*
Борба с вредителите

ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК С ДВА НОВИ ПРОЕКТА ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

|
ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК С ДВА НОВИ ПРОЕКТА ПО ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

С две нови проектни предложения по Оперативните програми ще кандидатства община Белоградчик. По процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да не изоставяме нито едно дете" - Компонент 2: „Разкриване на социални услуги в общността" общината ще изгради център за настаняване от семеен тип. Така ще се осъществи деинституционализация на Дома за деца, лишени от родителски грижи „Надежда “ в Белоградчик. По Оперативна програма „Административен капацитет“ местната власт в „града на скалите“ ще кандидатства с проект по по подприоритет  2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация" за общини, чиято цел е да осигури възможност за служителите в общинските администрации да се обучават съобразно техните компетенции и нужди от обучение. Информацията за изготвените проектни предложения на община Белоградчик обяви заместник-кметът Росен Младенов на среща с общинската администрация, организирана от Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин). Акцент в информационния ден бяха процедури по Оперативни програми „Развитие на човешките ресурси” и „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“.   Експертът „Комуникация, информация и логистика“ Цветомир Ценков представи и възможностите на Българо-Швейцарската програма за сътрудничество и Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Норвежки финансов механизъм 2009 – 2014 г., защото те могат да разширят проектната активност на община Белоградчик - първа по брой договорени проекти по Оперативните програми сред по-малките като брой население общини от област Видин. Общината е договорила общо 7 проекта, от които два са в процес на изпълнение, четири са регистрирани и един е приключен. Проектите са финансирани от Оперативни програми „Развитие на човешките ресурси”, „Околна среда” и „Регионално развитие”. 4 807 684 лева са средствата инвестирани от Оперативните програми в Община Белоградчик от началото на програмния период. ОИЦ – Видин е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Центърът е изграден по проект № 0068-ОВН-3.3 Областен информационен център – Видин, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO002-3.3.02-00014-C0001.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар