*
Борба с вредителите

21 ПРОЕКТА УТВЪРДИ ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТ

|

Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на Област Враца утвърди 21 проектa по Национална програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” (за изпълнение на общополезни дейности и дейности на територията на предприятия без държано и/или общинско участие) за 2013 г.

Решението бе гласувано на заседание на комисията, което се проведе на 11.12.2012 г. в Областна администрация Враца и бе ръководено от заместник областният управител Цветелина Теофилова.
Проектите за Област Враца са класирани от Дирекция “Регионална служба по заетостта” – Монтана, тъй като дейностите в тях са в съответствие с регионалните приоритети, заложени в Актуализирания документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на Област Враца 2009 -2013 г.
По Националната програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” Агенция по заетостта – София (АЗ), ежегодно разпределя средства от Държавния бюджет по области и по общини, в рамките на които следва да бъдат финансирани проектните предложения на кандидат-работодателите за съответната година.
На провелото се на 16.11.2012 г. заседание на Постоянната комисия по заетост стана ясно, че средствата за изпълнение на НП „ОСПОЗ“ за област Враца са в размер на всичко 751 861,00 лв. за разкриване на 243 работни места, като същите са разпределени от Агенция по заетостта – София, по ДБТ и по общини, на база два критерия: „брой лица на социално подпомагане след 01.01.2013 г.“ и „равнище на безработица към 31.10.2012 г.“
На същото заседание ПКЗ със свое решение утвърди още 2 критерия на областно ниво, с оглед преразпределение на средства, които можеха да останат неусвоените поради отказа от страна на община Хайредин да участва в тази процедура. С цел запазването на финансовия ресурс в рамките на съответното ДБТ и на областта, утвърдените два критерия на областно ниво бяха:
1. Реализиране на проекти от общината по схема „Развитие“, ОПРЧР;
2. Реализиране на проекти от общината по схема „Подкрепа за заетост“, ОПРЧР.

След така направеното преразпределение и съгласно условията на Процедура 2013 г. по НП „ОСПОЗ” в Областна администрация – Враца са постъпили 21 броя проекти на обща стойност 749 427.00 лв. за разкриване на 373 бр. работни места, от които за лица на социално подпомагане 271 бр., за общо 2776 човекомесеца.


ОЩЕ ОТ "НОВИНИТЕ ОТ ВРАЦА"

box_title_arrow.gifНапиши коментар