*
Борба с вредителите

КЗК ПРЕКРАТИ ПРОЦЕДУРА ЗА ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ

|
КЗК ПРЕКРАТИ ПРОЦЕДУРА ЗА ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ

Комисията за защита на конкуренцията е отменила на 7 февруари т.г. решение на кмета на община Враца за класиране на участниците и определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж и пускане в действие на медицинско оборудване за нуждите на „Комплексен онкологичен център Враца” ЕООД. Проучването на комисията установило, че определеният участник за изпълнител на обществената поръчка „ВЕГА МЕДИКАЛ” ООД, гр. София, е предложил медицинска апаратура, част от която - пациентна маса - с характеристики, които не отговарят на параметрите, заложени в техническите изисквания на възложителя. Комисията за защита на конкуренцията е върнала преписката за прекратяване на процедурата. Санкцията за община Враца обаче е в размер на 4 000 лева. Комисията за защита на конкуренцията е отменила и решение на изпълнителния директор на МБАЛ „Христо Ботев” АД, гр. Враца, за класиране на участниците и определяне на изпълнител за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ „Христо Ботев” АД” в частта за обособени позиции № 71, 73 и 75. Проучването на КЗК е показало, че част от консумативите по обособени позиции 71, 73 и 75, предложени от определения за изпълнител участник „Вега Медикал” ООД, не отговарят на техническата спецификация, заложена в документацията за участие. КЗК е върнала процедурата на етап ново разглеждане на документите от плик № 3 от офертите.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар