*
Борба с вредителите

ДВЕ ПОРЕДНИ ЗАСЕДАНИЯ ЩЕ ПРОВЕДЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВРАЦА ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА СЕДМИЦА

|
ДВЕ ПОРЕДНИ ЗАСЕДАНИЯ ЩЕ ПРОВЕДЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВРАЦА ПРЕЗ СЛЕДВАЩАТА СЕДМИЦА

Две поредни заседания, на 31 юли и на 1 август, ще проведе Общински съвет – Враца. Причината за това са многото и важни точки, които трябва да обсъжда местния парламент. Заседанието на 31 юли (вторник) е насрочено от 10.00 часа и има 20 точки в дневния ред. Част от тях са обсъждане и приемане на Отчета за работата на Общински съвет – Враца за първото полугодие на 2012 г, Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Враца за периода 01.01.2012 – 30.06.2012 г и Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Враца за първото шестмесечие на 2012г.

Отчета за работата на Общински съвет – Враца ще бъде представен от председателя Петя Аврамова. Според Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) такъв отчет се прави два пъти в годината. За първите 6 месеца на 2012 г. Общински съвет – Враца е провел общо 12 заседания, което е значително повече от предвидените в ЗМСМА 6 броя задължителни заседания за една календарна година. Шест от заседанията са били редовни, 5 извънредни и 1 тържествено по случай Деня на Враца. За периода няма насрочени и непроведени заседания на местния парламент. На проведените заседания на Общински съвет – Враца са взети общо 160 решения. През периода Общински съвет – Враца е отхвърлил 14 проекта за решение и 6 проекта за решение са оттеглени преди гласуване. Три решения на Общинския съвет са върнати от областния управител за ново обсъждане. Създадените към Общински съвет – Враца 12 постоянни комисии са провели общо 96 заседания, като водач между тях с 11 заседанаия е Постоянната комисия по програми с европейско и национално финансиране, европейско сътрудничество.

Отчетите за изпълнението на решенията на Общинския съвет и за изпълнението на бюджета през първите шест месеца на 2012 г. ще бъдат представени пред общинските съветници от кмета на общината инж. Николай Иванов. Тези отчети също се представят задължително по закон.

На първото си заседание на 31 юли общинските съветници ще обсъждат и Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Враца, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, представяно от инж. Петя Аврамова и Одобряване на промени в структурата и числеността на звената в общата и специализираната администрация на Общинска администрация – Враца, докладвано от инж. Николай Иванов. Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Враца и одобряване на няколко устройствени планове ще предложи още кмета на Община Враца. Съгласие за преобразуване на целодневна детска градина „Българче” филиал кв. Кулата в обединено детско заведение ще иска зам. кметът Красимир Богданов.

Заседанието на Общински съвет – Враца, насрочено за 1 август (сряда) от 10,00 часа също има 20 точки в дневния си ред. Общинските съветници ще гласуват докладни внесени от инж. Николай Иванов за продажби на земи, частна общинска собственост и прекратяване на съсобственост чрез продажба. Зам. кметът Светозар Луканов ще предложи Наредба за устройството и управлението на гробищните паркове на територията на Община Враца.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар