*
Борба с вредителите

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА ЗАСЕДАВА ИЗВЪНРЕДНО НА 18 СЕПТЕМВРИ

|
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА ЗАСЕДАВА ИЗВЪНРЕДНО НА 18 СЕПТЕМВРИ

Извънредно заседание на Общински съвет – Враца ще се проведе на 18 септември (вторник) 2012 г. от 17,00 часа. В дневния ред на заседанието има само две точки – Питания и Приемане на определените зони за въздействие по Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Враца (ИПГВР)” по Оперативна програма „Регионално развитие”. Проектът е разработен и одобрен за финансиране през 2011 година от екипа на Община Враца в предходния мандат. На 23 юни 2011 година кметът д-р Костадин Шахов подписа договор за неговото финансиране на стойност 498 990 лева. На 3 август 2012 година инж.Николай Иванов подписа договор с избран изпълнител за изработване на Интегрирания план на град Враца. По предложените зони, които да залегнат в Интегрирания план на Враца ще докладва кметът на Община Враца инж. Николай Иванов. В срок до 23 септември 2012 г. всяка община трябва да внесе в Министерство на регионалното развитие и благоустройството до три зони за въздействие в Интегрирания си план за градско възстановяване и развитие - първата с преобладаващ социален характер, втората с потенциал за икономическо развитие, а третата с висока обществена значимост. Съгласно новата политика на ЕС през следващия програмен период безвъзмездни евросредства ще бъдат отпускани само за проекти, които попадат в общинските планове, т.е. наличието на „ Интегриран план за градско възстановяване и развитие” е задължително условие за кандидатстване за средства по програмите на ЕС. По предварителни данни България може да разчита на около 16 млрд. лева от Кохезионния и Структурните фондове на ЕС между 2014 и 2020 г. Никога до сега в България не са правени подобни инегрирани планове, които по характер стоят някъде между общинските планове за развитие и общите устройствени планове. Работата по конкретизирането на зоните е много голяма по обем, защото трябва да почива на реални данни, подложени на обществено обсъждане, а преди представянето им в МРРБ за одобрение и приети от Общински съвет - Враца.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар