*
Борба с вредителите

6 ЧАСА ПРОДЪЛЖИ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

|
6 ЧАСА ПРОДЪЛЖИ ЗАСЕДАНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Шест часа продължи първото за 2013 година редовно заседание на Общински съвет – Враца. Въпреки, че включените в дневния ред докладни получиха одобрение, приемането на част от тях предизвика бурни дебати. Една от проблемните бе за рехабилитация и реконструкция на път II-13 Монтана-Криводол-Девене-Борован, преминаващ през територията на Община Враца. Председателят на общинския съвет инж. Петя Аврамова изрази възмущението си, че докладната се внася без необходимите съпътстващи документи от дружествата с подземни комуникации като ВиК, ЧЕЗ, БТК и други, за наличието, състоянието на комуникациите в този участък и инвестиционните намерения на собствениците. Това изправи съветниците пред невъзможността да вземат мотивирано решение и да декларират, че елементите на подземната техническа инфраструктура са напълно изградени и/или реконструирани към момента на кандидатстване и не се предвижда планово изграждане или реконструкция на съществуващата подземна инфраструктура за период от 5/пет/ години след приключване на дейностите по проекта. 20-минутна почивка, обявена от инж. Петя Аврамова, прекъсна заседанието и даде възможност на Постоянната комисия по програми с европейско и национално финансиране да коригира грешната формулировка на докладната записка и проекта за решение, внесени от кмета на общината, свързани с одобрението на зоните за въздействие по Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие”. Малина Николова предложи редактиран текст на проекта за решение, който покрива изискванията, зададени в насоките за кандидатстване по прорамата. Върнатото от Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие” за корекция Решение № 258 от 18.09.2012 г. на Общински съвет – Враца за определяне на зоните и деклариране, че техният обхват няма да се променя за период не по-малък от 10 години след приключване на дейностите по проекта, отстранява направените пропуски от Общинска администрация – Враца при формулиране на т.2 от решението. Сериозен дебат предизвика докладната, касаеща даване на съгласие за кандидатстване по Проект „Красива България 2013”. Д-р Здравко Златев от групата на ГЕРБ-СДС заяви, че общинският съвет е притиснат да даде съгласие за кандидатстване с проектно предложение след като то вече е внесено за разглеждане в звеното на МТСП. В неговото изказване стана ясно, че за пореден път администрацията, без да обсъжда обектите на интервенция с общинския съвет, включва такива, за които съветниците могат да изразят принципно несъгласие. В подкрепа на казаното, независимият съветник Иван Узунов изрази мнение, че Старата къща в центъра на Враца приоритетно се нуждае от ремонт и би било редно тя да бъде включена в програмата. И според него, администрацията трябва да предоставя възможност на местния парламент за участие в избора на обекти, с които се кандидатства. Освен подбора на обектите, бурен дебат се разгоря и заради срока за кандидатстване, който е 28 януари, т.е. ден преди сесията. Питане към кмета по тази точка отправи инж. Петя Аврамова: Защо след като поканата за участие в Проект „Красива България” е получена още на 26 ноември 2012 година, докладната не е внесена на проведената през декември редовна или на извънредната януарска сесия на общинския съвет? Защо ден след внасянето на проектното предложение инж.Николай Иванов очаква санкция на общинския съвет за кандидатстването по проекта, която е задължителна в обявените изисквания? Без спорове бяха приети нови начални тръжни цени за отдаване под наем и аренда на земеделски земи от общинския поземлен фонд, в съответствие със заповед на министъра на земеделието, както и предложението за отдаване под наем чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на пасища, мери, ливади, ниви и др. вид земеделски земи от общинския поземлен фонд. Петте докладни, касаещи продажба на земя и прекратяване на съсобственост също получиха одобрение. 73 330 лева без ДДС е експертната оценка на терен в ж.к. „Дъбника”, към който има заявен интерес за закупуване от ЕТ „Гуновски и синове-Васил Гуновски”. Жана Ганчева Петрова е кандидат-купувач на земя, частна общинска собственост, по плана на с. Горно Пещене. Оценката на експертите е 2.57 лв/м2. 7.75 лв./м2 е експертната оценка за общинската част от недвижим имот в  с. Баница. Интерес към сделката е проявен от ЕТ „Лачко Петър Петров”. Фирма „Екопродукт Мегия” ЕООД е заявила желание за прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижими имоти. Оценката е 120.00 лв./кв.м. Прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот в района на хранително-вкусовата зона е поискана от ЕТ „Йолковица-Валери Вълков”. Експертната оценка е 29.63 лв./кв.м. Годишната програма за развитие на читалищната дейност на територията на Община Враца за 2013 година, Ботевският организационен комитет и трите докладни за опрощаване на публични задължения  от президента на Р България получиха одобрение от съветниците. Отчетът за изпълнение на решенията на Общински съвет-Враца  за периода 1 юли – 31 декември 2012 година, внесен от кмета на общината, не остави местните парламентаристи равнодушни. Общинският съветник Марияна Каменова от ПП ГЕРБ заяви, че липсва отчет за изпълнението на 20 решения – от № 186 до № 205. Тя предложи в проекта за решение да се отбележи срок 6 февруари 2013 г., в който да бъде направен отчет на липсващите решения. Инж. Петя Аврамова отбеляза, че не са изпълнени и решенията, взети на извънредно заседание, на което бяха обсъдени финансовото състояние и дейността на общинските предприятия. Те предвиждат изготвяне на Програми за финансово оздравяване, съдържащи и мерки за подобряване управлението и дейността на общинските предприятия, актуализация на правилниците за организацията и дейността им. Срокът за изпълнение е изтекъл на 05.12.2012 г. До настоящия момент в Общински съвет – Враца не е внесен нито един документ от общинска администрация от посочените в решенията, допълни Аврамова. Местният парламент даде съгласие за получаване на банков кредит за оборотни нужди в размер на 200 хил.лв. на БКС – Враца. Искането бе направено от управителя Момчил Младенов. Целта на кредита е оборотно обезпечаване на дейностите по договор от 17.12.2013 г. с предмет „Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци от населените места на община Враца; поддържане чистотата на уличната мрежа и терени, предназначени за обществено ползване в нормални и зимни условия в т.ч. снегопочистване, поддържане на зелените площи и озеленяване на територията на град Враца. При новия договор за банков револвиращ кредит ще отпадне ипотеката от двата имота:  База Управление – ул. „Георги Апостолов” 13 и База Механизация – ул. „Илинден” 6. За обезпечение ще служи само имот База Механизация – ул. „Илинден” 6. Открита бе и процедура за провеждане на публичен подбор за избор на управител на „Медико-техническа лаборатория по зъбопротезиране” ЕООД. В края на заседанието общинските съветници приеха Тематичен план за заседанията на Общински съвет – Враца за първото тримесечие на 2013 година.    


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар