*

ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА ИЗВЪРШИ 3756 БР. ПРОВЕРКИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

|
ИНСПЕКЦИЯТА ПО ТРУДА ИЗВЪРШИ 3756 БР. ПРОВЕРКИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

Към 31 октомври 2022 г., когато приключва активният земеделски сезон, контролните органи на Инспекцията по труда са извършили 3756 бр. проверки в сектор „Селско стопанство“, при които са установили 12 487 бр. нарушения. Ежегодно секторът подлежи на засилен контрол, тъй като е идентифициран като рисков както по отношение на използването на недеклариран труд, така и по безопасност и здраве при работа. През т.г. при контрола се акцентира и върху животновъдството. Почти 500 бр. от проверките в сектора са в животновъдни ферми.

Нарушенията, свързани със здравословните и безопасни условия на труд са 7354 бр., а по осъществяване на трудовите правоотношения - 5119 бр. Броят на установените случаи на работа без трудов договор е 211 бр., от които 47 бр. са в животновъдството. Данните показват, че около 7% от общо установените случаи (2807 бр.) на работа без трудови договори са в селското стопанство.

С цел да се облекчи наемането на работна сила в сектора и така да се стимулират и работещи, и работодатели да работят на светло, бяха въведени трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за обработка на насажденията и прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци, лозов цвят, лавандула и тютюн. От началото на годината до края на м. октомври 2022 г. Инспекцията по труда е предоставила 252 877 бр. образци на т.нар. еднодневни договори. Земеделските стопани, заявили образци, са 1860 бр. По култури най-много заявени образци има от лозопроизводителите (89 389 бр.), земеделски производители, отглеждащи череши (26 817 бр.), ягоди (26 536 бр.) и маслодайна роза (20 244 бр.).

За земеделските стопани еднодневните договори са начин да наемат законосъобразно работна ръка по облекчен ред, тъй като при използването им не се налага да регистрират сключването и прекратяването на трудовите договори в Националната агенция за приходите и да оформят трудови книжни. Работниците пък запазват правата си на социално подпомагане и осигуряване. Образците на договорите могат да се заявяват по всяко време през специално създадената от ИА ГИТ онлайн система за предоставяне на образците. Системата е надградена по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Наети по проекта помощник-инспектори могат да представят функционалностите на системата и през 2022 г.

Повече информация за еднодневните договори и предоставянето на образци е публикувана в сайта на ИА „Главна инспекция по труда“, в рубриката „За работодатели и работещи“, подрубрика  „Трудови договори по чл. 114а от КТ“ https://www.gli.government.bg/bg/taxonomy/list/401


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар