*
Борба с вредителите

ОБСЪЖДАТ ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО РАЗВИТИЕ НА ВИДИН

|
ОБСЪЖДАТ ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО РАЗВИТИЕ НА ВИДИН

В 14.00 часа днес, в Заседателната зала на Общински съвет – Видин, намираща се на 1 етаж в административната сграда на Община Видин, пл. „Бдинци”№2,,  се проведе Встъпителна пресконференция, съвместно с Община Видин, посветена на началото на проект:„Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Видин”.
Проектът се изпълнява от Обединение „Център за интегрирано развитие на Видин“.
Той се реализира чрез договор BG161PO001/1.4-07/2010/021 “Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие – град Видин”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Възложител е община Видин. Изготвянето на интегрирани планове за градско развитие и възстановяване (ИПГВР) е пилотно за системата на регионалното развитие и планиране в Р. България.
Основната цел на плана е насочена към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в град Видин.
Конкретните цели на ИПГВР на гр. Видин са:
· Да се определят зони за въздействие, които целят трайно подобрение на икономическото, материалното, социалното и екологичното положение на градската зона и града като цяло.
· Да се разработят интегрирани планове за градско възстановяване и развитие за съответните зони, които да подпомогнат осъществяването на дългосрочна визия за развитието на града, чрез реализация на проекти в градски територии, с привличане и координирано управление на разнородни инвестиции и подпомогнати от структурните фондове на ЕС.
· Да се постигне синергия между действащи или в процес на актуализация стратегически планови документи за интегрирано устойчиво регионално и местно развитие, секторни политики, програмни документи и устройствени схеми, в рамките на определените зони за въздействие.
Зоните за въздействие са обединени в три групи от следните типове:
· Зона с преобладаващ социален характер е градска територия с преобладаващи жилищни функции.
o Признакът за интегрираност на тези зони е обхващане на проблемите на обитаването (функция обитаване), отчитайки комплексното състояние на жилищната среда – степента на изграденост и състоянието на техническа и социална инфраструктура (функция обслужване), качествата на жизнената среда.
· Зона с потенциал за икономическо развитие са градски територии с преобладаващо предназначение за производствени и други бизнес дейности с функционални характеристики и състояние на техническата инфраструктура, които не удовлетворяват инвестиционното търсене за развитие на съществуващите, както и на новите икономически дейности, а също така и свободни територии с такова предназначение, определено с устройствените планове.
· Зона на публични функции с висока обществена значимост могат да бъдат – централна градска част, централни пешеходни зони и други зони с налична или възможна концентрация на функции с публичен характер с висока обществена значимост, зони с преобладаващ брой сгради с административни и обществени функции, както и наличие на сгради – недвижими културни ценности.
Признакът за интегрираност при този вид зони е обхващането на широк набор от проблеми, свързани с физическите и експлоатационни характеристики на публична среда, и тяхното отстраняване (инженерни мрежи, благоустрояване, озеленяване, обзавеждане, както и създаване условия за изграждане на други обекти, финансирани от други източници, но част от комплексната интервенция), ефектът от което ще засяга цялата или значителни части от градското население по отношение качеството на живот, екологическите и естетическите качества на жизнената среда, привлекателността на града и условията да стимулиране на икономическия растеж.
Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Видни ще съдържа задължително поне една зона с преобладаващ социален характер, което е задължително условия за неговото изработване.
Предложените проекти в ИПГВР на гр. Видин ще трябва да:
- Допринасят за устойчивото и интегрирано развитие на града
- Допринасят за подобряване на качеството на живот, на жизнената и на работната среда;
- Повишават привлекателността на региона за посетителите и инвеститори;
- Допринасят за развитието на бизнеса и привличане на нови инвестиции или намаляване на социалните различия или за запазване на културната идентичност в града.
Продължителността на проекта е 30 месеца и приключва на 23.12.2013г.
Встъпителната пресконференция  продължи с обществено обсъждане.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар