*
Борба с вредителите

ИНТЕГРИРАНА УСЛУГА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧИ В БЪЛГАРИЯ

|
ИНТЕГРИРАНА УСЛУГА ЗА ПРЕДПРИЕМАЧИ В БЪЛГАРИЯ

Възможностите по проект „Интегрирана услуга за предприемачи в България“ бяха представени на 28 август 2012 г. пред граждани,представители на общински и държавни структури и бизнесмени във Враца. Конференцията е организирана от Областна администрация Враца в сътрудничество със Сдружение „Национална асоциация на общинските служители в България“, водеща организация по проекта.
Създаден е Виртуален център, който дава възможност на безработни, дребни и средни предприемачи да получат информация, обучение и консултантска помощ за започване и развитие на бизнеса си, да се изгради мрежа за подкрепа и взаимопомощ между тях, да се подобрят условията за заетост и шансовете за наемане на работа на лица, потенциални жертви на трудова дискриминация, подчерта в презентацията си г-н Валентин Лазаров, ръководител на проекта и председател на Управителния съвет на сдружението. „Шест центъра – Райони за планиране в България в София, Враца,Габрово, Търговище, Хасково и Стара Загора са избрани като сътрудници по проекта, като сме се базирали на опита, добрата работа и взаимодействие през годините между сдружение „Национална асоциация на общинските служители в България“ и Областните администрации и ТПП в тези градове“,каза още Лазаров. Идеята е, да се активизира гражданското общество, да се провокира инициативността и творческия дух на хората, иновативността в сферата на бизнеса, колкото и да е трудно в днешното време.
От 35 години съществуват центрове за иновации в Испания, които са помогнали и стимулирали бизнеса на много хора, и които Европейският съюз изключително много подкрепя, сподели Валентин Лазаров. Той запозна участниците в конференцията с испанския опит в насърчаване на предприемачеството.
Програми и мерки за стимулиране на бизнеса и насърчаване на заетостта в България презентира г-н Начко Найденов началник отдел „Услуги по заетост“ в Дирекция „Регионална служба по заетост“- Монтана. Той съобщи, че за 2012 година за Област Враца са разпределени 3 706 730 лева, за осигуряване заетост на 1 279 лица, от които 3 254 180 лв.за програми за заетост за 968 работни места и 452 550 лв. за мерки за обучение и заетост за 311 работни места. Към 30.06.2012 година са изплатени и договорирани 388 637 лева за 260 безработни.
Представени бяха националните програми – „Нова възможност за заетост“, „Заетост и професионално обучение на хора с трайни увреждания», “Асистенти на хора с увреждания“ , “От социални помощи към осигуряване на заетост” и нови насърчителни мерки , като “ЗЕЛЕНИ РАБОТНИ МЕСТА“ . Това са работни места, разкрити в икономически дейности, свързани с производство на стоки и предоставяне на услуги, подпомагащи опазването на околната среда, съгласно списък с икономически дейности, утвърден от министъра на околната среда и водите и министъра на труда и социалната политика.
Г-н Начко Найденов специално акцентира върху насърчителни мерки за работодатели.На работодателя се предоставят средства за трудово възнаграждение и всички осигурителни вноски върху него във всички онези случаи, когато наема безработни лица от така наречените рискови групи на пазара на труда, т.е. когато наема: безработни младежи до 29 год. възраст , безработни младежи до 29 год. възраст с трайни увреждания и младежи от социални заведения, завършили образованието си, безработни лица с трайни увреждания, самотни родители /осиновители/, и/или майки /осиновителки/ с деца до 3-годишна възраст.
На срещата днес бе представена и дейността на Областен информационен център – Враца от г-жа Елка Стойчовска, експерт „Комуникация, информация и логистика“, а именно: популяризиране на европейската кохезионна политика и нейните цели в България, предоставяне на пълна информация за възможностите за финансиране на проекти, предоставяне на лесен достъп до информация ,повишаване на капацитета на бенефициентите , запознаване на потенциалните бенефициенти с възможностите за кандидатстване , осигуряване на обща и статистическа информация за реализираните проект и събиране и споделяне на добри практики.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар