*
Борба с вредителите

ОТЧЕТ НА ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА ВЪВ ВРАЦА ЗА МЕСЕЦ МАЙ

|
ОТЧЕТ НА ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА ВЪВ ВРАЦА ЗА МЕСЕЦ МАЙ

Постигнати резултати от контролната дейност в обобщен вид   Извършени проверки общо – 129 бр.        Проверени -123 бр. предприятия в 37 отрасъла на икономиката от тях: Проверени за първи път – 13 бр. Персонал в проверените предприятия общо – 2 781 бр. от тях: Жени –     1157 бр. Мъже –     1624 бр. Работещи непълнолетни до 18 г. – 0 бр. Трудоустроени работници с намалена работоспособност – 129 бр. Работещи пенсионери – 102 бр. Работещи чужденци – 2 бр. Проверени предприятия със заети  в тях работници както следва: до     10 ч. – 69 бр. фирми          до     50 ч. – 39 бр. фирми до   250 ч. – 14 бр. фирми над  250 ч. -   1 бр. фирми Разпределение на проверките по видове: Проверки по национални и областни програми – 69 бр. от тях: Проверки по национални програми – 60 бр. Проверки по областни програми – 9 бр. Не планирани проверки – 66 бр. от тях: Проверки по извънредни национални кампании – 9 бр. Проверки за контрол на дадени предписания – 42 бр. Проверки по постъпили сигнали от граждани и организации –15 бр. Проверки за разследване на трудови злополуки – 0 бр. Общо констатирани нарушения – 641 бр. от тях неизпълнени предписания – 3 бр. Разпределение на нарушенията по видове: -     По  организация на ЗБУТ – 231 бр. (липса на документи, инструктаж и обучение) -     По безопасност на труда – 88 бр. (защитно изпълнение на ел.съоръжения, предпазни и блокиращи устройства, личните предпазни средства, сигнално предупредителни устройства) -     По хигиена на труда – 71 бр. (свързани с измервания на факторите на работната среда, медицински прегледи, здравен анализ, санитарно битово обслужване, физиологичен режим на труд и почивка и др.) -     По трудови правоотношения – 248 бр. ( липса на документация, заплащане на труда, работно време, почивки и отпуски, извънреден труд и др.) В резултат на извършените през периода проверки и с цел отстраняване на констатираните нарушения инспекторите по труда са приложили 625 бр. принудителни административни мерки, от тях: Дадени задължителни предписания – 596 бр. Спрени машини и съоръжения – 28 бр. Въведен специален режим на работа – 0 бр. Отстранени работници и служители – 0 бр., поради липса на документ за правоспособност. Дадени устни разпореждания от инспекторите – 88 бр. Обявени трудови правоотношения с лица работещи без трудов договор – 1 бр. Потърсена административно наказателна отговорност от нарушителите: Съставени актове за административни нарушения – 30 бр. (от тях неизпълнени предписания – 3 бр.) от тях на: Работодатели (физически лица) – 1 бр. Работодатели (юридически лица) - 24 бр. Еднолични търговци – 4 бр. Длъжностни лица - 0 бр. Работници -   1 бр. Връчени наказателни постановления – 45 бр. от тях: Работодатели (физически лица) – 0 бр. Работодатели (юридически лица) – 34 бр. Еднолични търговци – 9 бр. Длъжностни лица -  0 бр. Работници -  2 бр. Извършени съвместни проверки с: НОИ – 2 НАП –8 МВР – 1 РИОКОЗ / ГЗ / КТИ/АА - 7 АЗ - 4 ДНСК – 2 ИДТН - 1 СИНДИКАТИ – 1 ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ - 21 Няма регистрирана смъртна трудова злополука Регистрирани колективни трудови договори (КТД) и анекси към тях  – 4 бр. Възстановени изгубени трудови книжки – 3 бр.   Ефекти от инспекционната дейност Подобрява се организацията по осигуряване на ЗБУТ в предприятията. Повишава се информираността на работодателите и длъжностните лица по въпросите свързани с осигуряване на ЗБУТ, в това число и по качеството и значението на оценката на риска при предоставянето на информация по време на проверките; Подобрява се качеството на оценката на риска, а от там и предприемането на адекватни мерки за предотвратяване и отстраняване на съществуващите рискове, чрез разясняването на слабостите и непълнотите в направените оценки на риска, както на самите работодатели и длъжностните лица, така и на представителите от обслужващите ги СТМ; Намалява броя на работещите без трудови договори;      


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар