*
Борба с вредителите

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВРАЦА ЗАСЕДАВА УТРЕ /31 ЮЛИ/

|
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВРАЦА ЗАСЕДАВА УТРЕ /31 ЮЛИ/

Председателят на Общински съвет - Враца свиква утре /31 юли/ редовно заседание на местния парламент при следния ДНЕВЕН РЕД:

1.Питания.

2.Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Враца за първото полугодие на 2012 година.

Докладва:инж.Петя Аврамова

Председател на Общински съвет – Враца

3.Откриване на процедури за отдаване под наем на помещения в сградата на „Център за кожно-венерически заболявания – Враца” ЕООД /ЦКВЗ – Враца/.

Заповед търг I

Заповед търг II

Докладва: инж.Петя Аврамова

Председател на Общински съвет – Враца

4.Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация (приет с Решение № 3 по Протокол № 2 от 06.12.20112г.)

Докладва: инж.Петя Аврамова

Председател на Общински съвет – Враца

5.Предложение за решение по молба на Галина Тодорова Генчева от с. Нефела, община Враца до президента на Република България за опрощаване на публични задължения /неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете/ на основание чл. 98 т. 12 от Конституцията на РБ.

Докладва: Хенриета Георгиева

Общински съветник

6.Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Враца за периода 01.01.2012 – 30.06.2012г.

Отчет за изпълнение на решенията

Докладва: инж. Николай Иванов

Кмет на Община Враца

7.Одобряване на промени в структурата и числеността на звената в общата и специализираната администрация на Общинска администрация – Враца в изпълнение на Наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията (НПКДА), приета с ПМС № 129 от 26 юни 2012година.

Структура

Докладва: инж. Николай Иванов

Кмет на Община Враца

8.Приемане на Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Враца за първото шестмесечие на 2012г.

Решение

Приложение 1

Справка към Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 5 обяснителна записка

Докладва: инж. Николай Иванов

Кмет на Община Враца

9.Одобряване на подписано споразумение за сътрудничество между град Враца, България и град Владикавказ, Русия.

Докладва: инж. Николай Иванов

Кмет на Община Враца

10.Разглеждане и одобряване с решение от Общинския съвет, на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, на проект за Подробен устройствен план (парцеларен план) за “Външно електрозахранване на имоти № 051044 и № 051052 в местността “Скъта”, землище на с. Веслец”.

Приложение

Докладва: инж. Николай Иванов

Кмет на Община Враца

11.Разглеждане и одобряване с решение от Общинския съвет, на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, на проект за Подробен устройствен план (парцеларен план) за “Външно електрозахранване на имоти № 051033 и № 051054 в местността “Скъта”, землище на с. Веслец”.

Приложение

Докладва: инж. Николай Иванов

Кмет на Община Враца

12.Разглеждане и одобряване с решение от Общинския съвет, на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, на проект за Подробен устройствен план (парцеларен план) за “Външно електрозахранване на имот № 011019 в местността “Катранкьовото”, землище на с. Паволче”.

Приложение

Докладва: инж. Николай Иванов

Кмет на Община Враца

13.Разглеждане и одобряване с решение от Общинския съвет, на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията във връзка с чл.110, ал.1, т.5 и чл.108, ал.2 от ЗУТ, на Подробен устройствен план (парцеларен план) “Подземна тръбна мрежа за оптична свързаност на “Михайлов ТВ” ООД на територията на област Враца – Етап с. Косталево – РСС Язов дол в землището на с. Косталево”, като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива

Приложение

Докладва: инж. Николай Иванов

Кмет на Община Враца

14.Определяне на равностойни УПИ при първа регулация съгласно чл.16, от ЗУТ в местност „Лъката”, землище на с. Бели Извор.

Приложение

Докладва: инж. Николай Иванов

Кмет на Община Враца

15.Продажба на общински жилища по реда на Наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища .

Приложение

Докладва: инж. Николай Иванов

Кмет на Община Враца

16.Предоставяне на земеделски земи от ОПФ (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ от КВС на землищата в Община Враца, одобрени със Заповед № 174/11.12.2010г. на Директора на ОД „Земеделие” гр. Враца) за обезщетяване на собственици по реда на §27, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ – ДВ бр. 62/10.08.2010г.

Докладва: инж. Николай Иванов

Кмет на Община Враца

17.Одобряване на пазарни оценки за недвижими имоти, частна общинска собственост, включени в „Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2012 г.”, за продажба чрез публичен търг.

Докладва: инж. Николай Иванов

Кмет на Община Враца

18.Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Враца

Докладва: инж.Николай Иванов

Кмет на Община Враца

19.Преобразуване на целодневна детска градина в обединено детско заведение.

Докладва: Красимир Богданов

Зам.кмет на Община Враца

20.Разни. Питания на граждани.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар