*
Борба с вредителите

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - МЕЗДРА ПРИЕ ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА СИ ЗА МАНДАТ 2023-2027 Г.

|

На сесията бяха избрани председатели на Постоянните комисии към местния парламент

Общински съвет (ОбС) - Мездра прие Правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация (ОбА) - Мездра за мандат 2023-2027 г. Решението беше взето на декемврийската сесия на местния парламент с 12 гласа „За“, 2 „Против“, 0 „Въздържал се“ и 1 не гласувал от присъстващите в залата 15 от общо 17 съветници.

Съгласно новоприетия правилник, председателят на ОбС ще получава месечно възнаграждение в размер на 90% от възнаграждението на кмета на община Мездра, заместник-председателите на ОбС и председателите на постоянни комисии - в размер на 70% от средната брутна работна заплата на ОбА за съответния месец, а общинските съветници - в размер на 68% от средната брутна работна заплата на ОбА за съответния месец. Максимумът на възнаграждението на последните ще се получава само, ако са членове на три постоянни комисии и участват във всичките им заседания, както и в заседанията на ОбС.

В Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) е регламентирано, че размерът на възнаграждението на председателя на ОбС не може да надвишава 90 на сто от възнаграждението на кмета на общината (чл. 26, ал. 1), а общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да бъде повече от 70 на сто от средната брутна работна заплата на ОбА за съответния месец - в общините с население до 100 000 души (чл. 34, ал. 2, т. 2).

На база средната брутна работна заплата на ОбА - Мездра в момента, на този етап общинските съветници ще вземат месечно между 663 лв. и 644 лв. Съгласно ЗМСМА (чл. 34, ал. 4), те имат право също на пътни и други разноски - за консултантски услуги, обучения и квалификации, гориво или билети за транспорт, канцеларски и други материали и услуги, свързани с дейността на общинския съветник. В новоприетия правилник беше решено средствата за пътни и други разноски за един месец да не надвишават размера на до 60% от минималната работна заплата за страната за съответния месец, която в момента е 780 лв. а от 01.01.2024 г. ще стане 933 лв.

Местният парламент определи числеността и избра състава на 7-те Постоянни комисии, които ще функционират към ОбС. За председател на ПК „Финанси, бюджет, стопански дейности и общинска собственост“ беше избрана Яна Нинова (ПП „ГЕРБ“), на ПК „Устройство на територията, опазване на околната среда, инфраструктура и европейска интеграция“ - инж. Георги Валентинов (МК „ЗНС“), на ПК „Образование, култура, наука“ - Мирослав Аспарухов (ПП „ГЕРБ“), на ПК „Спорт, туризъм и младежки дейности“ - Николай Генов (МК „ЗНС“), на ПК „Здравеопазване и социална политика“ - д-р Ивайло Тодоров (ПП „ГЕРБ“), на ПК „Сигурност, опазване на обществения ред и граждански права“ - Христо Иванов (МК „ДПС“), а на ПК „Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“ - инж. Мирчо Мирчев (МК „ДПС“).

Утвърден беше образец на Декларация за несъвместимост по чл. 49, ал. 1, т. 1 и 3 от Закона за противодействие на корупцията, която новоизбраните общински съветници и кметове са длъжни да подадат в едномесечен срок от полагането на клетва.

Председателят на ОбС - Мездра Яна Нинова (ПП „ГЕРБ“) беше определена за делегат, като представител на ОбС, в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). При невъзможност да участва в Общото събрание на НСОРБ тя ще бъде замествана от инж. Георги Валентинов (МК „ЗНС“).

ОбС даде съгласие председателят на съвета Яна Нинова да членува в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България (НАПОС-РБ) и разреши ежегодното изплащане на членски внос към НАПОС-РБ в размер, определен от Асоциацията, който за 2024 г. е 510 лв.

Мирослав Аспарухов (ПП „ГЕРБ“) ще представлява ОбС - Мездра в Областния съвет за развитие на област Враца. При невъзможност да участва в заседанията на съвета той ще бъде заместван от инж. Мирчо Мирчев (МК „ДПС“).

Йохан Вутов ((ПП „ГЕРБ“) беше определен за представител на ОбС - Мездра в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия в област Враца. При невъзможност да участва в заседанията на съвета той ще бъде заместван от Христо Иванов (МК „ДПС“).

В началото на сесията общинският съветник Мирослав Аспарухов (ПП „ГЕРБ“), който не присъства на предишното заседание на съвета, положи клетва по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА и подписа клетвен лист.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар