*
Борба с вредителите

ЧЕЗ ПУБЛИКУВА ДОГОВОРИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ (SLA)

|
ЧЕЗ ПУБЛИКУВА ДОГОВОРИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ (SLA)

В продължение на досегашната си политика на прозрачност и открит диалог с клиентите и обществото, компаниите от Групата на ЧЕЗ в България предоставиха достъп до пълния текст на Договорите за предоставяне на услуги (SLA – Service Level Agreements) между „ЧЕЗ България“ ЕАД и лицензиантите „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, и „ЧЕЗ Електро България“ АД. Договорите ще бъдат достъпни в специално организирана информационна зала от 12 март 2013г. Телефонни номера, точен адрес и правилата за достъп до информационната зала ще бъдат публикувани на уеб-сайта на ЧЕЗ www.cez.bg, в секция „Бъдете информирани“ днес, 11 март 2013 г. Бизнес моделът, в който дружествата си предоставят услуги чрез т.нар. Договори за предоставяне на услуги е призната и наложила се практика в Европа и света, определена като „Best practice” (най-добра практика) за ефективно управление на ресурси. В България този модел се прилага успешно от години не само в ЧЕЗ, но и в редица частни и държавни холдингови структури. „Най-важно за нас е да възстановим доверието на хората, обществото, бизнеса и институциите към дружествата ни в България. Спазвали сме, спазваме и ще спазваме законите,  ще продължим да работим професионално и ще докажем, че всяко наше действие е продиктувано от стремежа ни да подобряваме обслужването на клиентите. Така ще защитим техните интереси, интересите на акционерите и служителите ни”, каза Петър Докладал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България. „Няма тайни, няма неясноти, всичко е прозрачно и открито, какъвто е и нашият бизнес в България и навсякъде, където работим”. За дружествата от Групата на ЧЕЗ в България бизнес моделът се използва от 2006 год. в съответствие с Директива 2003/54/ЕС и Решение Р-048/ 2006 на ДКЕВР.  Изнасянето на административните и общите дейности в единен център за споделени услуги („ЧЕЗ България“ ЕАД) има множество предимства: по-добро управление и координация между процесите, постигане на икономии от мащаба; избягване на дублиране на дейности в разпределителното предприятие и в крайния снабдител; оптимизиране на разходите и подобряване на качеството на обслужване на потребителите, както и постигане на възможно най-икономичния и целесъобразен начин за извършване на общите дейности; намаляване на административния персонал. Намаляването на оперативните разходи и оптимизацията на процесите водят до преки ползи за потребителите като позволяват поддържане на високо качество на обслужването, използване на модерен софтуер, който спестява време и усилия на нашите клиенти, обслужване от всяка точка в Западна България. „ЧЕЗ България“ ЕАД изпълнява обслужващи дейности за лицензиантите „ЧЕЗ Електро България” АД и „ЧЕЗ Разпределение България” АД като счетоводство и контрол, информационни и комуникационни технологии, човешки ресурси, връзки с обществеността, регулаторен мениджмънт, управление на неенергийни активи и обслужване на потребители, които са общи за дейността по разпределение и за дейността по снабдяване с електрическа енергия. В Договорите за предоставяне на услуги,  се използва метод на ценообразуване, който е прозрачен, пазарен и е в съответствие с действащата българска и европейска нормативна уредба. Одобрението и контролът на разходите в Договорите за предоставяне на услуги (SLA) се извършва въз основа на ясен и стриктно спазван механизъм, разработен изцяло съгласно българското и европейското законодателство. Допълнителна информация за бизнес модела ще намерите на интернет страницата на ЧЕЗ www.cez.bg, секция „Бъдете информирани“. Пресцентър на ЧЕЗ България


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар