*
Борба с вредителите

НАД 30 ТОЧКИ СА ВКЛЮЧЕНИ В ДНЕВНИЯ РЕД НА СЕСИЯТА, НАСРОЧЕНА ЗА 31 ЯНУАРИ

|
НАД 30 ТОЧКИ СА ВКЛЮЧЕНИ В ДНЕВНИЯ РЕД НА СЕСИЯТА, НАСРОЧЕНА ЗА 31 ЯНУАРИ

Точките, включени за обсъждане в дневния ред на редовното заседания на Общински съвет – Враца за 31 януари 2012 г. са 34. Заседанието ще започне в 10.00 часа. На първото редовно заседание за 2012 г. на Общински съвет – Враца ще бъде представен за приемане отчета за дейността на Общинкия съвет за второто полугодие на 2011 г. За периода от началото на месец юни 2011 до края на 2011 г. Общински съвет – Враца е провел 7 заседания, от които 6 редовни и едно тържествено за заклеване на новите общински съветници. За този период са взети общо 136 решения, като 91 от тях са в мандат 2007-2011 и 45 в мандат 2011-2015. В шестмесечния период 14-те постоянни комисии от предния мандат на Общински съвет – Враца са провели 31 заседания, а новите постоянни комисии са провели 24 заседания. Докладчик по точката е председателя на Общински съвет – Враца инж. Петя Аврамова, тя ще предложи и нов председател и Управителен съвет на Фонд „Култура”. Председателят на постоянната комисия по стопанска дейност и инвестиционна политика Десислава Димитрова ще докладва за разпределяне печалбата за 2006, 2007 и 2008 год., формирана от „Тролейбусен транспорт“ ЕООД – Враца. Печалбата е в размер на 31 949,49 лв. и предложението на комисията е тя да бъде разпределена за извършени от дружеството капиталови разходи.             Три докладни ще представи членът на постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности д-р Емилиян Кюркчийски. Две от тях са с предложения за правила и критерии за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани на Община Враца, както и конкретни граждани, за които се предлага да получат такава помощ. Максималният размер на еднократната финансова помощ е 300 лв. Те се отпускат на пострадали от природни бедствия или при трудови злополуки, както и на деца с тежки заболявания, лечениято на които не се покрива 100 % от НЗОК и на столетници. Д-р Кюркчийски предлага еднократна финансова помощ в размер на 200 лв. да бъде отпусната на трима граждани на община Враца. Третото предложение на постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности е да бъде възложено на кмета на Община Враца да предостави подходящ сграден фонд и изготви план сметка за необходимите разходи за предоставяне услуга на лица, останали без дом, пребиваващи на територията на Община Враца за зимните месеци на 2012 г., считано от месец февруари. Според предложението средствата, необходими за предоставяне на услугата трябва да бъдат предвидени в Проектобюджет 2012 на Община Враца, а общината трябва да изготви анализ за броя на лицата, останали без дом, пребиваващи на територията на Община Враца и включване в Плана за развитие на социалните услуги на Община Враца 2013 г. като делегирана от държавата дейност Социалната услуга в общността „Център за временно настаняване на лица, останали без дом” или Социалната услуга в общността „Приют” с необходимия капацитет, като вземе предвид стандартите за финансиране на социални услуги, предоставяни в общността, определени от Министерски съвет. Председателят на постоянната комисия по спорт и туризъм към Общински съвет – Враца Ангел Иванов ще представи предложение за нова Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Враца. „Основните цели на настоящата наредба са ясни и точни критерии за оценка на дейността на спортните клубове, финансова независимост на спортните клубове при взимане на решения свързани със спортната им дейност, повишаване на конкурентността на спортните клубове, създаване на условия за развиване на високо спортно майсторство, създаване на условия за поддръжка на спортните бази от страна на клубовете, участия в международни прояви и състезания, подпомагане на състезатели получили квоти за Олимпийски игри и подкрепа за развиване на масовия и детско-юношеския спорт, както и  социалния туризъм”, се казва в мотивите на спортната комисия. За изменения на правилник за организация и дейността на Специализирано звено за приватизация и приемане на отчетите за на Програмата за приватизация и следприватизационен контрол за 2011 г. и за разходите на Специализирано звено за приватизация към Общински съвет - Враца за 2011 г. ще докладва Васил Драганов, председател на комисията по приватизация и следприватизационен контрол. За гласуване от Общински съвет – Враца ще бъдат представени и Програма за приватизация и следприватизационен контрол за 2012 г. и План-сметка за разходите на Специализирано звено за приватизация (СЗП) към Общински съвет - Враца за 2012 г. 45 000 лв. разходи са заложени в план-сметката на СЗП за 2012 г., а в програмата за приватизация за включени 30 обекта – общински нежилищни имоти и дяловете на община Враца в “СВЕЖЕСТ” ООД. По 17 точки ще докладва кмета на Община Враца инж. Николай Иванов. Сред тях са продажба на общински жилища, продажба на недвижими имоти  в с.Паволче и с. Бели Извор, отдаване под наем на общински имоти, одобряване предоставянето на безлихвен заем на Фондация „МУЗЕОН” и утвърждаване на състава на Ботевски организационен комитет за 2012 г. Кметът на Община Враца ще предложи за приемане „Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2011-2015г.” и Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Враца за периода 01.07.2011 – 31.12.2011г. Николай Иванов внася и предлежение за назначаване на кметски наместници във Вировско, Лютаджик и Оходен. Администрацията на Община Враца предлага на Общински съвет – Враца да гласува решения за кандидатстване с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013г.”, приоритетна ос 3 „Устойчиво развитие на туризма” и съгласие за участие в Проект „Красива България – 2012” с обекти: „Православен храм „Св.Мина”, ж.к. „Дъбника”, „Велосипедна алея  №1 (успоредна на път II-15 Враца – Оряхово)”, „СОУ „Никола Войводов” и „ОДЗ 1 „Брезичка”, ж.к. „Младост”. Заместник кметът на Община Враца Красимир Богданов ще внесе предложение за определяне на нов състав на Общински съвет по наркотични вещества – Враца. По 5 молби за опрощаване на публични задължения се е произнесла постоянната комисия по законосъобразност на актовете на общински съвет, актовете на кмета на общината, предотвратяване и установяване конфликт на интереси към   Общински съвет – Враца, а на общинските съветници ще бъде предложено да гласуват решения по тях от председателя й Хенриета Георгиева. В последната 34-та точка от Дневния ред на заседанието са предвидени питания от граждани на Община Враца.     Пълният Проекто-дневен ред на заседанието можете да намерите на адрес http://vratza.bg/?category=3&sub=365  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар