*
Борба с вредителите

ОБЩИНА БРЕГОВО ТЪРСИ ПОДКРЕПА ОТ ОП ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНА- ЛИЗАЦИЯ

|
ОБЩИНА БРЕГОВО ТЪРСИ ПОДКРЕПА ОТ ОП ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНА-  ЛИЗАЦИЯ

Община Брегово търси възможности за европейско финансиране за деинституционализацията на Дома за възрастни с умствена изостаналост в с. Куделин. Обявяването на процедура или мярка, по която общината да кандидатства с проектно предложение ще реши въпроса за осигуряването на подходящо място за живот и предоставянето на качествени услуги за 200-те обитатели на дома и работни места за над 130-те служители, които сега се грижат за възрастните хора. Това стана ясно на срещите с кмета на община Брегово инж. Милчо Лалов и заместник-кмета Николина Ванчева, както и със служители в общинската администрация, отговорни за проектната активност, които екипът на Областен информационен център – Видин (ОИЦ – Видин) проведе днес в Брегово. Кандидатстването с проекти, финансирани от Европейските фондове, е важен акцент в работата на община Брегово. Съгласно Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България, от началото на програмния период досега по Оперативните програми в общината са  договорени  проекти за над 500 хил. лв., като водещи са проектите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. През изминалата 2012 г. инвестициите в общината от различни финансови инструменти са близо 1,1 млн. лв. Община Брегово е изготвила и проект за рехабилитация на общински пътища за 2,8 млн. лв., с който ще кандидатства по Програмата за развитие на селските райони, стана ясно по време на срещата. Общинската администрация в Брегово кандидатства и по Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК) с проект за подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията. Екипът на ОИЦ информира проектния екип на общината, че тя може да надгради проектната си активност по ОПАК, като кандидатства по двете актуални процедури на Програмата с насоченост към общинските администрации. По първата схема ще се финансират проекти за оптимизиране на структурата на общинските администрации за постигане на по-голяма ефективност и избягване на дублиращи се функции. По втората процедура по ОПАК ще се подкрепят разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинските администрации, както и разработване на общински планове за развитие за периода 2014-2020 г. Управителят на ОИЦ Мариела Савкова и експертът Цветомир Ценков запознаха присъстващите на информационния ден и с правната рамка на процеса на програмиране. ОИЦ – Видин е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар