*
Борба с вредителите

ОБЩИНА ВРАЦА ПОДАДЕ ПРОЕКТ ПО ОП "АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ"

|
ОБЩИНА ВРАЦА ПОДАДЕ ПРОЕКТ ПО ОП "АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ"

Община Враца внесе на 17.04.2012 г. проектно предложение по Оперативна програма „Административен капацитет”, приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”. Проектът е на стойност 193 000 лева, а безвъзмездната финансова помощ е в размер на 100 %. Основната цел на проект е оптимизиране на структурата и организационно развитие за повишаване ефективността, ефикасността и икономичността на общинската администрация, както и избягване на дублиращи се функции на административни структури в съответствие с действащото законодателство. Основната дейност е провеждане на функционален анализ на работата на администрацията, който анализ ще се извърши в строго съответствие с Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация и Наръчника за нейното прилагане, разработена по ОП „Административен капацитет”. Методологията е изготвена на база анализи на правната уредба в българската държавна администрация и на международната практика. Ще бъдат разработени Вътрешни правила за подобряване на организацията, работните процеси и координацията в рамките на една административната структура. В резултат от изпълнението на проекта се очаква: подобряване на обслужването и удовлетвореността на клиентите; идентифициране на начини за намаляване на разходите; намаляване на размера и обхвата на структурите на публична администрация; идентифициране на функции и услуги, които могат да бъдат приватизирани, децентрализирани или премахнати; осигуряване на по-висока ефикасност на дейността на публичната администрация.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар