*
Борба с вредителите

ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЛАСТ ВИДИН С ВИСОК ИНТЕРЕС КЪМ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПОДКРЕПА ОТ ЕС, ОТ НАЧАЛОТО НА ГОДИНАТА СА ПОДПИСАНИ ДОГОВОРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ ЗА 12,5 МИЛИОНА ЛЕВА

|

Над 150 души се включиха в откритите приемни на Областен информационен център-Видин през месец май, като тази обиколка в общините от областта е една от най-успешните от началото на създаването на центъра през ноември 2011 г. Това заяви днес, на среща с медиите, управителят на ОИЦ-Видин Мариела Савкова, която направи подробно обобщение на зададените въпроси и проявения интерес към източниците на подкрепа от ЕС на откритите приемни центъра в единадесетте общини на областта.

            Най-много въпроси гражданите са отправили за възможностите за енергийна ефективност. Причините за това са безвъзмездното финансиране по процедурата, намаляването на разходите за консумация за електроенергия и въглероден диоксид от неефективна енергия и относително устойчивото и независимо захаранване с алтернативен енергиен източник на домакинствата, подчерта Савкова.

             От предстоящите процедури за земеделски стопани (животновъди и растиениевъди) по-висок интерес е имало към схемата за технологична и екологична модернизация и предстоящата процедура за по-ефективно управление на води в земеделските стопанства (системите за капково напояване, съоръжения за съхранение на вода, автоматизирани контейнери с преливници за дъждовна вода и за инсталации за пречистване и рециклиране на отпадни и входящи води и за повторното им използване).

            За собствениците на фирми, екипът на ОИЦ-Видин е представил три предстоящи процедури. Първата, по ПРСР 2014-2020, за инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности, която цели да осигури финансиране на услуги за населението на селските райони. Другите две процедури, с които са запознати посетителите на приемните, са по Програмата за развитие на човешките ресурси 2021-2027: Адаптирана работна среда, известна и като Безопасни условия на труд, и Започвам работа - компонент 3. По процедурата за работната среда ще могат да се закупуват лични предпазни средства, специално работно облекло и други инвестиции за осигуряване на социални придобивки на работещите в предприятията, докато по втората процедура ще се осигури субсидирана заетост за безработни и лица от уязвими групи при ангажимент на работодателите за запазят половината от новоразкритите работни места за същия период след приключване на проекта. По тази процедура освен частни, са допустими и публични субекти, подчерта управителят на ОИЦ-Видин.

            С общинските експерти и читалищата е обсъдена и предстоящата процедура по Програма „Образование“ 2021-2027 за утвърждаване на интеркултурното образование, чрез култура, наука и спорт, заяви Мариела Савкова. С реализацията на проекти по нея ще се осигурят занимания по интереси и съвместни дейности между детски градини и училища с концентрация на деца от уязвими групи, за осъществяване на учебен процес чрез изнесени занимания в музеи, галерии, културни институции и популяризиране на четенето и грамотността.

Експертът Цветомир Ценков представи сключените договори за финансиране на проекти през 2023 година на бенефициенти от публичния и частния сектор от област Видин. От началото на 2023 година са договорени 42 проекта на 37 бенефициента от публичния и частния сектор от област Видин. Общата стойност на проектите е 12 588 801 лева, като безвъзмездната финансова помощ (БФП) е в размер на 8 630 338 лева.

Публичният сектор, в лицето на общини от област Видин, е договорил 4 112 611 лева. От тях, Община Видин е с 2 проекта по Програмата за развитие на човешките ресурси 2021-2027 (ПРЧР) на обща стойност 1 975 267 лева – по процедурата за грижа в дома и за укрепване на административния капацитет. Два проекта, по същите процедури на ПРЧР, имат и общините Брегово (за 378 003 лева), Димово (368 248 лева) и Чупрене (165 996 лева). През настоящата година по процедурата за грижа в дома договори са сключили и общините Грамада (за 120 883 лева) и Макреш (за 109 893 лева), заяви Цветомир Ценков. Община Ружинци е договорила по ПРЧР 18 956 лева за укрепване на общинския си капацитет. Към процедурата за топъл обяд за най-уязвимите групи през 2023 година са се присъединили общините Ново село (с проект за 242 592 лева) и Кула (с договор за 41 368 лева).

Договорорени са и подготвителни дейности по разработване на стратегии за Водено от общностите местно развитие за две местни инициатвни групи (МИГ): „МИГ - Западна Стара планина – Копрен – Миджур – Чипровци - Чупрене - Георги Дамяново – Ружинци“ и МИГ "Белоградчик - Димово - Макреш". Общата стойност на двата договора с Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година е 96 118 лева, посочи Ценков, като подчерта, че ОИЦ-Видин активно популяризира възможността за създване на местна инициативна група и е ще е много положителен факт последващото одобрение на стратегиите за МИГ в няколко общини от област Видин.

Община Белоградчик, като водещ бенефициент, е сключила договор по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., за проект Подобрено управление на ресурсите на територията на община Белоградчик, Община Ружинци и Община Чупрене. Със средствата по проекта - 621 128 лева, ще се въведат общински схеми за разделно събиране и последващо рециклиране/оползотворяване на отпадъци.

Частният сектор е договорил проекти на по-голяма стойност от публичния, от началото на 2023 година, посочи Цветомир Ценков. 8 476 190 лева са средствата, които ще се инвестират в различни начинания на бизнеса в област Видин. Голяма част от тези договори и средства са по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР): 23 проекта, на същия брой бенефициенти, на обща стойност 6 778 147 лева, като БФП по тези проекти е за 3 630 117 лева.

Част от проектите по ПРСР са на по-големи фирми: Свинекомплекс Дунавци ЕООД (проект „Модернизация на свинеферма“ на стойност 1 955 059 лева, с БФП 977 529 лева); РЕБЕЛ ЕООД (проект „Преустройство на съществуваща ферма (с. Чупрене) за отглеждане на говеда месно направление, пристрояване на навес за отглеждане на животни и изграждане на склад за съхранение на оборудване. Закупуване на специализирана земеделска техника.“ на стойност 1 414 191 лева, с БФП 707 095 лева); два проекта с реализация в с. Рабиша: АГРОИМПРЕС ЕООД (проект „Закупуване на поливна система и земеделска техника за отглеждане на земеделски култури в стопанството на "АГРОИМОПРЕС" ЕООД за 474 538 лева, с БФП 237 269 лева) и АГРОФАВОРИТ ЕООД (проект „Модернизиране на животновъден обект за отглеждане на овце за месо, изграждане на фотоволтаична електрическа централа за производство на ток за собствено потребление и закупуване на земеделска техника за производство на фураж“ на стойност 657 966 лева, с БФП 328 983 лева); АГРОФРЕШ - ВИДИН ЕООД (проект с местонахождение с. Въртоп „Закупуване на земеделска техника за нуждите на животновъдно стопанство за отглеждане на ЕПЖ“ на стойност 492 835 лева, с БФП 246 417 лева); ВИДИНСКА ВИНАРСКА КОМПАНИЯ ЕООД (проект „Инвестиции в развитието на модерно, иновативно и отговорно към околната среда стопанство“ на стойност 261 545 лева, с БФП 130 772 лева); Земделски производител Людмил Филипов (проект „Закупуване на оборудване и техника за животновъдното стопанство на ЗП Людмил Филипов“ на стойност 918 787 лева, с БФП 459 393 лева и с място на изпълнение с. Гомотарци). Останалите проекти, които са договорени по ПРСР, са за развитието на малки стопанства и по подмярката за млад фермер, посочи още експертът Цветомир Ценков. Ще се финансират общо 14 такива стопанства.

От други източници за подкрепа от ЕС, чрез процедурата за технологична модернизация, ще се финансират три фирми. Проектите на ТЕХНИЧЕСКИ КОМПОНЕНТИ БЪЛГАРИЯ ЕООД, ВИТИН-В ООД и ВИБРОБЕТОНСТРОЙ ЕООД са за 1 599 103 лева, като общата  безвъзмездната финансова помощ за трите компании е в размер на 799 551 лева.

Съвкупно, от 2014 г. насам в област Видин са договорени 510 проекта на 339 бенефициента с обща стойност 240 188 235 лева, като безвъзмездната финансова помощ е в размер на 205 984 418 лева, заяви експертът Цветомир Ценков. Водещ бенефицент е Община Видин с 31 проекта на стойност 95 228 522 лева.

Областен информационен център–Видин е част от националната мрежа от 27 информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове, регламентирана от Закона за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове. Центърът функционира в рамките на проект на община Видин, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар