*
Борба с вредителите

ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА ОТЧЕТЕ ДЕЙНОСТТА СИ ЗА ПЪРВИТЕ ТРИ МЕСЕЦА

|
ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА ОТЧЕТЕ ДЕЙНОСТТА СИ ЗА ПЪРВИТЕ ТРИ МЕСЕЦА

Постигнати резултати от контролната дейност в обобщен вид   Извършени проверки общо – 418бр. от тях:        Проверени -339 бр. предприятия в 56 отрасъла на икономиката от тях: Проверени за първи път – 70 бр. Персонал в проверените предприятия общо – 12 533 бр. от тях: Жени –     4326 бр. Мъже –     8207 бр. Работещи непълнолетни до 18 г. – 0 бр. Трудоустроени работници с намалена работоспособност – 471 бр. Работещи пенсионери – 269 бр. Работещи чужденци – 38 бр. Проверени предприятия със заети  в тях работници както следва: до     10 ч. – 202 бр. фирми          до     50 ч. – 98 бр. фирми до   250 ч. – 33 бр. фирми над  250 ч. -   6 бр. фирми Разпределение на проверките по видове: Проверки по национални и областни програми – 168 бр. от тях: Проверки по национални програми – 168 бр. Проверки по областни програми – 0 бр. Не планирани проверки – 250 бр. от тях: Проверки по извънредни национални кампании – 51 бр. Проверки за контрол на дадени предписания – 141 бр. Проверки по постъпили сигнали от граждани и организации –56 бр. Проверки за разследване на трудови злополуки – 2 бр. Общо констатирани нарушения – 1969 бр. от тях неизпълнени предписания – 3 бр. Разпределение на нарушенията по видове: -     По  организация на ЗБУТ – 653 бр. (липса на документи, инструктаж и обучение) -     По безопасност на труда – 144 бр. (защитно изпълнение на ел.съоръжения, предпазни и блокиращи устройства, личните предпазни средства, сигнално предупредителни устройства) -     По хигиена на труда – 223 бр. (свързани с измервания на факторите на работната среда, медицински прегледи, здравен анализ, санитарно битово обслужване, физиологичен режим на труд и почивка и др.) -     По трудови правоотношения – 949 бр. ( липса на документация, заплащане на труда, работно време, почивки и отпуски, извънреден труд и др.) В резултат на извършените през периода проверки и с цел отстраняване на констатираните нарушения инспекторите по труда са приложили 1887 бр. принудителни административни мерки, от тях: Дадени задължителни предписания – 1843 бр. Спрени машини и съоръжения – 37 бр. Въведен специален режим на работа – 2 бр. Отстранени работници и служители – 2 бр., поради липса на документ за правоспособност. Дадени устни разпореждания от инспекторите – 302 бр. Обявени трудови правоотношения с лица работещи без трудов договор – 2 бр. Потърсена административно наказателна отговорност от нарушителите: Съставени актове за административни нарушения – 109 бр. (от тях неизпълнени предписания – 3 бр.) от тях на: Работодатели (физически лица) – 2 бр. Работодатели (юридически лица) - 77 бр. Еднолични търговци – 24 бр. Длъжностни лица - 2 бр. Работници -   4 бр. Връчени наказателни постановления – 93 бр. от тях: Работодатели (физически лица) – 1 бр. Работодатели (юридически лица) – 62 бр. Еднолични търговци – 24 бр. Длъжностни лица -  2 бр. Работници -  4 бр. Извършени съвместни проверки с: НОИ – 8 НАП –25 МВР – 1 РИОКОЗ / ГЗ / КТИ/АА - 1 АЗ - 27 ДНСК – 0 ИДТН - 3 СИНДИКАТИ – 3 ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ - 50 Има регистрирана 1 смъртна трудова злополука с работник в БКС-Враца Регистрирани колективни трудови договори (КТД) и анекси към тях  – 7 бр. Възстановени изгубени трудови книжки – 5 бр.   Ефекти от инспекционната дейност Подобрява се организацията по осигуряване на ЗБУТ в предприятията. Повишава се информираността на работодателите и длъжностните лица по въпросите свързани с осигуряване на ЗБУТ, в това число и по качеството и значението на оценката на риска при предоставянето на информация по време на проверките; Подобрява се качеството на оценката на риска, а от там и предприемането на адекватни мерки за предотвратяване и отстраняване на съществуващите рискове, чрез разясняването на слабостите и непълнотите в направените оценки на риска, както на самите работодатели и длъжностните лица, така и на представителите от обслужващите ги СТМ; Намалява броя на работещите без трудови договори; Изплатени работни заплати на работещите в: - МБАЛ Оряхово ЕООД – 121 649 лв.    


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар