*
Борба с вредителите

ОТЧЕТ ЗА ПРОЕКТИТЕ НА ОБЩИНА ВРАЦА

|
ОТЧЕТ ЗА ПРОЕКТИТЕ НА ОБЩИНА ВРАЦА

Проектите, по които се работи в общината през 2012 година са разделени на 4 групи: одобрени, внесени за разглеждане, подготвяни за кандидатстване и възможности за кандидатстване по индикативните годишни програми по оперативните програми през 2012 г. 1. Одобрени и изпълнявани През 2012 г. ще продължи работата по одобрените проекти на Общината с Правителството – 5 на брой и на Общината, общинските структури и с партньори - 20 бр. Одобрените проекти на Общината и общинските структури, които са преходни са 13 на бр. и са на стойност около 153 млн.лв., като с най-голям относителен дял е „Интегрирания проект за водния цикъл на Враца”, който ще се изпълнява през следващите 4 години. За първото полугодие на 2012 г. бяха подготвени и одобрени още 7 проекта, на стойност 1,6 млн.лв. а) Общината с Правителството Проектите, които са от значение за общината и региона и които се изпълняват заедно с Правителството са 5, по 2 оперативни програми „Развитие на човешките ресурси” и „Транспорт”, и един инвестиционен проект на Рила Газ. Те са свързани със създаване на заетост, подобряване състоянието или изграждане на нова, съвременна техническа инфраструктура. Проектът за разширение и надграждането на двете съществуващите пътни платна до експресни четири пътни платна с обща дължина 32,7 км на първокласен път E 79 Мездра – Ботевград се изпълнява по ОП „Транспорт”. Целта е модернизация и разширение на съществуващия двулентов път между Мездра и Ботевград до габарит Г-20. Изграждане на обход на Люти дол и общ обход на Новачене и Скравена. Изпълнението на проекта – се очаква да започне през втората половина на 2012 и да завърши към края на 2014 г. След завършването на проекта ще се осигури пътна връзка със сходни параметри между гр. Враца и АМ “Хемус”. Проектът за изграждане на „Обходен път Враца – II етап” също се изпълнява по ОП „Транспорт”. Общата дължина на отсечката е 6.8 км. Проектна скорост 90 км/ч; габарит Г-10.5. Индикативната стойност на проекта е 25.4 млн. лв. Формулярът за кандидатстване се разглежда от УО на ОП „Транспорт”. На 24.02.2012 г. бе обявена обществената поръчка за строителство. Очаква се получаване на разрешение за строеж през м. юли 2012 г. Оферти се подаваха до 16.04.2012 г. и бяха отворени на 5.07.2012 г. Срокът за извършване на строителните дейности е 20 месеца. С решение № ОПТ-22/16.05.2012 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г. (ОПТ) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ беше одобрен проекта „Проектиране на строителството на железопътната линия Видин-София: железопътни участъци Видин-Медковец и Медковец-Руска Бяла”. Бенефициент по проекта е Национална компания „Железопътна инфраструктура” (НКЖИ); Срокът на изпълнение на проекта е до 30.06.2015 г. Мястото на изпълнение на инвестиционния проект преминава през териториите на  общините Мездра, Враца, Криводол, Монтана, Бойчиновци, Медковец, Брусарци, Ружинци, Димово, Грамада и Видин. Проектът включва изпълнението на всички дейности свързани с подготовката на инвестиционния проект до фаза „зрял проект” отнасящи се до железопътните участъци „Видин-Медковец” и „Медковец-Руска Бяла”. Целта на проекта е да осигури пълна проектна готовност (технически проекти в пълния им обем, съгласувания, одобрения, разрешения и др.) за реализация на горепосочените железопътни участъци и по този начин да допринесе за изпълнението на инвестиционния проект през следващия програмен период 2014-2020 г. Друг голям проект е Газификацията на Враца, който се изпълнява от 2009 г. и трябва да завърши през 2013 г. Общата дължина на мрежата, която ще се изгради е 106 км (без отклоненията). Общият размер на инвестицията е 20 млн.евро. През първия етап са вложени 18 млн.лв. През отчетния период завърши изграждането на първия етап от проекта, като същият бе пуснат в експлоатация. Потенциалните потребители за града са 18 000, а за построената част от мрежата са 6 000. б) Общината и общинските структури През 2012 г. продължи работа по проектите от преходните години. Преходните, които се изпълняват от миналите години са 13 на брой. За всеки един от тях има сформиран екип за управление и изпълнение на проекта. Работата по тях се изпълнява съгласно графика на дейностите и през отчетния период е свързана предимно с провеждането на обществени поръчки за избор на изпълнител за СМР, доставки и услуги. Предстои подписване на договор за изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие, след повторно провеждане на обществената поръчка. Първата, беше прекратена януари 2012 г., след подадена жалба. По проектите, посочени в Приложение 5, поз. 15-17, бяха подготвени документации за обществени поръчки, на които беше извършен предварителен контрол с АОП и УО на оперативната програма, обявени процедурите за СМР, оборудване, строителен надзор, авторски контрол, одит и са в етап оценка от комисиите на всяка една обществена поръчка. През периода започна работа Областния информационен център Враца, към ОП „Техническа помощ”, за популяризиране на кохезионната политика на ЕС. Назначените служители провеждат срещи в общините на Област Враца и дават информация за възможностите, които предоставят оперативните програми. През отчетния период продължи работата и по партньорските проекти на общината – с ПП „Врачански балкан” и Подкрепа за достоен живот с АСП. Проектът за „Горски дом – създаване на многофункционален център за ключови консервационни дейности на територията на ПП „Врачански Балкан” бе завършен през април 2012 г. Проекта „Подкрепа за достоен живот” трябва да завърши на 03.09.2012 г., но се очаква още едно продължение от 4 месеца, така че ще завърши в края на годината. По този начин, Община Враца ще продължи да предоставя услугата и осигурява работа на 93 човека още няколко месеца. Започна работа по подготвените и одобрени проекти, в рамките на отчетния период, каквито са проектите за „Външно саниране на училищен корпус на СОУ „Никола Войводов” по Красива България и „И аз имам семейство” по ОП”РЧР”. Одобрен е проекта „Враца – врата към древността” и предстои подписване на договор. 2. Внесените проекти за разглеждане в институциите Внесените за разглеждане проекти, в съответните институции, са 6 на брой, на обща стойност около 1,5 млн.лв. От тях 1 по ОП”АК”, 1 по ОП „РЧР”, 2 по МФ „Козлодуй” и 1 по Програма „Коменски” -  Регионални партньорства  и 1 по Програма на ЕК „Дафне”. За петте от тях не се изисква съфинансиране. Проектите към МФ „Козлодуй” са за „Топлоизолация фасади ОДЗ № 1 "Брезичка" и Покрита лекоатлетическа писта към Спортен комплекс "Христо Ботев", на стойност 910 хил.лв. Решение на комисията по оценка на предложенията се очаква към 30.07.2012 г. Проектното предложение „Местното културно-историческо наследство като инструмент за иновативни методи на преподаване и активно учене” по програма „Коменски” е подготвено съвместно с община Крайова. Проектът цели изграждане на сътрудничество между местните и регионалните власти, имащи участие в училищното образование. Проектът по програма Дафне III, подготвен в партньорство с няколко европейски страни, е за създаване на практическа европейска мрежа за изграждане на капацитет за помощ на семейства със зависимости (жени и деца), които са потърпевши от насилствено поведение на пристрастените членове на семейството. 3. Подготвяни за кандидатстване По ОП „Регионално развитие” сме конкретен бенефициент по 2 схеми, съгласно обявените в Индикативната годишна програма 2012 г. Това са схемата „В подкрепа за следващия програмен период” и „Зелена и достъпна градска среда”. Индикативната дата за втората е началото на септември 2012 г., когато ще бъдат дадени указания за допустимите за финансиране дейности”. 4. Възможности по оперативните програми Съгласно обявените Индикативни годишни програми на оперативните програми, общината е допустим кандидат по три от тях (ОПАК, ОПРЧР, ОПК), а схемите са 5, от които 3 са по ОП”РЧР”. Преценката за подготовка на проектни предложения по всяка една от схемите ще бъде направена след обсъждане в сформирани за целта работни групи.  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар