*

ОБЩИНА МЕЗДРА ОТЧЕТЕ ПРОЕКТА"КОРЕКЦИЯ НА РЕКА БОДЕНСКА БАРА"

|

На пресконференция Община Мездра отчете изпълнението на проекта „Корекция на река Боденска бара - гр. Мездра”, който беше осъществен през периода юни 2011 - юни 2012 г. по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). Кметът Иван Аспарухов и екипът за управление на проекта представиха пред широката общественост целите, извършените дейности и постигнатите резултати от практическото изпълнение на тази мярка за предотвратяване на наводнения в общинския център. Инвестицията е на обща стойност около 1 млн. и 50 хил. лв. 95% от тях бяха отпуснати безвъзмездно от ЕФРР и от държавния бюджет на Република България, а останалите 5% е собствен принос на Община Мездра. Аспарухов благодари на екипа за управление на проекта за създадената добра организация, както и на фирмата-изпълнител „Инертстрой - Калето” АД в лицето на нейния изпълнителен директор Тони Йорданов за коректно свършената работа и то за изключително кратък срок от време. Той заяви, че този обект е важен елемент от градската инфраструктура, а благодарение на корекцията са осъществени допълнителни подобрения, касаещи канализационната мрежа в района и заустването на съседно дере.    На брифинга стана ясно, че с реализирането на проекта е предотвратен рискът от наводнения в 6 мездренски квартала (118, 118а, 110, 111, 103, 104) и част от източната индустриална зона, с което е подобрена жизнената среда и качеството на живот на гражданите. Същевременно са сведени до минимум рисковете за човешкото здраве и за околната среда, подобрени са екологичната инфраструктура и санитарно-хигиенните условия на реката в чертите на населеното място. В резултат на извършените строително-монтажни работи Боденска бара е почистена от храсти и дървета в участък от над 500 метра, коригирано е коритото на реката и са изградени предпазни съоръжения (подпорни стени) по двата бряга между ОДЗ 1 „Мир” и ж. п. моста при каменни кариери (предприятието за добив и обработка на скално-облицовъчни материали „Хемус-М). И още: изградени са дънни прагове, укрепени са стръмните откоси, а чрез залесяване е възстановена околната среда. В дългосрочен аспект реализирането на проекта ще подпомогне стремежа на Община Мездра за благоустрояване на общинския център, подобряване на неговия физически облик и постигането на баланс между икономическото и природосъобразното му развитие. Това е поредният проект, изпълнен успешно от Община Мездра по ОП „Регионално развитие”. През 2008/09 с европейски пари беше реконструиран общинският път Старо село - Царевец - Брусен и бяха санирани 6 учебни заведения, а в момента на крепостта „Калето” се изгражда атрактивен археологически комплекс. Благодарение на тези три проекта в местната инфраструктура са инвестирани към 13,5 млн. лв.     Мирослав Гетов - Община Мездра


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар