*
Борба с вредителите

НАД 210 МИЛИОНА ЛЕВА ЗАБАВЕНИ ЗАПЛАТИ СА ИЗПЛАТЕНИ СЛЕД НАМЕСА НА ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА

|
НАД 210 МИЛИОНА ЛЕВА ЗАБАВЕНИ ЗАПЛАТИ СА ИЗПЛАТЕНИ СЛЕД НАМЕСА НА ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА

Над  210 милиона лева забавени трудови възнаграждения са изплатени от работодатели на работници и служители след проверките на Главна инспекция по труда за периода от средата на 2009 година до  месец ноември 2012 г. Контролът върху предприятия със забавено изплащане на дължими трудови възнаграждения остава основен приоритет в дейността на Инспекцията по труда. Снижаване броя на предприятията със забавено изплащане на трудови възнаграждения, макар и минимално, сочат данните от контролната дейност за периода от януари до ноември 2012 г. Само в  4 % от проверените през 2012 г. предприятия е допуснато забавяне изплащането на заплати, докато през 2011 г. –  в 4,31%. 60 милиона лева са изплатените суми след намесата на Инспекцията през 2012 г., дължими остават около 57 милиона лева. Очертава се тенденция за намаляване на периода, за който работодателите дължат неизплатени трудови възнаграждения, като забавата рядко надхвърля два-три месеца. 36,3 % от предприятията със забавени трудови възнаграждения не са ги изплатили за период от един месец, като сумата на дължимите възнаграждения е 13,7 % от общата сума дължими възнаграждения; 16,6 % от предприятията със забавени трудови възнаграждения не са ги изплатили за период от два месеца, като сумата на дължимите възнаграждения е 6,7 % от общата сума дължими възнаграждения; 11,9 % от предприятията със забавени трудови възнаграждения не са ги изплатили за период от три месеца, като сумата на дължимите възнаграждения е 10,3 % от общата сума дължими възнаграждения; 6,2 % от предприятията със забавени трудови възнаграждения не са ги изплатили за период от четири месеца, като сумата на дължимите възнаграждения е 12,2 % от общата сума дължими възнаграждения.   Общият брой на установените нарушения по заплащане на труда в периода от януари до октомври 2012 г. е 28 452. Те се отнасят за неизпълнени задължения на работодатели да начисляват и изплащат уговорените трудови възнаграждения, за неизплащане на гарантирания минимум от 60% от брутното възнаграждение, за неправомерни удръжки от трудовото възнаграждение, за неначислени и неизплатени възнаграждения за работа по време на официални празници, за нощен и извънреден труд и за неизплатени обезщетения за трудов стаж и професионален опит. Най – големи суми за забавени трудови възнаграждения дължат работодателите на предприятия от икономически дейности „Строителство на съоръжения”,  „Строителство на сгради”, „Производство на хранителни продукти ”, „Търговия на дребно”, „Сухопътен транспорт” и„Производство на метални изделия, без машини и оборудване”. Най-много забавени трудови възнаграждения дължат предприятия,  попадащи в териториалната компетентност за извършване на контролната дейност в Дирекциите „Инспекция по труда” София, Пловдив, Софийска област (в т.ч. Перник) и  Русе. За установените нарушения по трудовоправните отношения, включително и по заплащането на труда, са съставени 13 335 акта в периода от януари до октомври 2012г. Сумата на влезлите в сила наказателни постановления е над 16 милиона лева.     xxx Софтуер, внедрен в информационната система на Главна инспекция по труда, следи за изплащането на трудовите възнаграждения в проверяваните предприятия. Софтуерът дава възможност да се наблюдава процесът и динамиката на изплащане на трудовите възнаграждения в проверените от инспекторите по труда предприятия – какъв е размерът на дължимите трудови възнаграждения, за какъв период от време е забавянето; изпълнени ли са в определения срок дадените от Инспекцията по труда предписания; кои работодатели как изплащат забавените заплати – дали е изплатена цялата дължима сума; дали се изплаща частично, по утвърден график след постигнато споразумение между работещите и работодателят; появата  или отпадането на работодатели със задължения за изплащане на забавени заплати.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар