*
Борба с вредителите

БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ В ОБЛАСТ ВИДИН С ИНТЕРЕС КЪМ ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ

|
БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ В ОБЛАСТ ВИДИН С ИНТЕРЕС КЪМ ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ

Бенефициентите в област Видин проявяват най-голям интерес към актуалните процедури по Оперативни програми „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР), „Регионално развитие“ (ОПРР) и „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ (ОПРКБИ). От началото на работата на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) – 01.11.2011 г., най-много запитвания (275 броя) от страна на посетилите (778 посещения) офиса на центъра граждани и представители на институции, неправителствени и бизнес организации има към ОПРЧР, ОПРР и ОПРКБИ. Водещи за общинските администрации са били актуалните процедури по Оперативни програми „Регионално развитие“, „Развитие на човешките ресурси“ и „Административен капацитет“ (ОПАК), които екипа на ОИЦ-Видин презентира по време на информационните дни в региона. Динамизиране на интереса от страна на местните власти има и към Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС). Бизнесът е проявил интерес, както към ОПРКБИ, така и към ОПРЧР. Неправителственият сектор и образователните организации са отправили най-много запитвания за отворени процедури по ОПРЧР и по време на посещенията си в офиса на ОИЦ-Видин и на информационните срещи, които центърът провежда с тях. Съгласно Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България, в област Видин към 21.01.2013 г. са сключени 82 договора по Оперативните програми на обща стойност 120 350 524 лв.  Най-много контракти има по ОПРЧР – 46 договора. 17 договора имат бенефициентите от област Видин по ОПРР, 9 – по ОПРКБИ, 7 – по ОПОС, 2 – по ОПАК и 1 контракт по Оперативна програма „Техническа помощ“. ОИЦ – Видин е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Центърът е изграден по проект № 0068-ОВН-3.3 Областен информационен център – Видин, финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO002-3.3.02-00014-C0001.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар