки да бъде предоставено помещението под наем, считано от 01.11.2010 г. До този момент наем не е заплащан, тъй като договорът не е влязъл в сила. Същевременно с договори от 12.11 и 25.11.2010 г. Областна администрация – Враца за своя сметка е извършила ремонтни дейности на посочения обект, предмет на договора за наем на обща стойност съответно 11858.54 лв. по първия договор и 6279.60 лв. по втория. Ремонтните дейности включват направа на таван, обшивка на стени, шпакловка, боядисване, монтаж и демонтаж на ел.инсталация, ремонт на тоалетна, както и цялостен ремонт на покрива на сградата.    На 28.12.2010 г. по взаимно съгласие между наемател и наемодател е сключен анекс, с който наемната цена е определена в размер на 266. 55 лв. без ДДС, като са нанесени и корекции във връзка с виновно причинени вреди и заплащане на консумативи. Тъй като посочената площ от 65 кв.м. не е достатъчна за целите на проекта, наемната цена е изчислена върху цялата полезна площ на сградата, която ползва наемателя - 131.92 кв.м.    На 02.02.2011 г. е извършено предаване на имота от служители на Областна администрация – Враца на СНЦ „ОПОРА-БГ“.    На 20.03.2012 г. в Областна администрация – Враца е постъпило писмо от Кмета на Община Враца с предложение за предоставяне на сградния фонд на Община Враца във връзка с разкрита социална услуга, финансирана от местни приходи – „Център за социална рехабилитация и интеграция“. На 26.03.2012 г. е изпратен отговор от страна на Областна администрация – Враца, че сградата е отдадена под наем на СНЦ „ОПОРА-БГ“ и не може да бъде предоставена на Общината. В този смисъл не може сега да се коментира, че има конфликт между Община Враца и Областна администрация Враца, защото с размяната на кореспонденцията въпросът още тогава е бил разрешен.    На 29.03.2012 г. от е изпратено писмо до Областна администрация Враца, с което е предложено договорът за наем да бъде прекратен по взаимно съгласие, считано от месец март, като наемната вноска за месец февруари 2012 г. да бъде приспадната поради направени от сдружението ремонтни работи за 3000 лв., за които не са представени документи и не е искано разрешение от страна на наемодателя. Освен полученото писмо, среща с Областния управител или служител на администрацията не е поискана от СНЦ „ОПОРА-БГ“.    На 16.05.2012 г. СНЦ „ОПОРА-БГ“ е уведомено, че договорът за наем е част от документите, изискани при кандидатстване по проект, по който Областна администрация – Враца е партньор, както и че исканията за приспадане на наем не са основателни, тъй като липсва разрешение за извършването на основни ремонтни дейности, а текущите ремонтни дейности не се приспадат от дължимия наем. Същевременно е изпратено и писмо – 06.04.2012 г. до УО на ОП „РЧ“ и МТСП с искане за становище следва ли да бъде прекратен договора за наем по искане на сдружението, както и какви биха били последствията за бенефициента и партньора, след получаването на безвъзмездната помощ с приложените декларации и документи, неразделна част от договора за финасиране. На 20.06.2012 г. след извършена проверка е постъпило писмо от МТСП, в което е посочено, че прекратяването на договора за наем няма да доведе до нарушение на разпоредбите на договора по проекта.Посочено е също така, че средства за ремонтни дейности не са предвиждани по проекта, такива не са извършвани за сметка на проекта и закупеното оборудване със средства на ЕФРР може да бъде преместено в нова сграда.    За целия посочен период от месец март 2012 г. до настоящия момент СНЦ „ОПОРА-БГ“ не е освободило помещението, като не заплаща и съответния наем. На 25.06.2012 г. е предложено подписването на Анекс за прекратяване на договора за наем, но г-жа Пехльова, в качеството си на представител на СНЦ „ОПОРА-БГ“ отказва да го подпише, като същото действие е удостоверено с протокол. С цел прекратяване на договора на 29.06.2012 г. на СНЦ „ОПОРА-БГ“ е изпратено уведомление за едностранно прекратяване на договора, поради неплащане на повече от три дължими наемни вноски, като е посочено, че наетия имот следва да бъде освободен до 05.07.2012 г.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"


box_title_arrow.gifКоментари

 • ина |

  Естествено никой не търси сметка на тези, които обитават години наред безплатно държавната сграда в центъра на Враца, но хората в неравностойно положение могат да бъдат притискани нали... Засрамете се!

 • Ралица Цекова |

  Как не ви е срам, г-жо Владимирова! Щом не виждате някъде интерес и полза - може да си правите каквото искате нали! Как може така лицемерно да представяте нещата и да се опитвате да заблуждавате обществеността? Знаете ли колко здраве, енергия, безсънни нощи са вложили служителите в ЦСРИ безкористно, за да помагат на потребителите му? А хората в неравностойно положение, които ползват тези услуги, на улицата ли трябва да останат, за да лапне някой апетитната сграда, ремонтирана и обзаваедена безвъзмездно от СНЦ "ОПОРА БГ"? Докога ще има такива "държавни" служители? И на кого служите в крайна сметка? Е, то е очевадно - на собствения си интерес! Няма ли поне малко човещина у вас? Нали и вие сте хора и утре може да сте в положението на тези потребители на центъра, които сега с такава злоба и бездушие гоните от единственото място, на което се чувстват с достойнство?

 • Съвестен гражданин |

  Тази Ралица Цекова..., освен че е крадла е и много нагла! Горе са посочени фактите! Това не са приказки, а ФАКТИ! В тях ясно личи, че в този център се опитват да си присвочват пари (да крадат), а тя пак се обажда. Познавам лично куп хора, които са "клиенти" на центъра и те неприкрито се възмущават от отношението на работещите там. Иначе нямате нито една безсънна нощ, нямате нито едно безкористно действие, само за пари работите и мислите и все се чудите от кое колко можете да отделите за себе си. Стана ни ясно на всички, няма кво да ни заблуждавате. С месеци н си плащате наема, но го отчитета като разход да ви го платят от европа. Добе, че има такива държавници, да се грижат за държавата, че ако всички бяхме лъжливи, крадливи и нагли като Вас ,Ралица, щяхме съвсем да сме я закършили!

 • гражданин |

  Абе драскаджии такива, вие четете ли изобщо хронология, молби и кореспонденция от областна администрация към г-жата Пехльова. Г-жо Цекова а да ми кажете как по-точно безкористно центъра. Ако той безкористно е оборудвал помещението си що не иска да плаща наем, за който е подисал договор. Има хронология, има документи, ама някой май иска на гърба на друг да се прави на ангелче. Вии заблудени люде или платени писачи.................................

 • Съвестен гражданин |

  Тази Ралица Цекова..., освен че е крадла е и много нагла! Горе са посочени фактите! Това не са приказки, а ФАКТИ! В тях ясно личи, че в този център се опитват да си присвочват пари (да крадат), а тя пак се обажда. Познавам лично куп хора, които са "клиенти" на центъра и те неприкрито се възмущават от отношението на работещите там. Иначе нямате нито една безсънна нощ, нямате нито едно безкористно действие, само за пари работите и мислите и все се чудите от кое колко можете да отделите за себе си. Стана ни ясно на всички, няма кво да ни заблуждавате. С месеци н си плащате наема, но го отчитета като разход да ви го платят от европа. Добе, че има такива държавници, да се грижат за държавата, че ако всички бяхме лъжливи, крадливи и нагли като Вас ,Ралица, щяхме съвсем да сме я закършили!

box_title_arrow.gifНапиши коментар