*
Борба с вредителите

ОБСЪДИХА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ

|

Стратегия на област Враца за интегриране на ромите (2012 – 2020 г.) обсъдиха на Координационно-информационна среща на 27.11.2012 г. в Заседателна зала на областна администрация – Враца. Срещата бе открита от заместник областният управител на област Враца инж.Валентин Литов и премина при следния дневен ред:
1. Представяне на Насоките за областно планиране.
2. Представяне на резултатите от пилотната фаза на областното планиране –Стратегия на Софийска област за интегриране на ромите (2012 – 2020 г.) и Общинските планове за действие на пилотните общини Ихтиман, Долна баня и Сливница.
3. Обсъждане на предложения за състав на Областен оперативен екип.
4. Разни.
Изготвянето на Стратегия на област Враца за интегриране на ромите (2012 – 2020 г.) е в съответствие с Националната програма за реформи на Република България (2011-2015 г.), и с Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), която беше приета с Решение от 1 март 2012 г. от 41-ото Народно събрание.
Областното планиране трябва да обхване целите, задачите и мерките, които ще се предприемат в периода 2012-2020 и ще са насочени към българските граждани от ромски произход и други граждани, независимо от начина на тяхното самоопределяне.
Общинските планове следва да се базират на анализ на потребностите и спецификите на местните общности, да съдържат конкретни дейности, като е задължително да имат финансов план, след което трябва да се приемат от общинския съвет на съответната община.
Областната стратегия е инструмент за целенасочен интегриран подход към гражданите в уязвимо социално-икономическо положение от ромски произход, за борба с бедността и изключването, и предоставянето на подкрепа за лица в неравностойно положение от други етнически групи. Проектът на стратегията ще бъде съгласуван от ОССЕИВ /Областен съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси/ Враца и след това утвърден от Областния управител на област Враца. Одобряването на проекта на Стратегията ще бъде последния етап от областното планиране.
В процеса на планиране и на изготвяне на документите ще бъдат включени като участници представители на: всички общини на територията на областта /кметове и секретари /, регионалните подразделения на държавните институции, други заинтересовани органи, юридически лица с нестопанска цел, работещи в областта на етническите интеграционни въпроси, членове на НССЕИВ, ОбССЕИВ и Областна администрация – Враца. Съгласно Насоките изготвени от НССЕИВ процесът на областно планиране трябва да приключи до края на м. януари 2013 г.

На срещата се взе решение за определянето на Областен оперативен екип, който ще отговаря за изготвянето на областната стратегия, която следва да е съгласувана от ОССЕИВ – Враца, след което утвърдена от Областния управител в срок до 31.01.2013 г. Оперативният екип ще координира и изготвянето на общинските планове за действие, които следва да бъдат приети от общинските съвети.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар