*
Борба с вредителите

АКТУАЛИЗИРАН ГРАФИК ПО СОЦИАЛЕН ПРОЕКТ ВЪВ ВИДИНСКА ОБЛАСТ

|
АКТУАЛИЗИРАН ГРАФИК ПО СОЦИАЛЕН ПРОЕКТ ВЪВ ВИДИНСКА ОБЛАСТ

Актуализиран е графикът за прием на проектни предложения по процедура „Да не изоставяме нито едно дете“- Компонент 2. Бенефициенти по схемата са общините Видин, Кула и Белоградчик.

Актуализиран е индикативният график за прием на проектни предложения по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) „Да не изоставяме нито едно дете“ – Компонент 2: Разкриване на социални услуги в общността. Схемата се финансира от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР). Втората сесия – за оценка на проектни предложения, подадени до 01.03.2013 г., ще се проведе на 20.03.2013 г. Третата сесия, в която ще се оценяват проектни предложения, подадени до 10.05.2013 г., ще се проведе на 27.05.2013 г. Четвъртата сесия – за оценка на проектните предложения, подадени до 15.07.2013 г., ще се проведе на 29.07.2013 г. Последната сесия по процедурата – за оценка на проектните предложения, подадени до 18.10.2013 г., ще се проведе на 30.10.2013 г.

С решение на Комитета за наблюдение на ОП РЧР е променен и бюджета на процедура „Да не изоставяме нито едно дете” – Компонент 2. Общият размер на БФП е определен на 13 000 000 лв, от които 11 050 000 лв. средства от Европейския социален фонд и 1 950 000 лв. национално съфинансиране. Минимален размер на проектното предложение няма, максималният размер е 1 200 000 лв. Съфинансиране от страна на конкретните бенефициенти (в област Видин това са общините Видин, Кула и Белоградчик) не се изисква.
Процедура „Да не изоставяме нито едно дете“ – Компонент 2 осигурява възможност за деинституционализация на домовете за деца с увреждания в Кула, Видин и Белоградчик. Да реализира модел за качествена грижа за децата с увреждания, ориентирана към индивидуалните нужди и осигуряваща им живот в близка до семейната среда; да създаде нови форми на социални услуги в общността или услуги от резидентен тип; да се извърши закриване на специализираните институции за деца с увреждания; да се приложат модерни подходи за социална работа – са сред целите на процедурата.

Съгласно Националната карта на резидентните услуги е предвидено изграждането на два центъра за настаняване от семеен тип и едно защитено жилище във Видин (със средства от Оперативна програма „Регионално развитие“), едно защитено жилище в Кула и един център за настаняване от семеен тип в Белоградчик (със средства от Програмата за развитие на селските райони).


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВИДИН"

box_title_arrow.gifНапиши коментар