*
Борба с вредителите

ИЗЛЯЗОХА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗМЕРВАНИЯТА СЛЕД ПОЖАРА

|
ИЗЛЯЗОХА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗМЕРВАНИЯТА СЛЕД ПОЖАРА

Излязоха  резултатите от извършените измервания за качеството на атмосферния въздух във връзка с възникналия пожар на площадка на „Екобулсорт”ЕАД-гр.София за съхранение на нерециклируеми отпадъци /бали с пластмаса, хартия и текстилни отпадъци/, находяща се в промишлената зона на гр.Враца.        Предоставените количества  отпадъци от “Екобулпак”АД , за съхранение на „Екобулсорт”ЕАД  са предназначени за по нататъшно обезвреждане в инсталация на “Холсим” АД, като алтернативно гориво. За извършвяне на дейността дружеството притежава необходимия регистрационен документ съгласно изискванията на ЗУО. В състава на отпадъка не се съдържат битови отпадъци предназначени за обезвреждане на депа за битови отпадъци., както и такива , който  да са класифицирани като и опасни  отпадъци, източници на имисии с опасни за здравето на хората вещества.            Измерените концетрации на вредни вещества  са в нормите и са както следва:       -   за периода  9.45 -10.50 часа  –азотен диоксид -41,0 mg/m3 / при норма 200mg/m3, серен диоксид -11,2 mg/m3, при норма 350mg/m3.          В  15.00 часа  измерените стойности са : азотен диоксид- 89,00mg/m3, при норма 200mg/m3, серен диоксид-32,0 mg/m3, при норма 350mg/m3, амоняк - 0, 007mg/m3-0,25mg/m3, озон -86mg/m3  при норма 180mg/m3, сяроводород -2,72 mg/m3, при норма 10 g/m3.   РИОСВ Враца призовава гражданите да спазят необходимите мерки обявени от Областния щаб за кризисни ситуации, да не напускат домовете си , ако това не е необходимо до разсейване на емисиите.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар