*
Борба с вредителите

ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ ПОМОЩНИ СРЕДСТВА

|
ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ МОГАТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНИ ПОМОЩНИ СРЕДСТВА

От 17.05.2024 г.  започна приемът на заявления за подбор на кандидати за осигуряване на високотехнологични помощни средства (ВПС) по проект „Предоставяне на помощни средства за хората с трайни увреждания“.

         Допустими кандидати по проекта са хора с трайни увреждания (деца и възрастни в трудоспособна възраст), съобразно заявената потребност, независимо дали са учащи, заети, безработни, икономически неактивни. Трудоспособна възраст е времето от 16-годишна възраст до навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване.

         Документите се подават лично, от упълномощено лице или от законен представител в дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) по настоящ адрес на лицето с увреждане по един от следните начини:

             - на място в дирекция „Социално подпомагане“;

             - с писмо с известие за доставяне (обратна разписка) чрез лицензиран пощенски оператор;

             - по електронен път.       

            Срокът за подаване на документи е до 17.07.2024г.

 

  Необходимите документи за кандидатстване са:

           1. заявление за оценка по образец (Приложение № 1) от Методиката за подбор на лица с трайни увреждания;

           2. експертно решение на Териториално-експертната лекарска комисия или Националната експертна лекарска комисия с определена 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност (за установяване на принадлежността на лицето към целевата група);

           3. писмено задание на квалифициран медицински специалист или на лице с подходяща професионална квалификация, с което се определят специфичните проектни характеристики на изделието и предназначението му за употреба от конкретен пациент, само в случаите на заявена потребност за осигуряване на изделие, изработвано по поръчка – модулна протеза;

           4. документ, удостоверяващ, че лицето е физически и психически годно да управлява вертикализираща електрическа инвалидна количка или електрически мотор за инвалидна количка, само в случаите на заявена потребност за осигуряване на тези два вида ВПС;

           5. други документи (медицински или относими към ползването на конкретното високотехнологично помощно средство, за ползване на услуги, за съответни трудови характеристики и т.н.), по преценка на лицето, които дават по-голяма яснота за неговото здравословно и функционално състояние, както и за възможностите му за интегриране в социална, трудова и/или образователна среда.

   Видовете ВПС, от които кандидатът може да избира, са посочени в Приложение № 5 от Методика за подбор на лица с трайни увреждания, което е публикувано на официалната електронна страница на Агенцията, заедно с всички необходими документи (образци, детайлна информация за видовете високотехнологични помощни средства).

    На всеки кандидат може да бъде предоставено само едно помощно средство в рамките на обявената процедура, в случай, че отговаря на условията за достъп, като подаде заявление по образец, в което посочва конкретно ВПС и след оценяване  има издадена експертна препоръка с одобрение.

 

    Предоставянето на ВПС за хората с трайни увреждания се осъществява до изчерпване на наличния финансов ресурс по проект „Предоставяне на помощни средства за лица с трайни увреждания“.

 

  Подробности за процедурата, необходимите документи и допустимите кандидати може да прочетете в сайта на Агенция за социално подпомагане, рубрика „Подкрепа на хора с увреждания“, подрубрика „Проект „Предоставяне на помощни средства за хората с трайни увреждания“ или на следния линк : https://asp.government.bg/bg/deynosti/podkrepa-na-horata-s-uvrezhdaniya/proekt-predostavyane-na-pomoshni-sredstva-za-horata-s-trajni-uvrezhdaniya.

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар