*
Борба с вредителите

ИЗЯВЛЕНИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА „ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ”

|
ИЗЯВЛЕНИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО НА „ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ”

От  Пресцентър на ЧЕЗ България
тел. 02/ 8958 369;
моб. 0884655075;
е-mail: communications@cez.bg е разпространено ИЗЯВЛЕНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА „ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ”:  Дружествата на ЧЕЗ в България следват в работата си изискванията на българското законодателство. Очакваме да бъде обявено заключението на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), която се самосезира по повод доклада на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) от 8 февруари 2012 г.  Готови сме да окажем пълно съдействие на държавния регулатор. Дейността на ЧЕЗ Разпределение подлежи на редовен контрол и регулация от различни държавни институции и органи. ЧЕЗ Рaзпределение е длъжно периодично да предоставя отчети за Търговския регистър, ДКЕВР, а откакто дружеството стана публична компании - и на Комисията за финансов надзор. От влизането на ЧЕЗ на българския пазар до момента, нито една от редовните регулаторни и данъчни проверки не е показала, че дружествата на ЧЕЗ в България ползват услуги на непазарни цени било осигурени вътрешно в групата, било от външен доставчик. От започването на работа в България в началото на 2005 г. до момента, ЧЕЗ е инвестирала в страната над 1,7 млрд. лева. В тази сума са включени 1,1 млрд. лева инвестирани в закупуването на електроразпределителната мрежа на Западна България и ТЕЦ „Варна“, както и 650 млн. лева за обновяване, модернизиране и разширяване на мрежата и подобряване на обслужването. За последните осем години дружествата на ЧЕЗ са платили данъци за 429 млн. лева. През 2010 г. акционерите одобриха плащането на дивидент на българската държава в размер на 41 млн. лева. За осем години ЧЕЗ обнови 30% от електропреносната мрежа, подмени близо 20 000 км кабели и намали технологичните загуби от 22% до 12,77%. Значително са подобрени и показателите за качество на доставките като продължителността на непланираните прекъсвания бе намалена три пъти. Повишена е и ефективността на работа в компанията. Значително бе подобрено и  обслужването. ЧЕЗ увеличи броя на касите в Западна България от 219 на над 1300 и откри 32 центъра за обслужване на клиенти. Разработени бяха близо
100 нови услуги. Компанията създаде единен денонощен телефонен център 0700 10 010, в който само през 2012 г. бяха приети 920 000 обаждания. През 2010 г. бе въведена нова клиентска система SAP, с която процесите по обслужване на клиентите бяха оптимизирани. През 2012 г. "ЧЕЗ България", "ЧЕЗ Електро България" и "ЧЕЗ Разпределение България" получиха сертификати, че са внедрили и прилагат системата за управление на качеството в съответствие с международния стандарт EN ISO 9001:2008. През годините постоянно намалява делът на ЧЕЗ в структурата на крайната цена на електроенергията и в момента е едва 9,28%. Намаляват и признатите от ДКЕВР разходи. През 2008 г. признатите разходи на ЧЕЗ от страна на ДКЕВР възлизаха на 363 млн. лева, а за ценовата 2012 - 2013 г. те са 341 млн. лева. Петър Баран, Главен оперативен директор ЧЕЗ България * * * 19.02.2013 г.     ИЗЯВЛЕНИЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА „ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД: Проверката на Агенцията за държавна и финансова инспекция (АДФИ) бе извършена в рамките на седем месеца въз основа на заповед от 24.07.2012 г. Целта на инспекцията бе да установи законосъобразността на направените през 2011 г. от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД разходи за доставки, услуги и строителство, проведените процедури, сключените договори и плащанията по тях. След приключилата на 08.02.2013 г. проверка на АДФИ са съставени 12 акта за установяване на административно нарушение на три физически лица, служители от „ЧЕЗ Разпределение България”, и едно наказателно постановление: Седем нарушения са установени на Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (отменена през 2012 г.), в резултат на което на „ЧЕЗ Разпределение България” бяха съставени седем акта за административно нарушение на физически лица. Установено е неспазване на срока за предоставяне на информация в Агенцията по обществени поръчки, в резултат на което бяха съставени два акта за административни нарушения на физически лица. Други два акта са съставени за неоснователно проведена процедура на договаряне на мерки за подобряване на показателите на електроразпределителната мрежа, без да са били налице предпоставките, предвидени в Закона за обществените поръчки и за непредставяне на информация за изпълнен договор в Агенцията за обществени поръчки. Инспекторите на АДФИ съставиха два акта, единият от които е установяване на административно нарушение на физическо лице, а другият е наказателно постановление на „ЧЕЗ Разпределение България” АД за неспазване на Закона за обществени поръчки. На дружеството бе наложена имуществена санкция в размер на 15 000 лева. Нарушението е, че не е проведена процедура по Закона за обществените поръчки за сключен договор между „ЧЕЗ Разпределение България” и одитираща фирма. Становището на инспекторите на Агенцията за държавна и финансова инспекция не констатира нарушение на Закона за обществените поръчки при осъществените доставки и услуги между свързаните дружества „ЧЕЗ Разпределение България” АД и „ЧЕЗ България” ЕАД. В този смисъл декларираме категорично, че „ЧЕЗ Разпределение България” не е нарушавало Закона за обществените поръчки (ЗОП). „ЧЕЗ Разпределение България” АД е готово да оказва пълно съдействие при всички извършвани проверки на дейността му в страната. Петър Баран, Главен оперативен директор ЧЕЗ България


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар