*
Борба с вредителите

ИНЖ. ПЕТЯ АВРАМОВА ПРАВИ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

|
ИНЖ. ПЕТЯ АВРАМОВА ПРАВИ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Отчет за дейността на Общински съвет – Враца за второто полугодие на 2012 година ще направи председателят на местния парламент инж. Петя Аврамова. Даване съгласие за получаване на банков кредит за оборотни нужди в размер на 200 хил.лв. на БКС – Враца е следваща точка в дневния ред. Искането е направено от управителя на БКС – Враца ЕООД. Целта на кредита е оборотно обезпечаване на дейностите по договор от 17.12.2013 г. с предмет „Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци от населените места на община Враца; поддържане чистотата на уличната мрежа и терени, предназначени за обществено ползване в нормални и зимни условия в т.ч. снегопочистване; поддържане на зелените площи и озеленяване на територията на град Враца. При новия договор за банков револвиращ кредит ще отпадне ипотеката от двата имота:  База Управление – ул. „Георги Апостолов” 13 и База Механизация – ул. „Илинден” 6. За обезпечение ще служи само имот База Механизация – ул. „Илинден” 6. Откриване на процедура за провеждане на публичен подбор за избор на управител на „Медико-техническа лаборатория по зъбопротезиране” ЕООД, е следващата докладна, с вносител инж.Петя Аврамова. Последната докладна от дневния ред е приемане на тематичен план за заседанията на Общински съвет – Враца за първото тримесечие на 2013 година. Както обикновено, заседанието ще започне с питания към кмета на община Враца и ще завърши с питания на граждани и точка „Разни”.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар