*
Борба с вредителите

КАКЪВ ВЪЗДУХ ДИШАТ ВЪВ ВРАЦА И ВИДИН

|
КАКЪВ ВЪЗДУХ ДИШАТ ВЪВ ВРАЦА И ВИДИН

Националният доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България се разработва от екипите на МОСВ и ИАОС съвместно с други институции - МИЕ, МЗХ и НСИ. Използват се данни от Националната система за мониторинг на околната среда на ИАОС, РИОСВ, НСИ и НИМХ на БАН. Изданието представя политиката и дейността на Министерството на околната среда и водите и организациите към него за подобряване на състоянието на околната среда.

Националният доклад за състоянието и опазването на околната среда през 2010 г. е приет на заседание на Министерския съвет на 13.06.2012 г. Част от Доклада /стр. 15/, за състоянието по показателя  Фини прахови частици (ФПЧ10): Замърсяването с ФПЧ10 продължава да бъде основен проблем за качеството на атмосферния въздух във всички РОУКАВ / райони за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух / ;  През годината във всички РОУКАВ е регистрирано превишение на СДН /среднодневна норма/ и СГН/средногодишна норма/ за ФПЧ10; Най-голям брой превишения на  СДН за страната са измерени в Перник, Видин и Враца. Източник на регистрираните наднормени замърсявания са промишлените, битовите и транспортните дейности на територията на съответните общини, както и замърсените и лошо поддържани пътни настилки. Допълнителен принос към замърсяването на атмосферния въздух с прахови частици оказва и влиянието на неблагоприятните климатични условия в страната като слабо разреждане на локално емитираните замърсители в резултат на ниски скорости на вятъра (под 1,5 м/сек.), както и продължителни засушавания.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар