*
Борба с вредителите

ОБЩИНСКИ ДНИ НА ИНТЕЛИГЕНТНАТА ЕНЕРГИЯ ВРАЦА 2012

|
ОБЩИНСКИ ДНИ НА ИНТЕЛИГЕНТНАТА ЕНЕРГИЯ ВРАЦА 2012

„Дните на интелигентната енергия” в Община Враца се организират за първи път
тази година по проект “CONURBANT - Всеобхватен мрежови подход за включване на
европейските агломерации и други обширни области за участие в “Спогодбата на
кметовете”. Кампанията ще се проведе по време на Европейската седмица на устойчивата
енергия от 18.06.2012 год. до 22.06.2012 год. Мероприятията са част от официалните
отговорности на общината, включена в Конвента на кметовете и имат за цел да повишат
обществената информираност и знания за възможностите за по-разумно използване на
енергията.
С организирането на общинските дни на интелигентната енергия, Община Враца има
възможността да представи пред обществеността, своята ангажираност към целите на
Европейския съюз за намаляване на потреблението на енергия и на емисиите на
въглероден диоксид с 20% и за увеличаване на дела на възобновяемите енергийни
източници в общото потребление на енергия.
Основното предизвикателство, с което се сблъсква нашата планета днес, е
изменението на климата – глобална заплаха с много различни лица. От наводненията до
сушите - начините, по които сме засегнати от промените, които се стоварват върху нас
днес и онези, които ще ни застигнат утре, варират в зависимост от региона, в който
живеем. И ние трябва да се справим с въздействието на регионално равнище.
На 22 август 2011 г. Община Враца се присъедини към Конвента на кметовете след
решение № 1058 от 28.07.2011 на Общински съвет - Враца и привлече още 5 общини от
област Враца (Община Козлодуй, Община Мизия, Община Криводол, Община Мездра и
Община Оряхово), които също подкрепиха инициативата. Конвентът на Кметовете е една
амбициозна инициатива за ангажиране на европейските градове в борбата с
климатичните промени. Присъединилите се общини се ангажират да постигнат цели в
областта на околната среда и енергията над Европейските до 2020 г., чрез намаляване
емисиите въглероден диоксид (CO2) с най-малко 20%. За постигане на тези цели,
градовете разработват устойчиви енергийни планове за действие, реализират дейности
свързани с енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници в публичния
и частния сектор и организират енергийни дни. Тези усилия са силно подкрепени от
Европейската Комисия, Секретариата на Конвента на Кметовете и Поддържащите
Структури.
По време на Дните на енергията в Община Враца ще се проведат следните
мероприятия:
1. В периода 08.06.2012 – 14.06.2012 г. в училищата СОУ „Христо Ботев”, ПМГ
„Академик Иван Ценов”,СОУ „Козма Тричков” и Езикова Гимназия „Йоан Екзарх” се
организира конкурс за най-добро есе и рисунка на тема „За чисто енергийно бъдеще”.
2. На 19.06.2012 г. в Концертната зала на Община Враца:
2
 Представяне на проект CONURBANT и начини за пестене на енергия – от
11.00 до 11.25 ч.
 Представяне на проект „Енергийно обновяване на българските домове",
финансиран по схема BG161PO001/1.2-01/2011 "Подкрепа за енергийна
ефективност в многофамилни жилищни сгради", Оперативна програма
„Регионално развитие" 2007-2013 от експерти на МРРБ, Дирекция “Жилищна
политика”– от 11.25 до 12.00 ч. Всички граждани и управители на етажна
собственост са поканени за участие.
 Награждаване на победителите от проведен конкурс за най-добро есе и
рисунка в училищата на община Враца на тема ”За чисто енергийно бъдеще” –
от 12.00 до 12.15 ч.
 Прожектиране на филма “Неудобната истина” на Ал Гор, образователен
филм на Европейската комисия фокусиран върху проблемите на климата – от
12.15 до 14.00 часа.
3. В периода 18.06.2012 – 20.06.2012 г. в Центъра за информационно обслужване
на гражданите, град Враца, ще се раздават информационни листовки с мерки за
понижаване на енергопотреблението в бита и полезни съвети за закупуване на
домакински електроуреди.
4. В периода 18.06.2012 – 19.06.2012 г. в училищата СОУ „Христо Ботев”, ПМГ
„Академик Иван Ценов”,СОУ „Козма Тричков” и Езикова Гимназия „Йоан Екзарх” ще се
прожектира филма “Неудобната истина” на Ал Гор, образователен филм на Европейската
комисия фокусиран върху проблемите на климата.
Когато употребяваме напразно електроенергия всъщност влияем върху промените в
климата. Те включват земетресения, суши, наводнения, пожари, бури. От своя страна
подобни катаклизми оказват влияние върху цялостния екологичен баланс на Земята.
Количеството на изкопаемите горива на планетата е много ограничено, така че един ден
може вече въобще да ги няма. Горивото се изразходва многократно по-бързо, отколкото
се произвежда от природата. Следователно е необходимо да ограничим използваните от
нас горива.
Когато използваме електроенергията разумно всъщност помагаме и за устойчивото
отношение към природата, а и спестяваме пари от сметките си за електроенергия. Нещата
са свързани и в сила е правилото “Мисли глобално, действай локално”.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар