*
Борба с вредителите

ОТ ДНЕС РАЗМЕРЪТ НА СОЦИАЛНИТЕ ПОМОЩИ ЩЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ ЛИНИЯТА НА БЕДНОСТ

|
ОТ ДНЕС РАЗМЕРЪТ НА СОЦИАЛНИТЕ ПОМОЩИ ЩЕ СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ ЛИНИЯТА НА БЕДНОСТ

От 01.06.2023г. размерът на социалните помощи ще се определя в зависимост от линията на бедност в страната за съответната година, която за 2023г. е 504,00лв. По този начин се повишава границата на достъп на повече лица и семейства до социални помощи.  

Както до сега, право на месечна помощ имат лица или семейства, чийто доход за предходния месец е по-нисък от определен диференциран доход.

Диференцираният доход ще се определя от основата за подпомагане, чийто месечен размер е 30 процента от линията на бедност за съответната година (151,20лв.), коригирана със съответния процент за групата, към която принадлежи лицето.

Определени са 5 групи, както следва:

1. лице, живеещо само – 165% х 151,20 лв. или 249,48 лв.;

2. за лице, съжителстващо с друго лице (лица) или семейство, и за всеки от съвместно живеещите съпрузи – 100% х 151,20 лв. или 151,20 лв.;

3. за всяко дете до 18-годишна възраст, а ако учи – до придобиване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст – 100% или 151,20 лв.;

 4. за бременни жени 45 дни преди раждане и за родител, отглеждащ дете до 3-годишна възраст – 120% или 181,44лв.;

5. за родител, отглеждащ сам дете/деца до 18-годишна възраст, а ако учи – до придобиване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст – 120% или 181,44лв.

За децата, които не са имунизирани и са допуснали неизвинени отсъствия, продължава да има санкциониране, както следва:

- В случай, че дете от 4 до 18-годишна възраст е допуснало 5 или повече неизвинени отсъствия за съответния месец в училище или повече от 3 дни отсъствия без уважителни причини от предучилищно образование, както и когато не са извършени задължителни имунизации и профилактични прегледи на детето, определената месечна помощ се намалява със 70%.

- В случай, че дете от 4 до 16-годишна възраст не учи, определената месечна помощ се намалява с 80%.

- В случай, че дете от 16 до 18-годишна възраст не учи и не е регистрирано в дирекция "Бюро по труда" в едномесечен срок, определената месечна помощ се намалява с 50%.

Други промени, които имат отношение при определяне правото на подпомагане:

  1. Лицата да не осъществяват дейности като еднолични търговци, т.е. могат да са регистрирани като ЕТ, но фирмата не трябва да развива дейност.
  2. Срокът за регистрация в ДБТ като безработни, се намалява от 6 месеца на 3 месеца непрекъсната регистрация преди месеца на подаване на заявлението-декларация.
  3. Не се изисква регистрация в ДБТ от лица, които учат във висше училище по специалност, за която е предвидена само редовна форма на обучение.
  4. Ако в срок от един месец от завършването на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, лицата се регистрират в ДБТ, същите могат да кандидатстват за социални помощи, за да се прецени правото им на социално подпомагане;
  5. Времето за полагане на общественополезен труд се намалява от 14 дни по 4 часа дневно, на 40 часа месечно.
  6. Срокът на изискването да не е прехвърлян срещу заплащане или даряване жилищен, вилен, селскостопански или горски имот през последните 5 години, се намалява на 2 години.
  7. Общата стойност на сделките (60-кратния размер на ГМД) се заменя с 24-кратния размер на основата за подпомагане към момента на подаване на заявлението-декларация (24 х 151,20 лв. = 3628,80 лв.)
  8. Когато безработно лице или безработен член на семейството, получаващо месечна помощ по чл. 9, започне работа, има право на целева помощ за срок 3 последователни месеца в рамките на една календарна година считано от месеца, следващ месеца на започването на работа.
  9. При повторен отказ за полагане на общественополезен труд, независимо кога е направен отказът през последните 3 години, месечната помощ на лицата по ал. 1 се прекратява за срок шест месеца.

           10. За покриване на първоначални потребности на младежите от 18 до 21-годишна възраст, които до навършване на тази възраст са ползвали социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа и я напускат за първи път, се отпуска месечна целева помощ в размер на линията на бедност за съответната година, ако лицата са регистрирани в ДБТ до един месец от напускането на услугата.  Помощта се отпуска за всеки месец в рамките на три последователни месеца считано от месеца, следващ месеца на регистрацията.

          11. Еднократната помощ за инцидентно възникнали здравно, образователни и др. жизненоважни потребности се увеличава до трикратния размер от линията на бедност или до 1512,00лв.

     Искам да подчертая, че размерът на еднократната помощ се определя индивидуално в зависимост от характера на настъпилите инцидентни нужди, направените/необходими разходи за задоволяването им, както и от социално-икономическия статус на лицето или семейството.

       Когато вече е подадено заявление-декларация, след влизането на промените в сила не е нужно хората да го подават повторно. Тези случаи ще бъдат преразглеждани служебно.

       Заявления-декларации за отпускане на месечни помощи по ППЗСП могат да се подават във всички ДСП, независимо от постоянен или настоящ адрес, включително и по електронен път.

       Новите размери на месечните помощи по чл. 9 от ППЗСП, които са в сила от 01.06.2023г., ще бъдат получени в месец 07.2023г. по заявените от лицата начини в заявленията-декларации.

 

       Използвам възможността да Ви информирам, че ДСП ще отпускат еднократна помощ за деца записани в първи, втори, трети, четвърти или осми клас за учебната 2023/2024 година в държавно или общинско училище. След записване на децата, родителите могат да подадат в ДСП по настоящ адрес заявление-декларация за отпускане на еднократната помощ.

Размерът на помощта е 300,00лв.

Помощта се изплаща на два пъти, като 50 на сто от нейния размер се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а остатъкът се изплаща в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да посещава училище.

Помощта  се отпуска независимо от дохода на семейството.

Помощта на семействата се отпуска при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

Еднократната помощ се предоставя и на настойника/попечителя, който отглежда детето.

Еднократната помощ се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

Необходимите документи за предоставяне на еднократната помощ са:

- удостоверение, че детето е записано в първи, втори, трети и четвърти, или осми клас на държавно или общинско училище, за учебната 2023-2024г., издадено от съответното училище;

- копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

Помощта се възстановя, ако:

1. детето не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;

2. ученикът не продължи обучението си през втория учебен срок до завършване на първи или осми клас, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;

3. ученикът е допуснал в рамките на един месец от учебната година отсъствия от 5 учебни часа, за които няма уважителни причини.

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар