*
Борба с вредителите

ОБЩИНА КУЛА ЩЕ РЕШАВА ОЩЕ ПО-УСПЕШНО ПРОБЛЕМИТЕ НА МЛАДЕЖИТЕ

|
ОБЩИНА КУЛА ЩЕ РЕШАВА ОЩЕ ПО-УСПЕШНО ПРОБЛЕМИТЕ НА МЛАДЕЖИТЕ

На проведено заседание Общинският съвет в Кула прие Програма насочена към младежта и младежките дейности за периода 2013- 2015 г, съобщиха от общината.
Основна причина, пораждаща необходимостта от програмата е намаляването на броя млади хора в общината.

Програмата е разработена в съответствие с Националната програма за младежта 2011- 2015 г. и е в синхрон с приоритетите на европейската политика за младежта.

Целта на програмата е да подпомогне създаването на местна политика за задържане на младите хора на територията на общината, да стимулира тяхната гражданска активност и социалното им включване, развитие на неформалното образование, поощряване самоорганизирането на младите хора в групи и организации, развитие и прилагане на различни форми на спорт и туризъм, културна интеграция, развитие и популяризиране на доброволчеството.

Част от включените дейности са: организиране и провеждане на кампании и инициативи, допитвания и участие на младежите в решаване на общностни проблеми, спортни и туристически прояви, дейности в областта на екологията, програми и проекти, насочени към младежи в риск, културни инициативи. Програмата предвижда повишаване капацитета на ученическия и младежкия парламент в града за активно партньорство с местната власт чрез конкретни събития като – ден на младежкото самоуправление, младежки делегати на общински форуми и заседания на общинския съвет, ден на отворените врати за младежи в различните институции. Специален фокус е поставен върху равнопоставеността и антидискриминацията, популяризирането на човешките права и насърчаване на толерантността сред подрастващите и младежите.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар