*
Борба с вредителите

ДАВАТ 1.2 МИЛИОНА ЛЕВА ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ

|
ДАВАТ 1.2 МИЛИОНА ЛЕВА ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ

Възможност за деинституционализация на домовете за деца с увреждания в Кула, Видин и Белоградчик предлага Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да не изоставяме нито едно дете" - Компонент 2: „Разкриване на социални услуги в общността". Съгласно Националната карта на резидентните услуги процедурата осигурява средства за изграждане на един център за настаняване от семеен тип и едно защитено жилище във Видин, едно защитено жилище в Кула и един център за настаняване от семеен тип в Белоградчик. Максималният размер на проектното предложение на допустимите общини-кандидати по схемата (Кула, Видин и Белоградчик) е 1,2 милиона лева, общият бюджет на процедурата е 23 милиона лева. Крайният срок за подаване на проектите е 31.10.2012 г. Процедурата цели да реализира устойчив модел за деинституционализация на деца с увреждания, настанени в специализирани институции за деца. В рамките на изпълнението на втория компонент на процедурата поетапно ще се разкриват социалните услуги за трите местни общности, за които е изградена подходящата инфраструктура със средства от Оперативна програма „Регионално развитие" и Програмата за развитие на селските рейони. Да реализира модел за качествена грижа за децата с увреждания, ориентирана към индивидуалните нужди и осигуряваща им живот в близка до семейната среда; да създаде нови форми на социални услуги в общността или услуги от резидентен тип; да се извърши закриване на специализираните институции за деца с увреждания;  да се приложат модерни подходи за социална работа – са сред целите на процедурата. Екипът на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) популяризира схема „Да не изоставяме нито едно дете" - Компонент 2: „Разкриване на социални услуги в общността" при посещенията си в общините Кула и Белоградчик. Допълнителна информация по процедурата може да се получи на място в офиса на ОИЦ на пл. „Бдинци” 2 или на електронен адрес: oic_vidin@abv.bg   ОИЦ Видин е част от мрежата от 27 областни информационни центъра за Кохезионната политика на Европейския съюз в България и предоставя информационни, комуникационни, логистични и експертни услуги. Центърът е изграден по проект № 0068-ОВН-3.3 Областен информационен център – Видин, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO002-3.3.02-00014-C0001 от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар