*
Борба с вредителите

ОБЩИНА ДИМОВО С ПРОЕКТНА ГОТОВНОСТ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ

|

Община Димово се е възползвала от възможностите на Европейските фондове, като от началото на програмния период досега е кандидатствала, договорила и изпълнява проекти по Оперативните програми, Програмата за развитие на селските райони и Програмите за трансгранично сътрудничество. По Оперативните програми общината е договорила три проекта на обща стойност 668 704 лв., като два от тях са приключени, а един проект е в процес на изпълнение. Това стана ясно на информационна среща със заместник-кмета Елена Гергова и служители на общинската администрация, която екипът на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) проведе днес в Димово. Община Димово може да разшири проектната си активност по Оперативните програми, като кандидатства по двете актуални процедури на Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК) с насоченост към общинските администрации, които екипът на ОИЦ презентира на срещата. По първата схема ще се финансират проекти за оптимизиране на структурата на общинските администрации за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се функции. По втората процедура по ОПАК ще се подкрепят разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинските администрации; дейности за обществено консултиране на политики, провеждани от общините; разработване на общински планове за развитие за периода 2014-2020 г. и др. С оглед повишаването темпото на проектната активност и  цялостната готовност на община Димово за новия програмен период, управителят на ОИЦ Мариела Савкова и експертът в центъра Цветомир Ценков запознаха присъстващите на информационния ден с правната рамка на процеса на програмиране и същността на програмирането (от раждането на една идея до нейната реализация). Екипът на ОИЦ-Видин договори и разширяване на сътрудничеството с  Народно читалище „П. Хилендарски“-Димово. Към читалището ще бъде учреден Дискусионен клуб за сближаване с ЕС, където деца и младежи ще бъдат запознавани от екипа на центъра с историята и институциите на Съюза и с финансирането от страна на Европейските фондове на различни читалищни, училищни и младежки инициативи. ОИЦ – Видин е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Центърът е изграден по проект № 0068-ОВН-3.3 Областен информационен център – Видин, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO002-3.3.02-00014-C0001.  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар