*
Борба с вредителите

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНОТО НА 27.03.2012Г. РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

|
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНОТО НА 27.03.2012Г. РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВРАЦА

1. По т.1 бяха отправени питания към кмета на Община Враца. 2.Одобряване писмен отчет за получените командировъчни пари от Председателя на Общински съвет – Враца за периода от 15.11.2011г. до 15.02.2012г.                                                                        Докладва: инж. Петя Аврамова                                                                        Председател на Общински съвет-Враца Прието: 28-за; 0-против; 0-въздържал се   3.Избор на Комисия за разглеждане на предложенията за удостояване със звание Почетен гражданин на Враца и „Наградата на Враца за 2012 година”                                                                        Докладва: инж. Петя Аврамова                                                                        Председател на Общински съвет-Враца Прие се комисия в състав: 1.Председател инж.Николай Иванов – по предложение на вносителя инж.Петя Аврамова Членове – по предложение на г-н Кирил Беков – председател на ПК по „Култура”: 2.Кирил Беков 3.Красимир Ангелов 4.Радка Тошева 5.Митко Костов 6.Иван Узунов 7.Малина Николова 8.Д-р Георги Комитски 9.Радосвета Крумова 10.инж.Виктор Шонев 11.Добри Мермерски 12.Бойчо Димов 13.Росица Стаменова 14.Емил Пеняшки 15.Иван Пенев Гласували: 33-за; 0-против; 0-въздържали се                              4. Мястото за монтаж на първият скулптурно-архитектурен паметник на Христо Ботев  в Княжество България, открит в гр.Враца на 27 май 1890г.                                                                        Докладва: инж. Петя Аврамова                                                                        Председател на Общински съвет-Враца След направени предложения в зала и дебати решението се прие. Гласували: 22-за; 5-против; 7-въздържали се   5.Продължаване действието на Договор за управление на „Тролейбусен транспорт - Враца”ЕООД                                                                        Докладва: инж. Петя Аврамова                                                                        Председател на Общински съвет-Враца Прието: 27-за; 1-против; 6-въздържали се                                     6.Приемане на Правила за кандидатстване по Проект „Малки граждански инициативи 2012”                                                                                   Докладва: Малина Николова                                                                                   Общински съветник Прието: 25-за; 0-против; 0-въздържали се   7.Предложение за решение по молба на Силвия Петкова Костова с вх. № 94-00-85/20.01.2012 г. до президента на Република България за опрощаване на публични задължения /неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете/ на основание чл. 98 т. 12 от Конституцията на РБ                                                                                   Докладва: Хенриета Георгиева                                                                                   Общински съветник След направено предложение в зала се промени текста в проекта на решение от НЕ ПРЕДЛАГА в ПРЕДЛАГА на Президента опрощаване Прието: 24-за; 2-против; 6-въздържали се   8.Предложение за решение по молба на Гергана  Красимирова Йорданова с вх. № 94-00-119/20.01.2012 г. до президента на Република България за опрощаване на публични задължения /неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете/ на основание чл. 98 т. 12 от Конституцията на РБ                                                                                   Докладва: Хенриета Георгиева                                                                                   Общински съветник След направено предложение в зала се промени текста в проекта на решение от НЕ ПРЕДЛАГА в ПРЕДЛАГА на Президента опрощаване Прието: 20-за; 3-против; 10-въздържали се   9.Предложение за решение по молба на Дорина Димитриевна Петрова с вх. № 94-00-117/20.01.2012 г. до президента на Република България за опрощаване на публични задължения /неправомерно изплатено парично обезщетение за отглеждане на малко дете/ на основание чл. 98 т. 12 от Конституцията на РБ                                                                                   Докладва: Хенриета Георгиева                                                                                   Общински съветник След направено предложение в зала се промени текста в проекта на решение от НЕ ПРЕДЛАГА в ПРЕДЛАГА на Президента опрощаване Прието: 20-за; 6-против; 7-въздържали се   10.Приемане на наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове в община Враца                                                                                   Докладва: Ангел Иванов Общински съветник Точката е докладвана от Момчил Калистратов – зам.председател на ПК по Спорт и туризъм поради отсъствие на Ангел Иванов Прието: 33-за; 0-против; 0-въздържали се                                                                  11.Отпускане еднократна финансова помощ от Общински съвет – Враца на граждани на Община Враца по утвърдени правила на ПК по здравеопазване и социални дейности                                                                                   Докладва: д-р Антонио Георгиев                                                                                   Общински съветник Прието: 33-за; 0-против; 0-въздържали се   12.Приемане Програмата за управление на Община Враца за Мандат 2012-2015г.                                                                                   Докладва: инж. Николай Иванов                                                                                   Кмет на Община Враца След изказани мнения в зала от различни политически сили за връщане на програмата за преработка, решението не се прие Гласували: 15-за; 10-против; 8-въздържали се   13.Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Враца, приети на заседание, проведено на 27.12.2011г.                                                                                   Докладва: инж. Николай Иванов                                                                                   Кмет на Община Враца След  направени корекции относно правните основания на проекта за решение и неточности в приложение №1 по предложение на общински съветници  се прие проекта за решение. Гласували: 31-за; 0-против; 1-въздържал се Беше дадена почивка за да се коригират неправилно посочените в проекта за решение правни основания както на тази докладна така и на т.15, 16, и 18   14.Предоставяне на земеделски земи от ОПФ (включени в списъците на имоти по чл.19, ал.1, от ЗСПЗЗ от КВС на землищата в Община Враца, одобрени със заповед № 174/11.12.2010г. на Директора на ОД „Земеделие” гр.Враца) за обезщетяване на собственици по реда на §27, ал.2 от ППЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ – ДВ бр.62/10.08.2010г.                                                                                   Докладва: инж. Николай Иванов                                                                                   Кмет на Община Враца Прието: 33-за; 1-против; 0-въздържали се   15.Отдаване под наем и аренда на земеделски земи  от общинският поземлен фонд на основание чл.37п, ал.1, ал.2 при спазване на изискванията по чл.37и до чл.37о от Закона  за собствеността и ползване на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.                                                                                   Докладва: инж. Николай Иванов                                                                                   Кмет на Община Враца След  направени корекции относно посочените в проекта за решение правни основания  посочени в становище на ПК по законосъобразност на актовете на общински съвет, актовете на кмета на общината, предотвратяване и установяване конфликт на интереси се прие проекта за решение. Гласували: 33-за; 1-против; 1-въздържал се   16.Отдаване под наем на имоти публична и частна общинска собственост, представляващи земеделска земя с начин на трайно ползване –пасища, мери, ливади, ниви и друг вид земеделска земя в землищата на населените места на община Враца                                                                                   Докладва: инж. Николай Иванов                                                                                   Кмет на Община Враца След  направени корекции относно посочените в проекта за решение правни основания  посочени в становище на ПК по законосъобразност на актовете на общински съвет, актовете на кмета на общината, предотвратяване и установяване конфликт на интереси се прие проекта за решение. Гласували: 32-за; 2-против; 0-въздържал се   17.Разпореждане с имоти – публична общинска собственост.                                                                                   Докладва: инж. Николай Иванов                                                                                   Кмет на Община Враца След становище на ПК по законосъобразност на актовете на общински съвет, актовете на кмета на общината, предотвратяване и установяване конфликт на интереси и ПК по образование не се прие проекта за решение да се върнат за преработка. Становище на ПК по законосъобразност на актовете на общински съвет, актовете на кмета на общината, предотвратяване и установяване конфликт на интереси: Счита, че посоченото като основание в докладната записка /разпореждане с имоти публична общинска собственост/ , което видимо от текста на докладната не се цели с предложения проект, а отделно от това е недопустимо, поради характера на собствеността-публична общинска собственост. Освен това следва да бъдат конкретизирани цитираните три броя помещения – площ, граници, скици. Така изготвената докладна и проект за решение считаме за незаконосъобразни и следва да бъдат върнати на вносителя за преработка. Гласували: 0-за; 20-против; 14-въздържали се   18.Разглеждане и одобряване с решение от Общинския съвет, на основание чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията, на подробен устройствен план (парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) –  Електро захранване на поземлен имот с идентификатор 12259.625.6 от съществуващ електропровод в п.и.12259.631.9 през п.и. 12259.631.9 и п.и. 12259.621.5 по кадастралната карта на гр. Враца.                                                                                   Докладва: инж. Николай Иванов                                                                                   Кмет на Община Враца Прието: 28-за; 3-против; 0-въздържали се   19.Изразяване предварително съгласие за прокарване на линеен инфраструктурен обект, през поземлени имоти, общинска собственост.                                                                                   Докладва: инж. Николай Иванов                                                                                   Кмет на Община Враца Направена забележка на Кмета, че не се изпълняват разпоредбите на чл.72, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Враца за онагледяване на документите чрез технически средства по време на заседанието. Прието: 27-за; 1-против; 0-въздържали се   20.Изразяване предварително съгласие за прокарване на линеен инфраструктурен обект, през поземлени имоти, общинска собственост.                                                                                   Докладва: инж. Николай Иванов                                                                                   Кмет на Община Враца Прието: 28-за; 1-против; 0-въздържали се   21.Изразяване предварително съгласие за прокарване на линеен инфраструктурен обект, през поземлени имоти, общинска собственост.                                                                                   Докладва: инж. Николай Иванов                                                                                   Кмет на Община Враца Прието: 30-за; 0-против; 0-въздържали се   22.Отдаване под наем на имоти, предоставени за управление от Община Враца на Общинското предприятие „Паркинги и гаражи” Враца – Общински недвижим имот, представляващ 3 /три/ броя паркоместа, находящ се на ул. „Лукашов” №8, с обща площ 45,00кв.м                                                                                   Докладва: инж. Николай Иванов                                                                                   Кмет на Община Враца Прието: 30-за; 0-против; 2-въздържали се   23.Отдаване под наем на имоти, предоставени за управление от Община Враца на Общинското предприятие „Паркинги и гаражи” Враца – Общински терен, представляващ паркинг пред сградата на бившия „РУМ” в ж.к. „Дъбника”, кв.146 по плана на гр. Враца, с обща площ 750,00кв.м.                                                                                   Докладва: инж. Николай Иванов                                                                                   Кмет на Община Враца Прието: 28-за; 0-против; 2-въздържали се   24.Разглеждане и одобряване с решение от Общинския съвет, на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията във връзка с чл.110, ал.1, т.5 от ЗУТ, на проект за Подробен устройствен план (парцеларен план за елементи на техническа инфраструктура) “Разпределителен газопровод през поземлен имот 12259.786.27 ( общински път ІV клас) до асфалтова база в землището на с. Косталево”                                                                           Докладва: инж. Николай Иванов Кмет на Община Враца Прието: 26-за; 0-против; 0-въздържали се                                                         25.Съгласие за издаване на „Запис на заповед” от Кмета на Община Враца за обезпечаване на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-12/2011/041 по оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013                                                                                   Докладва: инж. Николай Иванов                                                                                   Кмет на Община Враца Прието: 28-за; 0-против; 0-въздържали се   26.Съгласие за издаване на „Запис на заповед” от Кмета на Община Враца за обезпечаване на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1-11/2011/007 по оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013                                                                                   Докладва: инж. Николай Иванов                                                                                   Кмет на Община Враца Прието: 29-за; 0-против; 0-въздържали се   27.Съгласие за издаване на „Запис на заповед” от Кмета на Община Враца за обезпечаване на авансово плащане по Договор № BG161PO001/3.1-03/2010/013 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013                                                                                   Докладва: инж. Николай Иванов                                                                                   Кмет на Община Враца Прието: 31-за; 0-против; 0-въздържали се   28.Разкриване на нова социална услуга – „Център за социална рехабилитация и интеграция”, като делегирана държавна дейност.                                                                                   Докладва: инж. Николай Иванов                                                                                   Кмет на Община Враца Беше предложено на вносителя да оттегли т. 3 от проекта за решение , защото няма представен документ за предоставяне на имота от Областния управител на Община Враца. Вносителя направи корекция и отпадна т.3. Прието: 23-за; 0-против; 5-въздържали се   29.Предложение за кандидатстване с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”, приоритетна ос 4 “Подобряване на достъпа до образование и обучение” 4.1. “Достъп до образование и обучение на групи в неравностойно положение”, схема BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства”.                                                                                   Докладва: инж. Николай Иванов                                                                                   Кмет на Община Враца Становище от ПК по законосъобразност на актовете на общински съвет, актовете на кмета на общината, предотвратяване и установяване конфликт на интереси: Счита, че проекта за решение е незаконосъобразно и в разрез с чл.61 от ЗМСМА. Следва да бъде представен проект на споразумение, което да се одобри с изричен диспозитив на решението. Беше дадена 15 мин. почивка Кмета на Община Враца да представи споразумението като част от рещението . Такова споразумение се оказа, че няма. За да не стопира кандидатстването по проекта и да не се загубят средства за Община Враца общинските съветници решиха да подкрепят проекта за решение Прието: 26-за; 0-против; 2-въздържали се   30.Представяне на стратегически и годишен план за дейността по вътрешен одит за съгласуване.                                                                                   Докладва: инж. Николай Иванов                                                                                   Кмет на Община Враца Прието: 28-за; 0-против; 0-въздържали се   31.Предоставяне за безвъзмездно ползване на част от общински имот публична общинска собственост за нуждите на ПМГ „Акад.Иван Ценов” – Враца.                                                                                   Докладва: Красимир Богданов                                                                                   Зам.кмет на Община Враца Становище на ПК по законосъобразност на актовете на общински съвет, актовете на кмета на общината, предотвратяване и установяване конфликт на интереси: По посоченият ред имотите се отдават за „УПРАВЛЕНИЕ“, не и за „ПОЛЗВАНЕ“, като в докладната се прави механично смесване на два различни института на вещното право. Предоставянето за ползване е ограничено вещно право, за което ЗОС и Наредбата на общински съвет – Враца по чл. 8, ал.2 от ЗОС предвиждат съвсем друг ред – чл. 39 от ЗОС, който касае само имоти частна общинска собственост. Явно вносителят има предвид именно управление, но погрешно е посочено ползване. Ако все пак вносителят има предвид ползване ще следва да посочи кой нормативен акт му дава право да го учредява без търг или конкурс на конкретна категория лица и решението да с е приеме със специализирано квалифицирано мнозинство то 2/3 от общия бр. на общ.-съветници. Но това е допустимо единствено и само по отношение на имоти частна общинска собственост, а предложените за отдаване имоти са публична общинска собственост В случай, че става въпрос за управление е необходимо да се посочи и конкретния регламент на предоставяне, а именно чл. 14, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, към който препраща чл.8, ал.2 от ЗОС, цитирана в чл. 12, ал.4 от ЗОС. Решението следва да се конкретизира по отношение на индивидуализацията на предоставените помещения. Сочи се че става въпрос за 3 бр. помещения с площ от 133, 9 кв.м. Всяко с тази квадратура или общо? Ако е второто е недопустимо подобно обобщение. Освен това същите следва са се индивидуализират по площ и граници като за прегледност е възможно да се изготви скица или извадка от архитектурен план, които да се приложат към решението, ако същите не са самостоятелен обект по смисъла на ЗКИР. С оглед на изложеното в титула относно към докладната и решението на ОбС следва да се заличи израза „предоставяне за безвъзмездно ползване“ като се замени с „предоставяне за управление“. Докладната бе оттеглена от вносителя за преработка.   32.Общинска Програма на мерките за насърчаване на творческите заложби на деца с изявени дарби през 2012 година                                                                                   Докладва: Красимир Богданов                                             


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар