*

НОВИ ПРОЕКТИ ЗА ЗАЕТОСТ ПРИЕ ОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ

|
НОВИ ПРОЕКТИ ЗА ЗАЕТОСТ ПРИЕ ОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ

Представяне на постъпилите идейни предложения от Област Враца и утвърждаване на подходящите проекти и програми, обсъди на свое заседание на 3 октомври 2012 г. в Областна администрация Враца Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на Област Враца.
Заседанието беше открито и ръководено от г-жа Цветелина Теофилова – Заместник областен управител на Област Враца и заместник председател на Областния съвет за развитие.Постигане на траен благоустройствен ефект на територията на Община Криводол и осигуряване на трудова заетост на безработни лица с ниска квалификация или без квалификация, чрез благоустройствени дейности важни за населението на общината, бе предложението на Община Криводол. В дейностите влизат - освежаване и ремонт на детски площадки и автоспирки, почистване на нерегламентирани сметища, ремонт на прилежащи настилки и бордюри, обработка на тревни площи (разкопаване, затревяване, поливане, ремонт на дворни пространства на детски ясли ОДЗ и др.), събиране на отпадъци, натоварване и извозване до регламентираните сметища.
Проекта е с продължителност 6 месеца и в него ще се включат 60 безработни. Необходимите средства са в размер на 135 296.40лв. в това число от Държавния бюджет – 123 296.40 лв. и собствен принос – 12 000.00лв.
Осигуряване на трудова заетост на безработни младежи до 29 г. и безработни лица над 50 г. и реализирането им на пазара на труда, придобиването или възобновяването на трудовите им навици, мотивиране на лицата за активно и адекватно поведение на пазара на труда и полагане усилия за повишаване на тяхната квалификация, намаляване на напрежението сред безработните от целевите групи, е предложението на Община Оряхово. Проекта предвижда 10 безработни за 6 месеца да се грижат за поддържането на детски ясли, детски градини, училища, детски комплекс и детски площадки, а именно: почистване, косене и тесане на зелените площи и боядисване и ремонт на оградите. Необходимите средства са в размер на 24 200 лв., в това число от Държавния бюджет – 22 200 лв. и собствен принос – 2 000 лв.

С дейностите по проекта на Община Мездра се предвижда да се поддържат вече обособилите се паркове, цветни фигури и зелени площи, да се почистят и гробищните паркове в гр. Мездра и населените места. На територията на град Мездра съществуват 250 кв.м. цветни фигури и 113 дка зелени площи, които ще се поддържат в приветлив вид за отмора и разходка. С настоящия проект ще се осигури заетост на 30 безработни лица, разпределени в 27 –те села и град Мездра. Продължителността му е 9 месеца, а необходимите средства са в размер на 104 100 лева, от Държавния бюджет – 102 600 лв. и собствен принос – 1 500 лв.
Предложението на Областна администрация Враца е по Регионалната програма за заетост “По следите на първата земеделска цивилизация”.То включва извършване на археологически разкопки в местността “Долните лъки” (“Валога”), която се намира на 1,5 км от с. Оходен, Община Враца и в местността „Езерото”, с. Борован, община Борован. Проекта е продължение на РПЗ «Откривайки миналото, градим бъдещето». Целта е интегриране на безработни лица от рискови групи в екип за археологически разкопки за осигуряване на заетост и придобиване на умения при проучването и опазването на движимото и недвижимото културно-историческо наследство на Република България. В програмата ще участват 15 безработни, за 4 месеца (60 чм) в периода май – август и 10 безработни лица за 3 месеца (30 чм) в периода септември - ноември. Необходимите средства са в размер на 49 147 лв., в това число от Държавния бюджет – 33 147 лв. и собствен принос – 16 000 лв.
Постоянната комисия по заетост към ОСР на Област Враца утвърди всички идейни предложения на регионални програми за заетост (четири броя) и предложи същите на Министерство на труда и социалната политика за включване в Националния план за действие по заетостта – 2013 г.

Така представените предложения на регионални програми отговарят на политиката по заетост и обучение за област Враца, която е определена на регионално ниво с Актуализирания документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на Област Враца 2009-2013. Целта е повишаване на жизнения стандарт на населението, чрез инвестиции в хората и интеграция на групите в неравностойно социално положение, а също и подобряване на професионалната квалификация на човешките ресурси и повишаване конкурентоспособността на регионалната икономика. Вторият стратегически документ, определящ тази политика е Областната стратегия за развитие на социалните услуги в Област Враца (2011 – 2015).
Г-жа Даниела Накова, Директор на Дирекция „Регионална служба по заетостта“ Монтана представи стартиралата процедура „Първа работа”, чрез която се цели осигуряване на заетост на млади безработни до 29-годишна възраст, посредством предоставяне на стимули за работодателите за тяхното наемане. Тя подчерта, че широкият кръг на допустимите обучения ще позволи да бъдат обхванати голям брой безработни младежи, независимо от тяхното образование и квалификация и ще даде възможност за адекватна подготовка спрямо нуждите на бизнеса за конкретната позиция.
Тази процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Максималният бюджет на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е в размер на 20 000 000 лв. По схемата могат да кандидатстват и младежи, и работодатели. Чрез проекта ще бъдат осигурени над 2000 работни места.
След представяне на новата схема г-жа Накова напомни за възможността за подаване на заявки по схема „Подкрепа за заетост“, чиято основната цел е осигуряне на заетост преимуществено на лица от уязвимите групи на пазара на труда. Такива са безработните лица, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда" над 12 месеца; безработни с ниска професионална квалификация и недостиг на умения; безработни с ниско образование и безработни от етническите малцинства.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар