*

ИНЖ. НИКОЛАЙ ИВАНОВ НАПРАВИ ОТЧЕТ ЗА ПЪРВИТЕ 100 ДНИ ОТ УПРАВЛЕНИЕТО

|
ИНЖ. НИКОЛАЙ ИВАНОВ НАПРАВИ ОТЧЕТ ЗА ПЪРВИТЕ 100 ДНИ ОТ УПРАВЛЕНИЕТО

Кметът на община Враца инж. Николай Иванов направи днес отчет за първите 100 дни от управлението. Едно от сериозните предизвикателства в началото на мандата, според граадоначалника, е тежката зима с ниски температури, каквито не е имало през последните 70 години и незапомнени количества сняг. От ноември до 15 февруари са похарчени 358 262 лева за снегопочистване, като от тях над 309 000 лева са за машинно чистете на улиците, а останалите са за ръчно почистване на пешеходните зони и местата около социалните обекти. Поради лоша организация и остаряла техника обаче деонстите по почистване не са извършени на очакваното от гражданите ниво. Въпреки това не се допусна блокиране на града и населените места в общината.            Изкърпване на улиците            В началото на декември се наложи спешно изкърпване на участъци от улици във Враца. С топла смес бяха асфалтирани дупки на 14 улици в града. Сред тях са тези по шосето при надлеза на КАТ, в предгаровия площад, на площад “Св. Софроний Врачански”, на бул. “Демокрация”. Общата площ на изкърпванията бе 139 кв м, за което бяха похарчени 2 422 лева. Аварийно запълване на дупки бе направено и в началото на януари, като заради ниските температури бе използван фрезован материал. Аварийният ремонт се наложи на участъци от 17 улици, сред които бул. “Втори юни”, ул. “Георги Апостолов” и районът пред сградата на “ДЗИ”.               Депо за твърди битови отпадъци               Завършена бе клетка 2.1 на депото за твърди битови отпадъци. На обекта е издаден акт 16 и е получено разрешително за ползване. В него са вложени 3.8 милиона лева. Доставена и монтирана в срок бе сепариращата инсталация на депото. В началото на февруари на машините и съоръженията бяха проведени единични изпитания, за което има съставен протокол. Строителните работи по сградата, където се помещава сепариращата инсталация, бяха прекратени на 10 февруари. Очаква се да бъдат възстановени в началото на март. Все още има работа по покрива, предстои да се поставят улуци и водосточни тръби, да се монтират вратите и да направи електрозахранването и захранването с вода на обекта. Всички тези дейности са описани и е направен график за оптималното им изпълнение от фирмата “Пътна строителна техника”, която е изпълнител на обекта. Инвестицията е за 4 милиона лева, като от тях вече са усвоени 3 600 000 лева.               Социални дейности               От началото на годината почти двойно увеличихме броя на хората, ползващи “Домашен социален патронаж”. Причината е в големия интерес към този вид социална услуга и в желанието на хора от селата в общината също да я ползват. До края на 2011 г. 200 жители на Враца са ползвали “Домашен социален патронаж”. От началото на 2012 г. те вече са 350, като в тази цифра влизат и хора от Тишевица, Вировско, Горно Пещене, Мраморен, Девене, Чирен, Три кладенци, Згориград и Бели извор.             В изпълнение на общинската стратегия за развитие на социалните услуги в общината продължава в същия обем дейността на “Звено “Майка и бебе”, “Център за обществена подкрепа”, “Наблюдавано жилище”, “Дом за стари хора “Зора” и “Дом за младежи с увреждания” в с. Три кладенци. На 13 февруари изтече срокът на договора на Националния център за социална рехабилитация (НЦСР)– София за предоставяне на услугата “Център за обществена подкрепа”. Изтичането на договора, многото жалби от граждани, ползващи услугата и от работещи в звеното, стана причина да се вземе решение тази социална дейност в бъдеще да се предлага от общината. За целта от 14 февруари тече процедура по подбор на екип. Подобна процедура ще бъде реализирана и по отношение на услугата “Звено “Майка и бебе”, която също досега бе предоставяна от НЦСР.             Предвидено е увеличаване на капацитета на Дневен център за деца и възрастни с увреждания “Зорница” във Враца от 50 на 60 места.             В социалната сфера реализираме следните проекти:             - “Подкрепа за достоен живот”, дейност “Личен асистент” – 95 ползватели на услугата и 95 наети лица             - “Обществени трапезарии”  - услугата ползват 98 социално слаби граждани и деца             - “СТИМУЛ – социални, трайно интегрирани, местни услуги за личността” – по него ще бъде изграден Обществен център за деца и семейства. Строително ремонтните дейности трябва да приключат в началото на второто тримесечие на годината. Стартирани са процедурите по доставка на оборудване. Предстои, след съгласуване с МТСП, да бъде направен подбор и обучение на екипите по изпълнение на проекта.             - Проект за изграждане на три центъра за настанява от семеен тип и едно защитено жилище – договорът по този проект по ОП “Регионално развитие” бе подписан на 16 февруари.             След обстоен анализ на дейността на “Центъра за социална рехабилитация и интеграция” бе взето решение в проекто-бюджета на община Враца да бъда предвидени средства в размер на 48 500 лева за издръжката на центъра, който ще предоставя услуги на 25 граждани. Услугите, които центърът предлага, принципно би трябвало да приключат на 1 март т. г. като проект по ОП “Развитие на човешките ресурси”. Продължаването на предоставянето на тези услуги ще даде възможност през 2013 г. дейността да бъде предвидена за финансиране от държавния бюджет.               Здравеопазване            В областта на здравеопазването бе постигната договореност с РЗОК и РЗИ да бъде изградена база данни, която да съдържа: актуален регистър на лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ в община Враца, гражданите, ползващи здравни услуги и гражданите, които нямат здравни осигуровки. Очаква се тази информация да бъде готова до края на април. Идеята е на основата на тези данни Община Враца да предприеме адекватни мерки за подобряване здравния статус на населението. В тази насока се подготвя мащабна нова общинска профилактична програма. Тя обхваща профилактиране на социално значимите заболявания. За реализирането й в бюджета са предвидени 63 360 лева.             В края на януари бе подписан договор за изграждането и оборудването на лъчелечебен център към Комплексния онкологичен център във Враца. Общият му бюджет е 6 306 906 лв. Размерът на безвъзмездната финансова помощ от Оперативна програма "Регионално развитие" е 6 052 107 лв., а съфинансирането от Община Враца е  254 799 лв.                   Приют за бездомните кучета               Екип от служители на общинската администрация, общинския съвет и представител на Агенцията по храните работи по нова общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета, която ще е обхваща периода от 2012 г. до 2015 г. Очаква се проектът да бъде готов в края на този месец. Междувременно бе спряно изпълнението на договора, сключен с фирмата “Корект” ООД за изграждане на общински приют за бездомните кучета до анализирането на резултатите от одитния доклад по разкритата процедура, по договарянето и по извършването на предвидените дейности.   Образование   Извършен е оглед на място и са проведени срещи с ръководствата на всички училища в общината. Посетени са и всички детски заведения в региона, като в някои от тях са извършени аварийни ремонти. Актуализирана и оптимизирана е транспортната схема за превоз на учениците към средищните училища  В новия вариант училищните автобуси ще обикалят населените места, от където ще събират учениците и ще ги транспортират до училищата. Новата транспортна схема влиза в сила от 7 март.             Подготвена е общинска програма  за насърчаване на творческите заложби на децата с изявени дарби, която предстои да бъде внесена за гласуване в общинския съвет.   Култура               Организиран и проведен бе конкурс за коледна украса на града. Изготвена е програма за дейността на читалищата през 2012 г. Проведени са срещи с представителите на културните институции с цел прецезиране на културния календар на общината. Проведе се първата работна среща на Ботевския организационен комитет.   Спорт                         Подготвена и приета бе на първо четене Наредбата за условията, реда и критериите за финансовото подпомагане на спортните клубове в община Враца.             Организирана бе церемония по награждаването на 10-те най-добри спортисти на Враца за изминалата година.             Извършени бяха аварийни дейности в някои спортни обекти.             Проведени бяха общински турнири и спортни първенства по джудо, баскетбол, волейбол, тенис на маса и шахмат. Съдбата на футболният клуб “Ботев – Враца” вълнува всички врачани. На този етап можем да кажем, че отборът се представи добре през есeнния полусезон. Направена бе  добра селекция и подготовка. Има изключително голям шанс да бъде привлечен стратегически инвеститор от Испания.     Туризъм   Най-значимото събитие е участието на община Враца в туристическата борса “Вацанция и спа ЕКСПО`2012”.  Нашият щанд получи специална награда за най-атрактивно и професионално представяне на български туристически продукт. Наградата връчи лично зам.-министърът на икономиката, енергетиката и туризма Иво Маринов.   Местни данъци и такси   Такса „битови отпадъци” за община Враца е намалена от началото на тази година. Таксата за жилищни сгради се намалява от 2,5 промила на 2,25 промила, а върху нежилищните имоти - от 8,5 промила на 7,5 промила.   Управленска програма   Управленската програма за мандата като проект е готова. В момента върви нейното съгласуване с екип и в срок ще бъде внесена в Общинския съвет.   Бюджет               Основна цел на бюджета за 2012 г. е запазване обема на публичните услуги, предоставяни от общината, при постигнати критерии за качество, независимо от полученото наследство и то в условията на системната световна криза. Той предполага прилагане на решения за строги икономии на публичен финансов ресурс, законосъобразно, целесъобразно, ефективно и ефикасно разходване на бюджетни средства за недопускане на по-нататъшно влошаване финансовото състояние на общината. Очакваните приходи са в общ размер 39 702 815 лева. От тях 25 506 285 лева са от централния бюджет.   Проекти   През 100-те дни на управление на инж. Николай Иванов са подписани четири договора за безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, на стойност 14,5 млн. лв. Това са:   1. „Развитие на устойчив туризъм в община Враца. Леденика – туризъм без сезони” На 23 ноември 2011 г.  бе подписан договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” за финансиране на дейностите по проект „Развитие на устойчив туризъм в Община Враца. Леденика – туризъм без сезони”. Общият бюджет на проекта е 5,3 млн.лв., а допълнителният собствен принос от Община Враца е в размер на 237 хил.лв. 2. „Изграждане и оборудване на лъчелечебен център в „Комплексен онкологичен център” ЕООД гр. Враца” На 31.01.2012 г. в Благоевград бе подписан договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” за финансиране на дейностите по проект „Изграждане и оборудване на Лъчелечебен център в „Комплексен онкологичен център” ЕООД град Враца”. Проектът е на стойност 6,3 млн. лева. Съфинансирането от Община Враца е в размер на 255 хил.лева (4, %). Размерът на исканата безвъзмездна финансова помощ от ОПРР е 6 млн. лева (96 %). Специфичните цели на проекта са: 3. „ИСКРА – иновативен социален комплекс от резидентни алтернативи” На 16.02.2012 г. в град Шумен бе подписан договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” за финансиране на дейностите по проект „ИСКРА – Иновативен Социален Комплекс от Резидентни Алтернативи”. Проектът е на стойност 2,6 млн. лева, а съфинансирането от Община Враца е в размер на 132 хил.лева. 4. „И аз имам семейство” На 08.12.2011 г. е подписано Междуинституционално рамково споразумение за партньорство между Агенция за социално подпомагане, чрез Дирекция ”Закрила на детето” София и Община Враца за изпълнение на проекта. Целта му е подкрепа на процеса на деинституционализация на деца, чрез създаване на устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции и на деца в риск от изоставяне.   ДРУГИ ИЗПЪЛНЯВАНИ ПРОЕКТИ             Продължи работата по осем проекта, за които договорите за безвъзмездна финансова помощ са сключени в предходните години и по четирите проекта, за които договорите са сключени през 100-те дни. Проектите са по три оперативни програми (ОП), една национална, една за транс-регионално развитие и по една програма на ЕК. По ОП „Регионално развитие” проектите са 5, по ОП „Техническа помощ” - 1, по ОП „Развитие на човешките ресурси”  - 2, по НП „Социално включване” - 1, по ИНТЕРРЕГ VC – 1 и по Интелигентна енергия Европа – 1. 1.„Подкрепа за достоен живот” От 08.11.2010 г. до 03.09.2012 г. Община Враца изпълнява проект „Подкрепа за достоен живот” съгласно междуинституционално рамково споразумение, сключено между Агенция за социално подпомагане и Община Враца. Проектът се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г. съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд.  За отчетния период са направени 289 проверки. Не са констатирани конфликтни или рискови ситуации. Потребителите и техните близки са доволни от предоставяните по проекта услуги. 2. „Регионални и местни политики за устойчиви добри логистични градски практики – SUGAR” През февруари 2012 г., Община Враца приключва проект „Регионални и местни политики за устойчиви добри логистични градски практики – SUGAR”. Проектът бе с продължителност 40 месеца. Благодарение на участието си в проект „SUGAR – Регионални и местни политики за устойчиви добри логистични градски практики”, Община Враца разработи: SWOT анализ на транспорта; Стратегия за развитие на градската логистика във Враца, която очерта четирите стратегически приоритета на транспорта за периода до 2020 г.: ефективно поддържане, модернизация и развитие на транспортната инфраструктура; интегриране на общинската транспортна система в националната и международната; намаляване на отрицателното влияние на транспорта върху околната среда и климата, и устойчиво развитие на обществения масов транспорт. Извършено бе заснемане на съществуващото състояние на хоризонталната и вертикална планировка, както и анализ на проблемите на паркирането в централна градска част – “Синя зона”. Разработен бе План за действие в сферата на градската логистика на гр. Враца, който очертава ясни приоритети за действие до 2017 година и допринася за изпълнение на мисията на транспорта в града. 3. „CONURBANT - Всеобхватен мрежови подход за включване на европейските агломерации и други обширни области в участие в "Спогодбата на кметовете” Изпълнението на проект “CONURBANT - Всеобхватен мрежови подход за включване на европейските агломерации и други обширни области в участие в "Спогодбата на кметовете” стартира на 10.05.2011 г. и е с продължителност три години. Основната стратегическа цел на проекта е да подпомогне достигането на целите на Европейския съюз по отношение на намаляването на емисиите на CO2, увеличаването на възобновяемите енергийни източници и опазване на климата. Бюджетът по проекта за Община Враца е 63 657 евро, а съфинансирането от Община Враца е в размер на 25%. През периода 15.11.2011 – 29.02.2012 са извършени следните дейности: Експерти от Община Враца взеха участие в работна среща с 14 от партньорите по проекта от 7 страни, проведена в град Алба Юлия, Румъния. Целта на срещата е обучение за изработване на плановете за устойчиво развитие по места. Беше проведено и второто местно обучение за общините, които се присъединиха към Конвента на кметовете за поемане на ангажимент за постигане целите на Европа 2020 и станаха партньори на Община Враца в изпълнение на дейностите по проекта. Започна работата по изготвяне на Плановете за устойчиво енергийно развитие на общините, в съответствие с националното и европейско законодателство. 4. „СТИМУЛ – Социални, трайно интегрирани, местни услуги за личността” Изпълнението на проект „СТИМУЛ – Социални, трайно интегрирани, местни услуги за личността” стартира на 01.06.2011г. Главна цел на проекта е утвърждаване устойчив модел на социална местна политика, консолидираща услуги и ресурси в Общностен център за деца от 0 до 7 години и техните семейства в община Враца. В периода ноември 2011 г. – февруари 2012 г. се изпълняват СМР дейности за изграждане на Общностен център съгласно плана по проекта и се подготвят документите по обявяване на обществени поръчки по Компонент I „Консултантски услуги” и Компонент ІІІ „Стоки (оборудване)”. 5. “Превенция на риска от наводнения в Община Враца”. Изпълнението на проект „Превенция на риска от наводнения в Община Враца” е стартирало на 03.06.2011г. Проектът е на стойност 1,2 мнл.лева, а съфинансирането от Община Враца е в 170 хил. лева. Общата цел на проекта е превенция на риска от наводнения, вследствие на високи води от намиращи се на територията на три от населените места в Община Враца (гр. Враца, с. Косталево и с. Власатица) водни обекти, както и защита на бреговете на водните обекти от ерозия, за ограничаване на социално-икономическите и екологичните щети, подобряване на физическата среда и повишаване на безопасността и сигурността на населението и прилежащите терени. През периода 15.11.2011 – 29.02.2012 бяха актуализирани част от документите към ДБФП и подписани два Анекса към него. Беше обявена обществена поръчка за избор на изпълнител на СМР дейностите за три обекта. Подготвена е документацията за избор на изпълнители за Строителен надзор и Авторски надзор, за одит и публичност на проекта. 6. „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Враца” Работата по проекта е стартирала през юни 2011 г. и ще продължи до края на 2013 г. Общата цел на проектното предложение е изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР), който да допринесе за повишаване качеството на живот на населението и за осъществяването на дългосрочна визия за развитието на град Враца – център на агломерационен ареал, чрез мерки и действия за подобряване на социално-икономическите и екологичните условия и на физическата среда като цяло. Общата стойност на проекта е 500 хил.лв., а продължителността 29 месеца. През изминалите сто дни бяха подготвени документи за стартиране на процедури за избор на изпълнители за разработване на ИПГВР, за одит, публичност и визуализация. 7. „Изграждане и функциониране на областен информационен център Враца” Общата стойност на проекта е 400 хил.лв., а продължителността – 36 месеца. Целта на проекта е изграждане и функциониране на Областен информационен център (ОИЦ) за кохезионната политика във Враца, като част от националната мрежа от областни центрове в България. Чрез проекта се цели по-нататъшно усъвършенстване на координацията, контрола, прилагането и оценката на СКФ в България за периода 2007-2013 г. През изминалите 100 дни бе избран изпълнител за извършване на СМР дейности по ремонта на сградата, в която ще се помещава ОИЦ, сключен бе договор за строителство с него и бяха изпълнени всички предвидени дейности по ремонта. Обявен бе конкурс за избор на управител за центъра във Враца. Назначените експерти започнаха работа, преминаха едно от обученията, свързано с работа в мрежата от 27-те ОИЦ в България и Централния координационен и информационен офис. 8. SUМ (Устойчива градска мобилност) Община Враца, участва като партньор по проект SUМ  (Устойчива градска мобилност) по програма INTERREG IVC. Проектът е с водещ партньор Община Виго (Испания), с 12 европейски и 2 български партньори и с продължителност 30 месеца (01.01.2012 – 31.06.2014). Основната цел на проекта е да насърчава обмяната на опит и познания за идентифициране на добри практики за спомагане развитието на устойчива мобилност чрез използване на чист и зелен обществен транспорт. Бюджетът, определен за Община Враца, е в размер на 188 хил. лева. Националното съфинансиране е 15 %,  като 10 % се осигуряват от МРРБ и 5 % е собствения принос на Община Враца. Чрез този проект ще продължим работата по актуализиране и усъвършенстване на транспортно-комуникационната схема на Враца.   ПОДАДЕНИ ПРОЕКТИ И ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ПОДГОТОВКА:   1. Проект „Красива България” На 15 февруари 2012 г. Община Враца внесе четири проектни предложения по Проект „Красива България”. По мярка 01 „Подобряване на градската среда” са предложени за финансиране следните обекти: - „Велосипедна алея №1 – Рехабилитация и преасфалтиране” с общ бюджет 170 хил. лв. - „Паркинги и пешеходен подход към православен храм "Св. Мина”, ж.к. „Дъбника” с общ бюджет 199 хил. лв. По мярка 02 „Подобряване на социалната инфраструктура” са предложени за финансиране следните обекти: - „Външно саниране на училищен корпус на СОУ „Никола Войводов”, ж.к. „Дъбника” с общ бюджет 298 хил. лв. - „Топлоизолация фасади и подмяна на дограма ОДЗ №1 "Брезичка", ж.к. „Младост” с общ бюджет 184 хил.лв. 2. Проект „Местното културно-историческо наследство като инструмент за иновативни методи на преподаване и активно учене” Община Враца разработи съвместен проект по секторна програма „Коменски” – Регионални партньорства” с побратимения град Крайова. Проектът бе подаден на 21.02.2012 г. Проектът се подготвя в партньорство със СОУ „Хр. Ботев” и Регионалния исторически музей, и ще изпълняваме заедно с Регионалния инспекторат по образованието на окръг Долж и едно средно училище от  Крайова. Целта е обогатяване на училищата с учебни и извънучилищни методи за придобиване на практически умения, съчетани с теоретични знания за формиране на европейски граждани с активна обществена позиция. 3. Проект „Враца – врата към древността” Община Враца подготвя проект „Враца – Врата към древността” по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, по схема „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите". Партньори по проекта са Община Мездра и Община Роман. Крайният срок за подаване на проект по схемата е 15.03.2012 г. С този проект целим създаване и популяризиране на туристически продукт, който ще повиши посещенията в региона, ще увеличи приходите от туризма, ще увеличи заетостта на легловата база, ще доведе до създаване на нови работни места и ще повиши инвестиционната привлекателност.   Проект “Воден цикъл”   През изминалите 100 дни се изпълняваха сключените пет договора за дейности по проекта: -  Проучване, проектиране и авторски надзор на магистрален водопровод от яз. „Среченска бара” до гр.Враца; -  Изпълнение на мерки за информация и публичност по проекта; -  Строителен мениджмънт и строителен надзор на договори за строителство по ФИДИК; -  Техническа помощ за ЗИП; -  Одит по проекта.                На 08.12.2011год. бе подписан договор с избрания за изпълнител на „Мерки за информация и публичност по проекта” – Консорциум „Агенция за информация и публичност”.             По проекта се извършиха одитни проверки  от МОСВ през ноември – декември 2011год., включващи цялостен преглед на документацията по проекта от 2007 год. до сега и от фирмата, изпълняваща одит по проекта по сключен договор с Община Враца – януари 2012год., включваща документите за верификация на разходи №3. Приемат се месечни и шестмесечни доклади за изпълнението  на дейностите по сключените пет договора по Интегриран проект за водния цикъл на гр.Враца. На 05.12.2011 год. ръководството на общината и звеното за изпълнение на проекта отчете дейността по проекта за второто полугодие на 2011год. пред представители на Европейската комисия , Управляващия Орган и Междинното Звено на ОПОС. С Решение № 254 от 23.02.2012 г. на кмета на Община Враца, инж. Николай Иванов, беше открита процедура за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител на строително – монтажни работи на обект: Реконструкция на водопроводната мрежа и реконструкция и удължаване на канализационната мрежа на гр. Враца – Етап II, по  проект “Интегриран проект за Водния цикъл на Град Враца” по Договор № 58111-С065-256/15.01.2010г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 1 от ОП “Околна Среда”. Обектът на поръчката е осъществяване на строително-монтажи работи по изграждане на 17 852 m канализационна мрежа, включително канализационна помпена станция в кв. Бистрец и на 34 148 m водопроводна мрежа в гр. Враца, включително част от магистралния водопровод за гр. Мездра (3 752m). Проектната стойност на обществената поръчка е 19 179 926 лв. без ДДС     Фотоволтаичен парк   Сред най-обсъжданите бъдещи проекти в община Враца е този за изграждане на фотоволтаичен парк. Инвестицията е пред реализация. През март ОбС ще разгледа окончателното предложение на инвеститора,одобрен  ПУП за терена,подготвя се проект на договор.   Важни срещи   От началото на мандата са проведени срещи на ниво заместник министри в МОСВ и МФ. Обсъжданите теми са проектът „Воден цикъл”, инфраструктурното финансиране и финансирането на собственото участие в проекти на еврофондове.             Инж. Николай Иванов се срещна също с председателя на БТПП Цветан Симеонов. Разисквани бяха възможностите за бъдещи съвместни инициативи и сътрудничество за привличане на чуждестранни инвеститори.             Кметът имаше среща и с управителя на „РБО” за България Матео Рока. Поводът бе запознаване с хода на изграждане на мощностите на бъдещия завод за сферични кранове във Враца. Общината се ангажира да съдейства на дружеството при възникване на трудности при реализиране на инвеститорския проект.             Инж. Иванов разговаря с Хитоши Кубаяши, управител на фирмата „SEBN” – България за възможностите за бъдещо сътрудничество. След негова молба, на г-н Кубаяши бе обещана институционална подкрепа от Община Враца за завършване на втория етап от инвестиционнните намерения на дружеството.             Възможностите за бъдещи инвестиции в сферата на текстилната промишленост и селското стопанство бяха основната тема по време на срещата между инж. Николай Иванов и Парк Йънг Со – съветник по икономическото сътрудничество в посолството на Южна Корея в България. Бъдещето сътрудничество може да бъде изградено на базата на сключено споразумение между Южна Корея и ЕС. Различните видове туризъм и възможността в тях да бъдат вложени чуждестранни инвестиции бяха разгледани на среща между инж. Иванов и търговското аташе към посолството на САЩ у нас Барбара Лапини.             Възможностите за бъдещо партньорство в сферата на културата и туризма, както и прествавянето на добри практики и инициативи бяха обсъдени на среща между кмета на община Враца и Марио Канела - изпълнителен директор на „Ферара Арте”, провинция Ферара, Италия.             Кметът на Враца се срещна и с Сергей Панкрушкин – първи секретар на посолството на Русия в България. Двамата разговаряха за възможностите за сътрудничество в областите туризъм и бизнес. Обсъдена бе идеята при предстоящо посещение в Русия в делегацията да бъдат включени и представители на бизнеса от Враца.            Проведена бе и среща с Начо Начев, координатор на регион Враца на основната организация на инвалидите. Обсъдени бяха възможностите за подпомагане на хората с увреждания чрез средства по европейски програми.        


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар