*
Борба с вредителите

ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ НОВАТА МОНОГРАФИЯ НА ДОЦ. Д-Р РАДОСЛАВ ЦОНЕВ ОТ ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“

|
ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ НОВАТА МОНОГРАФИЯ НА ДОЦ. Д-Р РАДОСЛАВ ЦОНЕВ ОТ ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“

Излезе от печат монографията на доц. д-р Радослав Цонев – „Българският разговорен синтаксис“. Книгата е отпечатана в Издателския комплекс „Неофит Рилски“. Предмет на изследването са особените синтактични конструкции, които възникват в неофициалното общуване (повторителни, елиптични, реконструкции, хипербати, анаколути и др.), по-различният словоред, специфичната употреба на съчинителните и подчинителните конектори (дефинирани в синтактичната литература като разговорни), честото наличие на асиндетизъм (безсъюзно свързване на отделните елементи в изказа и на различните изказвания), конкуренцията между паратаксиса и хипотаксиса, пораждаща се в разговора и т.н. Всички тези характерни черти, които ярко отличават разговорния синтаксис от синтаксиса на българския книжовен (нормативен) език.

Радослав Цонев е доцент д-р по български език в Югозападния университет „Неофит Рилски“. Преподава дисциплините „Синтаксис на българския език“, „Синтаксис на българската разговорна реч“, „Българска диалектология“ и др.  Автор е на монографиите „Говорът на град Банско“ и „Разговорни съчинителни съюзи в българската устна комуникация (с оглед на конкуренцията между тях)“, както и на редица статии във водещи български езиковедски списания („Български език“, „Балканско езикознание“, „Език и литература“, „Български език и литература“, „Балканистичен форум“, „Езиков свят“ и др.), на публикации в престижни филологически сборници в България и в чужбина.

Книгата е налична в Университетската книжарница в Първи учебен корпус.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар