*
Борба с вредителите

ОИЦ-ВИДИН РАЗШИРЯВА ПАРТНЬОРСКАТА СИ МРЕЖА ПРЕЗ 2013 ГОДИНА

|
ОИЦ-ВИДИН РАЗШИРЯВА ПАРТНЬОРСКАТА СИ МРЕЖА ПРЕЗ 2013 ГОДИНА

806  посетители, 36 информационни събития, популяризиране на Оперативните програми чрез участие в срещи, промотиране на „добри практики” и  взаимодействие с медиите и широката общественост - резултати от дейността на центъра през 2012 г.         Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) ще разшири партньорската си мрежа през 2013 г., като осигурява на бенефициентите навременна и експертна инфромация за възможностите на Оперативните програми и в общините Бойница, Грамада, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене. Така Кохезионната политика на ЕС ще достигне пряко до всички населени места в региона. Това обяви екипът на ОИЦ-Видин на среща с медиите, на която бе представен напредъка в работата на центъра през изминалата година и предстоящите дейности за 2013 г.            В сравнение с първото полугодие на 2012 г. интереса към ОИЦ-Видин значително е нараснал. Докато от стартирането на центъра (01.11.2011 г.) до 31.07.2012 г. над 200 институции, организации, фирми и граждани са ползвали услугите, предоставяни от ОИЦ, то в края на годината броя на потенциалните бенефициенти, ползвали услугите на центъра е 806.         36 информационни събития за популяризиране на отворени схеми по Оперативните програми е организирал ОИЦ-Видин (за сравнение към края на юли – 12 информационни събития), като в тях са участвали представители на местни и държавни институции, неправителствени организации, бизнес, културни институти и медии. Работещ е и механизмът за осигуряване на отговори на въпроси, чрез съдействието на специализирани източници на информация. За активизиране на потенциалните бенефициенти се промотират и „добри проектни практики”.         По покана на партньорските си мрежи ОИЦ-Видин популяризира Кохезионната политика на Европейския съюз в България пред библиотечно-читалищната мрежа в региона, Европейските клубове във видинските училища, младежките организации, консултативни съвети,  неправителствения сектор и браншовите организации (проведени 16 информациони събития). През 2013 г. ОИЦ-Видин не само ще предлага услугите си на цялата територия на област Видин, но и ще акцентира в работата с партньорите си на готовността за новия програмен период 2014-2020 г. Активно ще и взаимодействието с бизнеса, неправителствените и младежки организации. Ще се промотират и възможностите, които предлага на бенефициентите мрежата от областните информационни центрове – най-добре териториално представената мрежа за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в България. ОИЦ – Видин е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Центърът е изграден по проект № 0068-ОВН-3.3 Областен информационен център – Видин, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO002-3.3.02-00014-C0001.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар