*
Борба с вредителите

ЕК ОТПУСКА БЛИЗО 105 МИЛИОНА ЕВРО ЗА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ В БЪЛГАРИЯ

|
ЕК ОТПУСКА БЛИЗО 105 МИЛИОНА ЕВРО ЗА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ В БЪЛГАРИЯ

Европейската комисия прие днес оперативна програма за България, за която ще се използват средства от новия Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се (FEAD). За периода 2014—2020 г. България ще получи 104,8 милиона евро (по текущи цени), с които ще осигури основно материално подпомагане за най-нуждаещите се в страната. Към тях ще бъдат добавени над 15 милиона евро от българския държавен бюджет.

Мариан Тейсен, комисар по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност, заяви: „Приветствам горещо програмата на FEAD за България, която ще подпомогне усилията на страната за намаляване на броя на хората, страдащи от материални лишения. Вярвам, че благодарение на фонда ситуацията ще се промени – като осигури спешна помощ на хората в най-неблагоприятно положение, FEAD ще допринесе за напредъка на България в постигането на нейната цел до 2020 г. 260 000 души да преодолеят прага на бедността.“

 

В България Фондът за европейско подпомагане на най-нуждаещите се ще финансира раздаването на индивидуални пакети с хранителни продукти и на топла храна от социални кухни, както и съпътстващи социални услуги. Дейностите по изхранване на бедните ще да започнат още тази зима. Те ще бъдат организирани от общините и партньорски организации, които ще правят доставки по домовете за хората със затруднено придвижване. 

Хранителни помощи ще получават лица на социално подпомагане, пенсионери с ниски пенсии, хора, които отговарят на условията за отпускане на помощи за отопление, и тези с общ доход по-нисък от диференцирания минимален доход. Освен това топла храна ще се предлага на бездомните и на жертвите на природни бедствия и извънредни ситуации.

Програмата предлага също съпътстващи мерки за насърчаване на социалното приобщаване, като достъп до други общински социални услуги, включително до дейностите, подпомагани от Европейския социален фонд, като и временно настаняване на бездомни хора.

 

Контекст

Фондът за европейско подпомагане на най-нуждаещите се (FEAD), който функционира от януари 2014 г., е ярък символ на европейската солидарност. Основната му цел е да се прекъсне порочният кръг на бедност и лишения чрез нефинансово подпомагане на някои от най-уязвимите граждани на ЕС. В реално изражение средствата на FEAD за периода 2014—2020 година възлизат на 3,8 милиарда евро.

Фондът ще помогне за намаляване на социалното разслоение чрез облекчаване на най-тежките форми на бедност. Той ще допринесе и за постигането на поставената в стратегията „Европа 2020“ цел до 2020 г. броят на бедните или застрашените от бедност и социално изключване хора да бъде намален.

FEAD подкрепя дейности във всички 28 държави членки за осигуряване на широк набор от нефинансови помощи за най-нуждаещите се лица – отделни хора, семейства, домакинства или групи от засегнати от бедност лица. Помощта може да се изразява в храна, дрехи и други основни продукти за лично ползване като обувки и средства за лична хигиена.

Всяка държава членка определя целевите групи от „най-нуждаещи се лица“ в своя национална оперативна програма. Държавите членки могат да изберат вида на предоставяната  помощ (храна или основни продукти, или комбинация от двата вида) и подходящия начин на доставка и разпределение на храните и стоките в зависимост от ситуацията и нуждите ѝ.

От 1987 г. Програмата на ЕС за разпределяне на храна на най-нуждаещите се лица бе важен източник на провизии за организациите, които работят директно с хората в най-неблагоприятно положение и им осигуряват храна. Тя беше създадена с идеята да се оползотвори тогавашната селскостопанска свръхпродукция. Предвид прогнозите за изчерпване на интервенционните запаси и високата степен на тяхната непредвидимост в периода 2011—2020 г., както и в следствие на поредица от реформи на Общата селскостопанска политика, програмата беше прекратена в края на 2013 г., а след това заменена от Фондa за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.


ОЩЕ ОТ "БОДИЛИ"

box_title_arrow.gifНапиши коментар