*
Борба с вредителите

ГЕРБ ОСПОРВА ИЗБОРА НА ДЕЛЯН ДАМЯНОВСКИ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ В МЕЗДРА

|
ГЕРБ ОСПОРВА ИЗБОРА НА ДЕЛЯН ДАМЯНОВСКИ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ В МЕЗДРА

ГЕРБ оспори избора на Делян Дамяновски за председател на общинския съвет в Мездра. На 1 декември местния парламент проведе заседание, на което присъстваха всичките 21 общински съветници.  Сесията бе водена от най-възрастния съветник: 62-годишният Елисей Давидов (БСП).

Съветниците бяха запознати със Заповед № 464/ 29.11.2011 г. на областния управител на област Враца Пепа Владимирова, която връща за ново обсъждане Решение № 3 от Протокол № 1 от заседанието на Общински съвет – Мездра, проведено на 15.XI.2011 г. С него Общинският съвет избра за председател на съвета инж. Делян Дамяновски (БСП). „За” Дамяновски гласуваха 11 от 21-те общински съветници, 9 подкрепиха другия номиниран кандидат – Надежда Йорданова (ГЕРБ), а 1 съветник не упражни правото си на глас.

Основният мотив на областния управител за връщане на решението е, че “… в Областна администрация – Враца е постъпил сигнал, че един от гласувалите съветници към момента на провеждане на заседаниетое ползвал отпуск поради временна неработоспособност”.
И още: „В случая няма данни има ли прекратяване на отпуска на общинския съветник или не. В тази връзка е спорно доколко същият е имал право да гласува в процедурата по избор на председател на Общинския съвет.”

С оглед на гореизложеното Владимирова счита, че Решение № 3 е „незаконосъобразно и следва да се върне за ново обсъждане”. Съгласно чл. 45, ал. 7 от ЗМСМА то подлежи на ново разглеждане в 14-дневен срок от получаването на настоящата Заповед от Общински съвет – Мездра.

Следващото заседание на Общински съвет – Мездра беше насрочено за 5.XII (понеделник) 2011 г. от 16.00 часа при следния Дневен ред:

1. Вземане на решение по Заповед № 464/ 29.11.2011 г. на областния управител на област Враца.

Във връзка със заповедта на Пепа Владимирова групата общински съветници от Демократичната левицаизлезе със следното Обръщение към гражданите на община Мездра:

„ЩЕ РАБОТИМ ЛИ?”

„Уважаеми съграждани,
Както вече знаете, по сигнал на общинските съветници от ГЕРБ Областният управител оспори избора на инж. Делян Дамяновски за председател на Общинския съвет. И то абсолютно субективно и по целесъобразност, целящо изцяло да обслужи теснопартийните интереси на ГЕРБ.
Защото в заповедта Областният управител си позволява:
1. Да тълкува Закона за здравето, което не е от нейната компетентност, а единствено от компетенция на Съда.
2. Не е сигурна в изводите си, а изказва единствено някакви съмнения.
3. Не се съобразява с практиката, вкл. и в Народното събрание.
За нас въпросът е ясен:
1. Общинският съветник Георги Валентинов е бил в болнични с общо заболяване и на общ режим. Трудовото му правоотношение не е с ОбС, а с ЧЕЗ. Така, както е записано и в заповедта на Областния управител: „Отпускът при временна нетрудоспособност е регламентиран… като субективно право на работещия, което той може да упражни при необходимост и по своя преценка”. Георги Валентинов е преценил, че може да присъства на заседанието и той присъства, полага клетва, участва в гласуването. Защото общото му заболяване му позволява да участва в работата на ОбС.
Няма нарушения на закона!
Но някои искат да превърнат Общинския съвет и града ни в частни търговски дружества. И докато се занимават с това, гражданите на община Мездра очакват да решаваме техните проблеми. В ОбС има депозирани вече 9 докладни записки, които чакат да бъде приет Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, да се съставят Постоянните комисии и да заработи Съвета.
Между тях са:
1. Докладна записка за разделно събиране на отпадъци. Забавянето лишава около 250 семейства от възможността да участват в системата и да им бъде облекчена такса смет.
2. Съставяне на Местната комисия за решаване проблемите на хората с многогодишни жилищноспестовни влогове.
3. Три преписки на граждани за възстановяване на земеделски земи.
4. Забавя се определянето на основните месечни работни заплати на кметовете от общината и др.
Ние не сме съгласни с такъв стил на поведение. Пълна отговорност за бездействието на Общинския съвет носят част от общинските съветници от ГЕРБ, които не могат да се примирят с решението на ОбС за избор на председател.
Оставяме на Вас, уважаеми съграждани, да прецените ситуацията”.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар