*
Борба с вредителите

ДЕКЛАРАЦИЯ

|
ДЕКЛАРАЦИЯ

На 20.02.2013 г. в гр. София, вземайки предвид необоснованите обвинения и нападки в последните дни срещу работниците и служителите от дружествата на ГРУПАТА ЧЕЗ в Република България, както и осъществените прояви на насилие и опитите за посегателство върху тях, с цел възпрепятстване на изпълнението на техните служебни задължения, свързани с доставянето на ел. енергия до над 2 милиона клиенти на територията на Западна България, ръководствата на дружествата и синдикалните организации от ГРУПАТА ЧЕЗ в Република България, подписаха настоящата декларация, с която отправят своя общ апел към всички български граждани и компетентните български държавни органи за осигуряване на нормални и безопасни условия на труд, без наличие на заплахи и/или опити за посегателство върху техния живот и здраве, и/или имущество за изпълнението на техните високорискови служебни задължения и отговорности към обществото, свързани с доставката и разпределението на ел. енергия.             Ръководствата на дружествата и синдикалните организации, като представители на над 3800 работници и служители, декларират, че ще продължат да изпълняват ежедневните си служебни си задължения, с висок професионализъм, честно и почтено полагайки всички усилия за недопускане на непрофесионални действия по отношение на потребителите на ел. енергия като проявяваме съпричастност и разбиране към тези наши клиенти, които са в невъзможност да заплащат консумираната от тях ел.енергия. Ръководствата на дружествата и синдикалните организация, като представители на над 3800 работници и служители, декларират, че със своята трудова дисциплина, професионална етика и отношение към клиентите, ще продължат да работят за доброто име и репутация на ГРУПАТА ЧЕЗ пред неговите потребители, търговски партньори и обществото като цяло. Обръщаме се към гражданите на Република България да се въздържат от прояви на агресия към работниците и служителите на ГРУПАТА ЧЕЗ в България, които като част от българското общество също са потърпевши от икономическата криза.     ЗА ЧЕЗ:                                                                           ЗА СИНДИКАТИТЕ:   Петър Докладал                                                               ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД РЕГИОНАЛЕН МЕНИДЖЪР                                             НА ЧЕЗ ЗА БЪЛГАРИЯ                                                     Людмила Чернева НФЕ-КНСБ                                                                                        Станислав Любомирски                                                                                        НСФЕБ–КНСБ        Стефан Апостолов                                                                      Денко Ройдев ИЗП. ДИРЕКТОР                                                              ФЕ – Подкрепа   ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ АД                           Ангел Зотев СЕБ   Кремена Стоянова                                                           ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ ЕАД ИЗП. ДИРЕКТОР ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД                                        Мими Димитрова                                                                                        НФЕ-КНСБ                                                                                        Мария Калионска                                                                                        НСФЕБ–КНСБ                                                                                        Димитринка Йорданова                                                                                        ФЕ - Подкрепа Георги Боздев                                                                                        СЕБ   ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ АД                                                                                                                                                                               Евгения Атанасова                                                                                         НСФЕБ–КНСБ Габриела Анчева ФЕ - Подкрепа  


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар