*
Борба с вредителите

ДВА ПРОЕКТА ПО ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” ИЗПЪЛНЯВА ОБЩИНА ДИМОВО

|

  Читалището с интерес към програми за младежка заетост Два проекта по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” изпълнява в момента община Димово. С тях се осигурява грижа и подкрепа за независим и достоен живот на самотно живеещите хора в общината и се активизира дейността на училищните клубове. С финансиране от Оперативна програма „Регионално развитие” е осигурена ефективна образователна инфраструктура в ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”. Общият размер на средствата за трите проекта на община Димово по Оперативните програми е 671 734 лв. За да стимулира проектната активност на община Димово, бизнеса и неправителствения сектор по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР)  екипът на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) представи на среща с кмета Лозан Лозанов, заместник-кметовете Елена Гергова и Илчо Илиев и специалисти по разработване на проекти в администрацията отворените схеми “Първа работа” и “Създаване на заетост на младежите чрез
осигуряване на възможност за стаж”. Възможност за община Димово е и включването й като водеща организация или партньор по схема „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II”. Процедурата се финансира от Оперативна програма „Регионално развитие” и цели обособяване на туристически район, формиране на общ туристически продукт и осъществяване на регионален маркетинг и реклама. „С проект по схемата Община Димово може да промотира множеството си културно-исторически и природни дадености”, заяви управителят на ОИЦ-Видин Мариела Савкова. Експертът „Комуникация, информация и логистика” Цветомир Ценков предстви Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България. Екипът на центъра договори и бъдещето си сътрудничество с община Димово. Партньорски отношения ще има и между центъра и Народно читалище "Паисий
Хилендарски" - Димово. На среща на екипа на ОИЦ с читалищните деятели бяха представени отворените процедури по ОПРЧР “Първа работа”, “Създаване на заетост на младежите чрез
осигуряване на възможност за стаж” и “Подкрепа за заетост”. Чрез проектно предложение по процедурите, читалище Димово ще назначи млади хора в компютърния си център, изграден по Програма “Глобални библиотеки”, партньор на мрежата от областни информационни центрове. ОИЦ Видин е част от мрежата от 27 областни информационни центъра за Кохезионната политика на Европейския съюз в България и предоставя информационни, комуникационни, логистични и експертни услуги. Центърът е изграден по проект № 0068-ОВН-3.3 Областен информационен център – Видин, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO002-3.3.02-00014-C0001 от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар