*
Борба с вредителите

ОБЩИНА БОРОВАН ПРОДЪЛЖАВА УСЛУГАТА "ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ"

|
ОБЩИНА БОРОВАН ПРОДЪЛЖАВА УСЛУГАТА "ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ"

На 25 септември инж. Десислава Тодорова – Кмет на Община Борован, подписа договор с Фонд “Социално подпомагане” към МТСП за продължаване на социалната услуга ”Обществена трапезария” в общността, която е насочена към задоволяване на потребностите от храна за хора, които не могат да си я осигурят сами.

Услугата ще обхване 90 лица и ще стартира от 1 октомври 2012г. Целта е да се подобри качеството на живот и осигуряване на помощ и подкрепа на лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/; скитащи и бездомни деца и лица.

Лицата, които желаят да бъдат включени като потребители на услугата подават заявление-декларация по образец в общинска администрация Борован и кметствата по населени места в срок до 29.09.2012 г. включително.

В срок от 2 дни след подаване на заявлението комисия, създадена от доставчика, в която е включен представител на дирекция „Социално подпомагане”, определен със заповед на директора, определя конкретните бенефициенти. Комисията изготвя протоколи от заседанията и списъци на одобрените лица.

В срок от 5 дни след извършване подбора на бенефициентите и изготвяне на списъците, доставчика уведомява лицата писмено за периода на предоставяне на услугата, място на предоставяне на услугата и деня, от който започва реализирането на дейността по храненето.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар