*
Борба с вредителите

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ЩЕ ЗАСЕДАВАТ ПО 30 ТОЧКИ НА 26 ЮНИ

|
ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ЩЕ ЗАСЕДАВАТ ПО 30 ТОЧКИ НА 26 ЮНИ

На 26 юни 2012 г. (вторник) от 10.00 часа ще се проведе редовното заседание на Общински съвет – Враца за този месец. Заседанието, чийто дневен ред се състои от 30 точки, ще бъде председателствано от Малина Николова. Общинските съветници ще разгледат списък на класираните проектни предложения по Проект „Малки граждански инициативи 2012”. По списъка ще докладва председателят на Постоянната комисия по програми с европейско и национално финансиране, европейско сътрудничество – Малина Николова. Проект „Малки граждански инициативи” е инициатива на Общински съвет – Враца, която се провежда за поредна година. По нея се отпускат средства в размер до 3 000 лв. на проект на граждани и сдружения, които искат да облагородят градската среда. Средствата са за материалите, а труда е доброволен. Тази година в комисията са постъпили 63 проекта. Постоянната комисия по програми с европейско и национално финансиране, европейско сътрудничество е предложила списък от 26 проекта, които са получили над 80 точки при оценяването по критериите, приети от местния парламент. Комисията ще предложи на Общински съвет – Враца да бъде увеличен общия размер на отпуснатите средства за Проект „Малки граждански инициативи” 2012 от 60 000 лв. на 75 532,52 лв., заради големият интерес и високия брой на добрите предложения на граждани на община Враца. Общинския съвет ще разгледа и 4 молби до президента на Република България за опрощаване на публични задължения – неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете. Председателят на Постоянната комисия по приватизация Васил Драганов ще предложи за гласуване откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на 12 обособени обекти, частна общинска собственост в сградата на Бивша териториална проектантска организация, бул. „Хр. Ботев” № 18 в гр.Враца. Кметът на Община Враца инж. Николай Иванов ще докладва пред общинските съветници за предоставяне за управление на клетка 2.1 от Регионално депо за битови отпадъци – Враца (РДБО) на „Екопроект” ООД, предоставяне за безвъзмездно ползване и стопанисване на покрит плувен басейн в комплекс „Христо Ботев” на общинско дружество „Спорт и туризъм”, Отдаване под наем, чрез публично оповестен конкурс  на имоти, предоставени за управление от Община Враца на Общинското предприятие „Паркинги и гаражи” Враца и промени в правилниците на „Паркинги и гаражи” и „Социални дейности”. Общинските съветници ще гласуват и няколко предложения за продажба, отдаване под наем и прекратяване на ползването на имоти на Община Враца. Зам.кметът Светозар Луканов ще предложи на общинските съветници да гласуват разрешение на Община Враца да участва с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007–2013г.”, приоритетна ос 5: „Социално включване и насърчаване на социалната икономика", област на интервенция 5.1. "Подкрепа на социалната икономика", схема BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”. Той ще докладва и по закриване на детска ясла № 7 и Наредба за устройството и управлението на гробищните паркове на територията на град Враца. Предпоследната 29-та точка от дневния ред на Общински съвет – Враца е доклад-анализ, с който контрольорът на „БКС – Враца” ЕООД Илиян Нисторов ще информира общинските съветници за финансовото и стратегическо управление на „БКС” – Враца ЕООД – 2009 – 2011 г.  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар