*
Борба с вредителите

ГЕРБ ОТВРЪЩА НА УДАРА

|
ГЕРБ ОТВРЪЩА НА УДАРА

Управленският екип, ръководил община Враца за периода 2009-2011 г. отвърна на удара, нанесен с оповестяването на данни за финансовото състояние на общината към 15 ноември 2011 г. Частични, неточни и тенденциозно интерпретирани са изнесените данни, че общинският бюджет във Враца е с над 2 млн. лв. преразход, заявиха днес от бившия ръководен екип на община Враца. Бившият кмет д-р Костадин Шахов, неговите заместници инж. Петя Аврамова, Ани Василева, д-р Михаил Шарков, секретарят на общината Пламен Кръстев и бившият председател на ОбС Малина Николова, опровергаха твърденията, представени от настоящия кмет инж. Николай Иванов, за липса на налични средства за издръжка на общинските дейности. Провокирано от публикации в местните медии, бившето ръководство уточни, че така поднесена тази информация е манипулираща. „Искрено се надявам, че новият кмет -  г-н Иванов, е бил подведен и той е поднесъл пред вас информацията, както са му я подали, без да се запознае със състоянието на общинския бюджет", заяви д-р Шахов. Натрупаните неразплатени задължения, които Ани Василева, като временно изпълняващ длъжността кмет, е оставила, са в размер на 513 хил. лв. „Това са текущи задължения и не виждам нищо притеснително в тези цифри", каза Шахов, позовавайки се на положението на съседни общини. „И това е всичко, което дължи общината". Пълен текст на опровержението:   Днес, 24 ноември 2011 г., представители на ръководният екип на Община Враца с периода 2009 – 2011 г. дадоха пресконференция, на която отговориха на обвинения към тях, отправени пред медиите от новоизбрания кмет на Община Враца инж. Николай Иванов. На пресконференцията присъстваха д-р Костадин Шахов, кмет на Община Враца в периода 2009 – 2011, както и неговите заместници инж. Петя Аврамова и Ани Василева, секретатярт на Община Враца Пламен Кръстев и председателя на ОбС Враца в периода 2009 – 2011 г. Малина Николова. Те изразиха учудването си, че до този момент нито един представител на новия екип на Община Враца не ги е потърсил, а комуникацията между екипите се извършва през медиите. Представителите на ръководството на Община Враца в периода 2009 – 2011 г. завиха следното:   На 21 ноември 2011 г. кметът на Община Враца г-н Николай Иванов е изнесъл публична информация, в която се твърди, че общинският бюджет на Враца е в преразход с над 2 млн. лв. и се отправят преки и косвени обвинения в неспазване на финансовата дисциплина към предишния екип на Община Враца. По този повод бихме искали да заявим следното:   Възмутени сме от опита да бъде заблудено общественото мнение във Враца с изнасянето на частични и неточни факти и тенденциозното им интерпретиране. Вероятно така настоящият кмет на община Враца иска да се застрахова срещу евентуални неуспехи в неговата работа, но не това е начина да бъде управлявана успешно една община. Бихме искали да представим някои факти, които опровергават на обвиненията на г-н Иванов.   Обвинението, че „в нарушение на закона за държавния бюджет през 2011 за местни дейности са изразходвани 712 966 лева от трансферите за делегирани държавни дейности, което може да доведе до санкциониране на общината, ако парите не бъдат възстановени и че натрупаните неразплатени разходи са 513 641 лева е НЕВЯРНО.
Недостигът от финансов ресурс в частта от местни дейности се покрива понякога с такъв от държавни дейности, тъй като тази възможност е залегнала и в указанията за разработване на общински бюджети, а вече и в Закона за държавния бюджет на РБ за 2010 година. При това, споменатата в информацията сума е силно завишена. В обслужващата банка на Община Враца на депозитна сметка има налични  500 000 лева, които са предимно от делегирани от държавата дейности, т.е сумата не е 712 хиляди лв., а 212 хиляди лв. Освен това, посочените цифри отчитат, макар и неточно, моментното състояние на община Враца към 15 ноември 2011 година. Финансовата година приключва на 31.12.2011 година, а дотогава в резултат на положените усилия от ръководството на Община Враца в периода 2009 – 2011 г. за изпълнение на приходната част на бюджета се очаква събирането на следните приходи: приблизително 440 000 лв. от учредяване право на строеж за изграждане фотоволтаичен парк и около 200 000 лв. от разпоредителни сделки от провеждани през м. ноември търгове. В допълнение за подготовката на проектите по Оперативна програма „Регионално развитие” и „Техническа помощ”, които вече са минали на етап оценка и има подписан договор и осигурено финансиране са изразходвани финансови средства в размер приблизително на 200 000 лв. (за изготвяне на работни проекти, финансов анализ и т.н.) Тези средства предстои да бъдат възстановени от управляващите органи на съответните оперативни програми по сметките на Община Враца, спазвайки съответните правила и процедури на ОП.   Уточняваме, че натрупаните неразплатени разходи към 15.11.2011 г. в размер на 513 хил.лв. са всъщност текущи задължения, т.е. в това число влизат фактури и задължения не по-стари от м. октомври 2011 г. Това не е прецедент на фона на общата задлъжнялост на всички общини в България, още повече, че дори в съседни на Враца общини положението е много по-сериозно.   Обвинението, че са допуснати „сериозни нарушения на финансовата дисциплина, допуснати от предишния ръководен екип, който не само не е възстановил предоставените заеми по извънбюджетни сметки, но е дал и нови средства без решение на общинския съвет, в резултат на което задълженията са нараснали на 759 900 лева” е НЕВЯРНО. Съфинансирането и извършването на плащания по сключени договори в изпълнение на проекти по оперативни програми, финансирани от ЕС, не се разглежда като предоставени заеми по извънбюджетни средства. Решение на общински съвет има в момента на кандидатстване по даден проект, както има решение и за размера на съфинансирането. Задължителни решения на Общински съвет се изискват единствено при условие, че от свободни средства  с източник фонд ”Приватизация” се пренасочват за съфинансиане и плащане по проекти (§72, ал.7 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол). Неизвестно е  къде лицето, подготвило изнесената пред медиите информация е открило тези „сериозни нарушения на финансовата дисциплина”. За сведение само ще споменем, че Решение  №895 от 22.02.2011 година на Общински съвет – Враца за приемане бюджета на Община Враца,  точка 23 гласи следното: „Дава съгласие текущо през годината от свободни бюджетни средства заемообразно да се финансира реализацията на спечелените проекти по оперативни програми”. По-голямата част от посочената сума в размер на 759 900 лева, а по-точно 514 000 лв., представлява невъзстановени суми от 2009 г.  по проекта за образователната инфраструктура, поради представени фалшиви банкови гаранции от фирмата изпълнител „Обединение за Враца І”  и  водещото се следствие. Остават около 240 000 лв., цифра, която за управлявалите европейски проекти в община, говори за добро управление на финансите и проектите. Когато се изпълняват едновременно няколко проекта е важно да не се натрупват големи суми. В случая сумата от 240 000 лв. е моментно състояние към 31.10.2011 г. и  може да се определи дори като ниска при този обем на изпълнявани проекти и при такъв обем привлечени средства от оперативни програми, което нарежда Община Враца на едно от първите места в страната.   Обвинението, че „към 31 октомври 2011 г.  са усвоени 99.34% от разчетените средства за издръжка и на общинския съвет, без да са включени възнагражденията на съветниците и разходите, свързани с осигурителните вноски за сметка на работодателя” е НЕВЯРНО.   Изпълнението на бюджета на Общински съвет Враца към 01.11.2011г. е 83,00% по справка от Дирекция ”Финанси и бюджет”. Изразходените средства в §10, които са коментирани и цитирани от кмета надвишават планираните за годината, но за това общинският съвет приема проект на бюджета, при изпълнението на който може да бъдат направени компенсирани промени от параграф в параграф. В останалите параграфи изпълнението е от порядъка на 70-80%. Категорично не разбираме притеснението на кмета за бюджета на Общински съвет Враца.   Обвинението, че „най-тревожно е състоянието в сектора „Други дейности по икономиката”, където издръжката е надвишена с 35 856 лева, а съдебните обезщетения са преразходени с 423 030 лева, като при годишен план от 355 458 лева са похарчени 778 488 лева” е НЕВЯРНО.   Нелепо звучи обвинението за преразход точно в перото на съдебни обезщетения. Финансистите, участвали в изготвянето на този „анализ” би трябвало да са наясно с промените в законодателството и със ситуацията, пред която са поставени много общини, които изпитаха трудностите от блокирани банкови сметки. През 2010 г. беше в сила все още старата редакция на Гражданско-процесуалния кодекс, където в чл.519 се забраняваше блокирането на банкови сметки на държавни институции и общини. Тогава сумите по изпълнителни листа се представяха на финансовите органи в общините и ако нямаше плануван бюджетен кредит за това, общината трябваше да го предвиди в следващия бюджетен период. След решение на ВКС, тази редакция на чл.519 отпадна и от началото на 2011 година може да се блокират банкови сметки на общини, което и се случи на много места. Така че, в случая обвинението за преразход е нeсъстоятелно, защото, ако същите суми бяха удържани чрез депозиране на изпълнителен лист в обслужващата банка, те щяха да са същите, отново без да са налице планувани средства. На фона на финансова криза и свиване на общинските бюджети поради ограничените приходи от местна дейност, ръководството на Общината беше изправено пред трудната задача, освен покриване на текущите разходи да изплаща редица обезщетения по съдебни искове от преди 2008 година на стойност приблизително 500 000 лв., платени само през 2011 година.     Обвинението, че са „изхарчени 865 000 лева целеви средства от такса „Битови отпадъци” е НЕВЯРНО.   План-сметката за чистотата се формира като разходите се обвързват с преходния остатък от предходна година плюс очакваните постъпления от такса битови отпадъци за текущата година. И тук сметката за изхарчените суми е направена прекалено аритметично, без да се отчитат редица факти: не са взети под внимание изплатени през 2011 година разходи от края на 2010 година в размер на 287 хил.лв. Плюс това посочените цифри са отново моментно състояние към края на м. Октомври`2011 г, Ако отчетем всички факти и направим анализ по същество към този момент преходния остатък от такса „Битови отпадъци” е в размер на 542 хил.лв. Интересно е да се отбележи, че при направените от нас анализи на разходите за чистота се натъкнахме на някои странни и притеснителни факти. По времето, когато Лев Митков е бил финансист на Община Враца в план сметката за чистота не са влизали всички разходи, с което не е спазен чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, и по-специално т.4. „почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване”, т.е. разходите за кастрене и рязане на дървета и поддържане на зелените площи са планувани и отчитани в неправилно перо на бюджета. Те са били включвани в Дейност „Озеленяване” и не са отчитани в Дейност „Чистота”, което е явно  нарушение и неправилно отчитане . Разходите са от порядъка на 300 000 – 350 000 лв. годишно, което обяснява и натрупването през годините на този изкуствен преходен остатък, където всъщност би трябвало да бъдат отчетени тези разходи. В заключение бихме искали да припомним, че в нашата работа не сме си позволявали да хвърляме вината за трудностите в управлението на предишни екипи и управления на Община Враца. Изнесените заблуждаващи факти от г-н Иванов до този момент говорят за опит да бъде манипулирано общественото мнение, за некомпетентност и грубо непознаване на правилата за водене на общински финанси. Освен това в тях прозира опит за реваншизъм от страна на хора, които с действията си в миналото са навреждали на община Враца, за което има достатъчно доказателства и становища на независими контролни органи. Няма община в България, която да не изпитва финансови затруднения в края на годината. Те се преодоляват обаче с работа и с визия за справяне с проблемите.   д-р Костадин Шахов, кмет на Община Враца в периода 2009 – 2011 г. инж. Петя Аврамова, зам. кмет на Община Враца в периода 2009 – 2011 г. Ани Василева, зам. кмет на Община Враца в периода 2009 – 2011 г. Пламен Кръстев, секретар на Община Враца в периода 2009 – 2011 г. Малина Николова, Председател на ОбС Враца в периода 2009 – 2011 г.    


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар